Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 11 december 2015 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 21 januari 2016) de ontwerpbestemmingsplannen " Rotterdam The Hague Airport”(NL.IMRO.0599.BP1041RdamAirport-co01) en “Parapluherziening geluidzone RTHA” (NL. IMRO. 0559. BP1082PaplugzRTHA-ON01 Rotterdam) met de bijbehorende planMER,  voor een ieder ter inzage liggen bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a.

Lees meer: inzage bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” 

Stemming over over terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof

Tweede-KamerBetreft: "Nader gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 31936, nr. 239) over terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof"

Nummer: 2014D47691
Publicatiedatum: 18 december 2014
Eerste ondertekenaar: Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL
Hyperlink: Lees hier de motie en stemming

MER procedure - stappenAlgemene informatie over MER procedures

MER procedures zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. Vele mensen vinden een MER procedure nogal complex en dat is niet vreemd; dergelijke procedures dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd, omdat ze een belangrijk doel dienen. Om het begrip "MER procedure" duidelijker te maken hebben wij een aantal nuttige links verzameld over dit ondewerp.

Lees meer: Algemene informatie over MER procedures

Uitbreidingsprocedure vergunning RTHA 2014 (MER procedure)

maart 2014 - Conform regelgeving mag elke 5 jaar het Luchthavenbesluit opnieuw worden vastgesteld. Op dergelijke momenten kan besloten worden om de geluidscapaciteit van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) te verkleinen, gelijk te houden of te verruimen. Het eerstvolgende moment waarop dit mogelijk is in 2014. Voor een dergelijke uitbreiding dient een MER-procedure gevolgd te worden.

Lees meer: Uitbreidingsprocedure vergunning RTHA 2014

Reactie lagere overheid (Provincie Zuid-Holland is penvoerder) aan Minister Eurlings (2007)

Op verzoek van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (juli 2007) heeft de heer Van Heijningen een verkenning gehouden naar oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak inzake het aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport. Deze verkenning is gehouden met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en Zuid-Holland. Dit heeft geresulteerd in het document 'Verkenning draagvlak aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport' juli-september 2007. Dit document is voor de bestuurlijke besluitvorming relevant omdat Minister Eurlings mede op basis van dit document heeft besloten dat Rotterdam The Hague Airport verder mag uitbreiden (22-09-2010). Wilt u dit document lezen klik dan hier.

Luchtvaartnota - actualisatie 2011 (Rijksoverheid)

Bij de aantreding van het kabinet Rutte in oktober 2010 heeft de Tweede Kamer gevraagd een actualisatie op te stellen van het in de Luchtvaartnota geformuleerde beleid en de uitwerking hiervan. Via de actualisatiebrief van het kabinet van januari 2011 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet uitwerking wil geven aan de in de Luchtvaartnota aangekondigde beleidmaatregelen. Wilt u de actualisatie 2011 van de luchtvaartnota lezen klik dan hier.

Luchtvaartnota 2009 (Rijksoverheid)

In de Luchtvaartnota heeft het kabinet doelstellin- gen geformuleerd, die alleen samen met de luchtvaartpar- tijen kunnen worden bereikt. Het kabinet ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen en – waar nodig – ook grenzen te stellen om deze doelstellingen te realiseren. Hiermee borgt het kabinet de publieke belangen, die in het geding zouden kunnen komen. Om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk doel, heeft het kabinet een strategie bepaald.

Enkele fragmenten uit de luchtvaartnota:

Pagina 72: Verder zal de focus van de luchthaven – waar mogelijk – nog meer gericht moeten worden op het bieden van een diensten- en bestemmingenmix, die maximaal bijdraagt aan het zakelijk karakter van de luchthaven.

Pagina 97: Voor de overige luchthavens van nationale betekenis geldt in de eerste plaats de algemene doelstelling om waar mogelijk hinderbeperkende maatregelen en innovatieve technologieën door te voeren. Daarnaast zet het kabinet in op maatwerk, als bij de aanpassing van luchthavenbesluiten vergroting van de geluidsruimte aan de orde is. Maatwerk is voor de hand liggend, met het oog op de zeer uiteenlo- pende ligging van de verschillende luchthavens. De ene luchthaven ligt in zeer dunbevolkt gebied en de andere ligt in bewoond gebied (zoals Rotterdam). Voor iedere luchthaven moet dus maatwerk gekozen worden. Dit via doelgerichte overlegstructuren (zie hoofdstuk 7). Doel is dat de aanpassing van de luchthavenbesluiten wordt afgestemd op de gewenste ontwikkeling en de mogelijkheden tot hinderbeperking van de betreffende luchthaven.

Als u de luchtvaartnota 2009 wilt lezen klik dan hier.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport