BTV Jaarverslag van 2008

Het bestuur van de BTV biedt de leden / donateurs het jaaroverzicht 2008 aan. In dit overzicht geeft het bestuur in het kort per maand aan in welke activiteiten en initiatieven de BTV met betrekking tot Rotterdam Airport heeft geparticipeerd.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te sturen. U krijgt daarop binnen korte tijd een reactie.

Wij wensen alle leden / donateurs van de BTV een voorspoedig 2009!

Mei

Dit jaaroverzicht begint met het grote verlies dat de BTV dit jaar heeft moeten incasseren door het overlijden van Peter Nederveen, jarenlang voorzitter van de BTV. Peter groeide uit tot het gezicht van het verzet tegen Rotterdam Airport en was daarin 25 jaar actief. De BTV is Peter veel dank verschuldigd.

Juni

Reactie op publicatie van een onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond dat aantoont dat de totale hinderbeleving door geluid van Rotterdam Airport in Hillegersberg Zuid/Schieboek, Overschie, Noordelijk Schiedam en Bergschenhoek relatief ongunstig is. De BTV vindt dit belangwekkende en tegelijk schokkende onderzoeksresultaten daar B&W van Rotterdam in het collegeakkoord 2006-2010 heeft beloofd te streven naar vermindering van de geluidsoverlast. Uit de rapportage van de GGD blijkt dat de geluidhinder thans alleen nog maar is vermeerderd.
De BTV heeft mevr. Jantine Kriens, wethouder voor o.a. Volksgezondheid, en de heer Mark Harbers, wethouder voor o.a. Milieu en Economie, gevraagd welke aanvullende maatregelen zij gaan treffen om te komen tot vermindering van de geluidsoverlast.
Op 26 juni is een persbericht met deze strekking naar de media verstuurd.

Verzoek om handhaving geluidruimte ondanks mogelijk extra regerings- en militaire vluchten
In verband met de sluiting van vliegveld Valkenburg heeft het ministerie van VenW het voornemen vluchten van dit vliegveld te verhuizen naar Rotterdam Airport, met verruiming van de wettelijke geluidszone. Aangezien de voorontwerpaanwijzing van de 35 KE-geluidszone in juni nog steeds niet door minister Eurlings was gepubliceerd, heeft de BTV in een brief aan minister Eurlings gevraagd de huidige geluidscontour te handhaven.

Reactie op onderzoek Rotterdam Airport – Een nieuwe belevenis

DE BTV roept in een persbericht de Rotterdamse gemeenteraad en de wethouder voor Milieu en Economie op om te bewerkstelligen dat Rotterdam Airport zich nog meer als “maatschappelijk verantwoord ondernemen”-waardig bedrijf gaat opstellen. De noodzaak en wenselijkheid hiertoe blijkt uit een onafhankelijk onderzoeksrapport. RA blijkt maar moeilijk de juiste toon te vinden in hun communicatie, omdat de RA daarbij altijd het economische belang laat prevaleren. Het rapport stelt dat RA ‘moeite heeft zijn plek in de samenleving (qua draagvlak) te verwerven’. Een moderne onderneming zoals bijvoorbeeld Londen City Airport zoekt actief de dialoog op, ook met kritische omwonenden (zoals in de BTV verenigt) en verwerft zich zo draagvlak. Het rapport stelt dat er geen business plan is voor de zakenluchthaven, inclusief concrete uitvoering, zichtbare mijlpalen en fasering. De BTV roept er toe op dat zo’n plan er snel komt.

Tekenend is voorts ook dat het rapport pijnlijk blootlegt dat RA het er, in vergelijking met
andere stadsluchthavens in Europa, qua frequentie van de klachten, heel slecht afbrengt.

Reactie op advies van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR) – Geef Rotterdam Airport vleugels

De BTV roept de raadscommissie Milieu en Economie op kritisch te zijn over dit rapport dat een nogal eenzijdige advies over Rotterdam Airport bevat. Het EDBR advies stelt dat de reparatie van de toegestane geluidsruimte niet zal leiden tot een uitbreiding van de geluidsoverlast. De BTV wijst er op dat “het verminderen van de geluidsoverlast” (opgenomen in het coalitieakkoord) iets anders is dan “het niet vermeerderen” ervan. Het EDBR advies schildert RA af als enige Randstadluchthaven. De BTV wijst op het bestaan van Schiphol zelf alsook op het Vliegveld Lelystad. De ligging van RA maakt nu eenmaal dat de groeimogelijkheden van RA beperkt, zo niet afwezig, zijn. Verder suggereert het EDBR advies dat RA goede relaties met de buren/omwonenden heeft (die ‘RA een warm hart toedragen’), dit in tegenstelling tot het eerdere onafhankelijke rapport. De BTV vraag het advies van EDBR aan te vullen met “beperking van de overlast”.

