STEMVOLMACHT

(VOOR TOEPASSING voor de ALV van donderdag 24 juni 2021)

Invalid Input
Vul aub in: Voorletters en uw achternaam.
Graag volledig straatadres invullen
Graag hier uw postcode + woonplaats invullen.
A.u.b. een werkend e-mailadres invullen, hier ontvangt u uw bevestiging.
Aub uw geboortedatum invullen (notarieel verplicht).

te dezen handelend als lid van de vereniging: Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3053 EZ Rotterdam, Vuurpijlstraat 12 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40344955, deze vereniging hierna te noemen: de vereniging,

overwegende:

- dat met het oog op de gevolgen van het houden van fysieke bijeenkomsten in verband met de uitbraak van COVID-19 een fysieke ledenvergadering niet gewenst is en derhalve is verzocht aan de leden om een volmacht af te geven aan een ander lid;

- dat artikel 16 lid 2 van de statuten van de vereniging bepaalt dat ieder lid één stem heeft en bevoegd is zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid;

verklaart:

bij dezen volmacht te geven aan mevrouw Margriet Zwijnenburg, (gewoon lid en) adviseur van de Vereniging, speciaal om voor en namens de ondergetekende bij te wonen de eerstkomende buitengewone algemene ledenvergadering van de vereniging, waarin zal worden besloten over de volgende voorstellen:

1. Goedkeuring rekening en verantwoording en jaarverslag
de rekening en verantwoording en het jaarverslag over het boekjaar 2020 van de vereniging goed te keuren, een en ander volgens aan de leden overgelegde stukken;

2. Décharge
over te gaan tot het verlenen van volledige decharge aan iedere bestuurder van de vereniging voor het door hen in het boekjaar 2020 gevoerde bestuur;

3. Vaststelling van de contributie 2021
De contributie voor het jaar 2021 te handhaven op € 10,=,

en alsdan voor en namens de ondergetekende de presentielijst te tekenen, deel te nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren en voorts het aan het lidmaatschap verbonden stemrecht voor en namens de ondergetekende uit te oefenen [voor / tegen] voormelde voorstellen, en ter zake al datgene te doen wat nuttig of nodig mocht zijn, alles met de macht van substitutie.

Mijn persoonlijke stemming over deze onderwerpen geef ik hieronder aan.

Maak alstublieft een keuze.
Maak alstublieft een keuze.
Maak alstublieft een keuze.
Geef uw mening. Dank u.
Maak alstublieft uw keuze.
Vul in: uw woonplaats
Ongeldige invoer
Geef aan de privacyvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.
Geef aan meerderjarig te zijn, danwel dat je ouders/verzorgers akkoord gaan met aanmelding als lid.
Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.