OrendichtZienSwijze BTV op NRD Luchtvaartnota

De BTV heeft een zienswijze opgesteld een aangeboden aan de betreffende partijen om richting te geven hoe de Luchtvaartnota zou moeten worden 'aangevlogen'.

Dit werd gebracht onder de subtitel:

'Wat niet weet, wat niet deert.'

Dat is de zienswijze van de BTV-Rotterdam op de NRD PlanMER Luchtvaartnota 1)
De NRD PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050 stelt een oppervlakkige en snel op te stellen PlanMER voor.
De BTV-Rotterdam wijst, mede op advies van deskundigen, erop dat dit niet de gewenste accurate en gedegen informatie oplevert waarmee de politiek een afgewogen oordeel over de Luchtvaartnota 2020-2050 kan vormen.
Met de voorgestelde PlanMER omzeilt het Ministerie van IenW een volledige MER en MKBA en kiest het onverkort voor een groeiscenario van de luchtvaart, waar het centrale uitgangspunt brede welvaart, schone lucht en klimaat moet zijn.

Zienswijze BTV op de NRD 14 04 19 Advies over zienswijze Mansveld Bus

Lees hierboven de zienswijze op de NRD met tevens het advies van dr. Walter Manshanden en dr. Leo Bus.

1) Voor deze Luchtvaartnota wordt een Milieu Effecten Rapportage (MER) geschreven. Dit is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de eerste stap voor het MER voor de Luchtvaartnota 2020-2050.