Juli

Reactie op beleidsplan regionale luchtvaart taak provincie Zuid-Holland
De BTV geeft in een brief haar reactie op het concept beleidsplan, gericht aan de gedeputeerde Van Heijningen van de provincie Zuid-Holland (PZH). De BTV wijst hierbij onder andere op volgende punten:
- de balans die de PZH beoogt te bewerkstelligen tussen de economische belangen en de belangen van milieu en volksgezondheid, die verbonden zijn aan het hebben van RA;
- de projecties van directe en indirecte werkgelegenheid van Rotterdam, met slechts een aantal tienden van procenten van het bruto regionaal product, is strijdig met het aangegeven grote economisch belang van RA voor de regionale economie (maw. dit grote belang is er niet);
- de geluidsbelasting van RA, in vergelijking met Schiphol, is relatief groot. Het feit dat RA in feite ingesloten ligt in grote woongebieden is hiervoor uiteraard de verklarende factor. Met de nog komende intensivering van het aantal te bouwen woningen rondom RA, kan eea niet anders betekenen dat de PZH een strikt(er) milieubeleid voor RA moet gaan voeren. Zo zal naar de mening van de BTV het accommoderen van regeringsvluchten moeten plaatsvinden binnen de huidige contour (en zeker niet ‘s nachts), en niet binnen een daarvoor te verruimen contour;
- een deel van de stijgende vraag naar meer vluchten kan naar de mening van de BTV niet geaccommodeerd worden zonder dat de geluidshinder toeneemt;
- het beleidsplan gaat ten onrechte uit dat het aantal (ernstig) gehinderden (door geluid) is afgenomen;
- in de Rotterdamse gemeenteraad is door raad en wethouder het aloude getal van maximaal 400 vluchten als politieke limiet bestempeld. Wat de BTV betreft moeten er geen nachtvluchten op RA plaatsvinden. Het door de PZH ondersteunde onderzoek naar een nachtcontour wijst de BTV dan ook af.

Reactie op plan om helicoptervliegveld nabij Brienenoordbrug (deelgemeente Kralingen-Crooswijk)
Door de firma Helinet is een verzoek bij de gemeente Rotterdam ingediend tot oprichting van een helicoptervliegveld. Op verzoek van het Milieucentrum Rotterdam heeft de BTV advies verstrekt over de mogelijk consequenties voor de leefomgeving alsook ten aanzien van de oprichting van een bewonersvereniging om bezwaren van bewoners hierin te bundelen.

September

Inspraakreactie van de BTV gericht aan de raadscommissie Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer gericht op A. het ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart provincie Zuid-Holland en B. de luchtvaarthinder inzake Rotterdam Airport
De conceptreactie van het college d.d. 2 september 2008 verwijst naar het onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de economische effecten van de regionale en kleine luchtvaart in Zuid-Holland, waarin Rotterdam Airport een belangrijke rol wordt toegedicht in relatie tot werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de economie van Zuid-Holland. In de burgerbrief (ingediend mede namens de BTV) is aangegeven dat hier sprake is van een ‘overstatement’ daar de toegevoegde waarde van RA circa 0,5% van het bruto regionaal product is. Het gaat daarbij dus om tienden van procenten. Tevens blijkt uit hetzelfde onderzoek dat de vestigingsplaatsfactor niet moet worden overschat want de luchthaven blijkt meestal niet doorslaggevend bij het aantrekken van bedrijven.
In het ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart provincie Zuid-Holland wordt uitgegaan van Rotterdam Airport als luchthaven van nationaal belang. Ten behoeve hiervan heeft de BTV de positie van Rotterdam Airport in de Randstad 2040 Structuurvisie (regeringsrapport d.d. 5 september 2008) geanalyseerd. De BTV komt tot de conclusie dat in Randstad 2040 Rotterdam Airport nauwelijks een rol speelt.
Uit de analyse van de BTV van belangrijkste verwijzingen naar Rotterdam blijkt dat Rotterdam Airport in beide documenten in totaal slechts één keer wordt genoemd (Structuurvisie, pagina 92: ‘Rotterdam Airport heeft een functie als regerings- en zakenluchthaven’). Rotterdam Airport heeft daarmee slechts een regionale functie. Voor de overloop van Schiphol worden de luchthavens van Lelystad en Eindhoven genoemd in verband met de beperkte beschikbare omgevingskwaliteit van Rotterdam Airport. Door de aanleg en het gebruik van Trans-Europese netwerken (TEN’s) en de hogesnelheidstreinen wordt bovendien de afstand tussen Amsterdam (lees: Schiphol) en Rotterdam kleiner. Dit heeft daarmee impact op de omvang van Rotterdam Airport als zakenluchthaven.

De minister van VROM heeft op 3 juli 2008 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de evaluatie van het Schipholbeleid. In deze brief wordt tevens ingegaan op de effecten van vliegtuiglawaai op leerprestaties van kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende bewijs voorhanden is dat vliegtuiglawaai negatieve gevolgen heeft voor leren, geheugen en lezen bij kinderen. Bij Schiphol gaat het om 850 leerlingen met ernstige hinder.
Gegeven de ligging van Rotterdam Airport (ligt dichter op omwonenden dan Schiphol) vraagt de BTV de commissie een soortgelijk onderzoek naar de effecten van vliegtuiglawaai veroorzaakt door Rotterdam Airport op leerprestaties van kinderen te laten uitvoeren en de bevindingen hiervan mee te nemen in het beleid ten aanzien van het terugdringen van geluidhinder veroorzaakt door Rotterdam Airport.
Op basis van de inspraakreactie heeft de BTV ook een persbericht gepubliceerd.

Vraag aan de raadscommissie voor Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer
De BTV heeft de volgende vraag aan de raadscommissie gesteld (en vervolgens aan wethouder Harbers):
In de Tweede Bestuursrapportage wordt vermeld dat ter versterking van Rotterdam Airport als zakenluchthaven in de Kaderbrief middelen ter beschikking zijn gesteld. Voor 2008 gaat het om € 300.000. Het is de BTV niet bekend waar dit (niet onaanzienlijke) bedrag voor is bedoeld en welke activiteiten door of namens de gemeente (zullen) worden ondernomen en welke goedkeuring en rapportages hieraan zijn verbonden. De BTV stelt ten zeerste op prijs hierover nader te worden geïnformeerd.

Oktober

Vraag aan het ministerie van VenW over de status van Rotterdam Airport
De BTV heeft aan het ministerie van VenW een vraag gesteld over de status van Rotterdam Airport. Het concept regionale luchtvaartbeleidsplan van de provincie gaat er van uit dat RA een nationale luchthaven is. In de missiestatement van RA staat echter dat zij de beste regionale luchthaven van NL wil zijn. Kunt u de BTV aangeven waarom dan RA in de concept regionale luchtvaartbeleidsplan niet als zodanig staat opgenomen? Kunt u dit “repareren” in de nationale luchthavennota waarover u sprak en die momenteel bij VenW in bewerking is?

Verzoek om gesprek met wethouder Harbers
Met de politiek verantwoordelijke bestuurder voor het vraagstuk van Rotterdam Airport heeft de BTV een gesprek aangevraagd om de in het collegeprogramma voor de periode 2006-2010 opgenomen belofte “te streven naar vermindering van de geluidsoverlast van Rotterdam Airport” te bespreken. Dit verzoek is gedaan als “follow-up” van het op 9 augustus 2006 gehouden gesprek met de toenmalige wethouder (de heer De Boer). Inmiddels zijn wij zo’n beetje halverwege de collegeperiode. Rond Rotterdam Airport heeft zich de afgelopen twee jaar veel afgespeeld en is er de komende twee jaar nog veel te doen. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden op 15 december jl.

Reactie op ontwerp actieplan geluid Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft een concept actieplan geluid opgesteld. De BTV trof tot haar teleurstelling hierin nauwelijks informatie over de geluidsoverlast door Rotterdam Airport. Aan DCMR (de opsteller van het actieplan namens het bestuur) is gevraagd om een lijst met concrete initiatieven op te nemen om te komen tot de beloofde vermindering van de geluidsoverlast ten gevolge van RA.

December

Gesprek met wethouder Harbers
Op 15 december jl. hebben drie afgevaardigden van de BTV met de wethouder een gesprek gehouden en daarbij de volgende punten aan de orde gesteld:
1. wat kan hij de volgende twee jaar nog kan doen om de overlast van vliegtuiglawaai van verkeersvliegtuigen en zakenjets die na 23.00u. nog landen en evt. vertrekken op Rotterdam Airport te beperken?
2. het aantal klachten over de nachtvluchten daalt in de maanden november tot en met half april, ieder jaar weer, vooral in de wijken Hillegersberg-Schiebroek en Bergschenhoek. Daarna beginnen de vakantievluchten! Mensen willen geen slapeloze nachten hebben van vliegtuiglawaai na 23.00u. veroorzaakt door vakantievluchten. Als gevolg daarvan nemen de klachten weer toe. Wat kan de wethouder hieraan doen?
3. de BTV vraagt zich af waarom reeds enkele jaren achtereen de boetes kwijtgescholden worden aan RA bij overschrijding van de geluidszones?
4. als er stillere vliegtuigen komen zoals RA aangeeft, zou er ruimte komen voor nog meer vliegtuigen. Die geluidswinst zou aan de omwonenden gegeven moeten worden en niet aan RA is de mening van de BTV. Is de wethouder het hiermee eens?
5. de BTV is niet gelukkig met de artikelen van RA in het Algemeen Dagblad eind november, waarin de heer Wondolleck, directeur RA, pleit om twee maal zoveel passagiers te vervoeren als in de afgelopen jaren. De Provincie Zuid-Holland heeft er in een persbericht op gewezen dat dit zonder extra overlast gepaard dient te gaan. Wat vindt de wethouder van de uitspraken van de heer Wondolleck?
6. de BTV pleit voor het uitplaatsen van sport en lesvliegtuigen naar andere vliegvelden zoals is afgesproken in 1997 met toenmalig wethouder Kombrink. Wat kan de wethouder hieraan doen ter vermindering van de geluidsoverlast met name in het weekend / in de zomer?

Met wethouder Harbers zijn afspraken gemaakt ter opvolging van de gestelde vragen.