nlenfrde

Het BTV jaarverslag van 2011

Een kort overzicht van de activiteiten van het bestuur en zijn adviseurs in 2011.

Het jaar 2011 werd gekenmerkt door de behandeling van het beroep dat de BTV bij de Raad van State heeft ingediend naar aanleiding van het besluit van staatssecretaris Bleker om Rotterdam The Hague Airport! (afgekort RTHA) toestemming te geven tot uitbreiding. Verder had de BTV te maken met enkele terugtredende bestuursleden en adviseurs, waaronder de voorzitter. In 2011 heeft de BTV succesvol gezocht naar iemand die de voorzittersrol wil en kan dragen.

Beroep bij de Raad van State

Op 26-05-2011 2011 heeft bij de Raad van State de zitting plaatsgevonden voor zaaknummer 201010462 betreffende Rotterdam The Hague Airport, Wijziging aanwijzing luchthaventerrein Rotterdam The Hague Airport. Op deze zitting werd de Verweerder, te weten het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bijgestaan door RTHA. Beide werden vertegenwoordigd door een advocaat. De BTV had vooraf besloten om geen advocaat ter hand te nemen om haar pleitnotitie toe te lichten. Bij aanvang van de zitting had de advocaat van RTHA gepleit om het beroep van de BTV niet ontvankelijk te verklaren. Dit is door de Raad van State niet gevolgd.

Enige tijd daarna is de Raad van State tot een uitspraak gekomen (zie onze website). De Raad van State heeft besloten dat het beroep van de BTV ongegrond is. Uiteraard betreuren wij deze uitspraak maar realiseren ons ook dat onze opponent over veel meer middelen beschikt dan wij en om die reden is de uitkomst van ons beroep niet onverwacht. In ieder geval hebben wij ons best gedaan om ongebreidelde groei van RTHA af te remmen.

Bestuur BTV

Verder had de BTV te maken met enkele ervaren bestuursleden en adviseurs die besloten hebben om zich terug te trekken uit de BTV om zo meer ruimte te krijgen voor andere prioriteiten. Het bestuur van de BTV dankt deze bestuurders en adviseurs voor hun lange periode waarin zij zich hebben ingezet voor de BTV.

In samenhang hiermee heeft de BTV te maken met vacatures. Hierop heeft de BTV in 2011 onder haar leden een aanmeldformulier verspreid met de oproep een actieve bijdrage te leveren voor de BTV. Hierop zijn een aantal positieve reacties ontvangen.
Tevens heeft de BTV gezocht naar iemand die de voorzittersrol wil en kan dragen. Naar aanleiding van dit proces heeft de BTV kennisgemaakt met Letty Bekedam. Inmiddels heeft Letty een aantal vergaderingen bijgewoond.

Zichtbaarheid BTV

In 2011 heeft de BTV door middel van een aantal ingezonden brieven naar kranten aandacht gevraagd voor de hinder die het vliegverkeer op RTHA teweeg brengt. Daarnaast heeft de BTV een op een braderie in Schiebroek een stand bemand om dichter bij de mensen op straat te staan.

Tot slot

De BTV heeft mensen als U nodig om actief te kunnen blijven, ook u kunt zich als adviseur opgeven.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Janneke van der Hooft, via het scecretariaat.