BTV-Kieswijzer:Europees Parlement -  23 mei 2019Verkiezingen

Onderstaand een overzicht de op luchtvaart betrekking hebbende delen van de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen. Genoemd zijn de actuele partijen.

 = Groene duim omhoog is in het voordeel van de belangen van BTV-leden, dus ook u. Positief stemadvies.
duim neer = Ongunstig voor mens & milieu; negatief stemadvies.
Netraal=  Geen standpunt bekend. Geen stemadvies.

Europa beslist steeds meer

Luchtvaart is een internationaal onderwerp. Om die reden worden belangrijke zaken over dit thema 'in Brussel' besloten. Het is belangrijk te weten dat wat daar wordt besloten een grotere invloed heeft dan wat de lokale regeerders willen! Terugkerende onderwerpen zijn: Accijns op kerosine, BTW op tickets en CO2 beleid. 
De toelichting bestaat uit een passage welke afkomstig uit het betreffende verkiezingsprogramma. De BTV Geeft een korte reactie.

Partijnaam

Citaat uit verkiezingsprogramma

 Advies

Christenunie SGP

"De luchtvaartsector moet meer bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. In aanvulling op een goed werkend Europees emissiehandelssysteem dringen ChristenUnie en SGP aan op een wereldwijd emissiehandelssysteem. Dit vermindert de wereldwijde uitstoot en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen Europese en internationale vliegtuigmaatschappijen. Ook zijn ChristenUnie en SGP voorstander van een ‘Single European Sky’, een samengevoegd Europees luchtruim met vereenvoudigde vliegroutes. Dit levert een behoorlijke brandstofbesparing op en daarmee minder uitstoot. Bovendien bepleiten wij een gecoördineerde aanpak voor een Europese vliegticketbelasting, te heffen door de lidstaten. De opbrengst van een dergelijke belasting kan bijvoorbeeld ten goede komen aan betere internationale treinverbindingen en andere vormen van duurzaam vervoer en innovatie."

BTV: Standpunt is niet vergaand, maar het invoeren van vliegtaks ten behoeve van treinverbinding is prima.

D66

EUROPESE VLIEGTAKS
Schone lucht in Europa kunnen we alleen samen bereiken.
Vervuilend vervoer pakken we daarom gezamenlijk aan. Eén van de maatregelen die D66 daarvoor voorstelt, is het afschaffen van de vrijstelling van accijns op kerosine in Europa en de invoering van btw op vliegtickets. De prijs van vliegen geeft op die manier een betere afspiegeling van de totale kosten en de trein wordt volwaardig concurrent op korte afstanden. Een deel van deze opbrengsten kan worden gebruikt om te investeren in de ontwikkelingen van duurzame vervoerswijzen, zoals CO2-vrije luchtvaarttechnologie. Om de uitstoot van luchtvaart te beperken moet Europa zich actief blijven inzetten voor een ambitieus mondiaal instrument, maar moet Europa ook bereid zijn alleen door te gaan als de discussies in internationaal verband te lang duren. Het internationale systeem CORSIA doet vooralsnog te weinig om de uitstoot van luchtvaart te beperken en bevat te veel mazen om effectief te kunnen zijn. Totdat er wereldwijde afspraken zijn over de uitstoot van CO2, blijven vluchten binnen, van en naar Europa daarom onder het emissiehandelssysteem vallen.
GELIJK SPEELVELD IN DE LUCHT
Oneerlijke concurrentie in de luchtvaart moeten we aanpakken. Europese luchtvaartmaatschappijen moeten onder gelijke voorwaarden kunnen concurreren met luchtvaartmaatschappijen van buiten Europa, zonder invloed van staatssubsidies. Daarnaast zet D66 zich al jaren in voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim. Dit maakt vliegen veiliger, efficiënter en voorkomt daarmee onnodige CO2-uitstoot. De Europese Unie heeft een sterke positie op het gebied van luchtvaart en biedt voor andere landen een belangrijke vervoersmarkt. Om te voorkomen dat Europese landen tegen elkaar uitgespeeld worden, is het belangrijk dat we als één blok onderhandelen over luchtvaartverdragen en daarbij goede afspraken maken, zoals met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

BTV: Het is goed dat gepleit wordt voor afschaffen van de vrijstelling van accijns op kerosine in Europa en de invoering van btw op vliegtickets. Ontwikkelen van duurzaam vervoer is prima.

 

CDA

"Europa heeft een groot belang en daarmee een stevige taak in de bescherming van strategische industrieën en infrastructuren, zoals communicatienetwerken, de Rotterdamse haven of Schiphol. Er moeten strengere eisen worden gesteld aan buitenlandse overname van cruciale voorzieningen, waarbij in het uiterste geval een overname kan worden geblokkeerd."

Elders in het verkiezings programma staat:
"Een vliegtaks voor alle Europese landen behoort tot de noodzakelijke instrumenten om het wereldwijde duurzaamheidsbeleid te ondersteunen. Voor vluchten van minder dan 500 km moet deze taks ontmoedigend werken. Daarnaast steunt het CDA de Europese plannen om de luchtvaart vanaf 2021 niet langer vrij te stellen van CO2 normen.".

BTV: n het eerste deel spelen economische belangen een rol. Mens en milieu moeten hiervoor wijken. Verderop is het CDA voor vliegtaks en meetellen van luchtvaart in de CO2 normen. Komt inconsequent over. 

Netraal

VVD

"Er komt een gemeenschappelijk Europees luchtruim. Nu is het luchtruim gestructureerd volgens nationale grenzen, ondanks afspraken hierover. Een gemeenschappelijk luchtruim maakt meer directe routes en kortere vluchten mogelijk. Dit is economisch aantrekkelijk en verlaagt de CO2-uitstoot.
Voor vluchten binnen Europa komt er een CO2-heffing, die landen zelf innen en inzetten voor verduurzaming. Daarnaast zet Europa in op wereldwijde afspraken om de CO2-uitstoot van intercontinentale vluchten terug te dringen."

BTV: Hier wordt geen melding gemaakt van de aanpak van de doorgaande groei, alleen dat het met minder CO2 zou moeten. Uit ieder ander uiting van deze partij wordt gepleit voor meer vliegbewegingen.

negatief stemadvies

GROENLINKS 

"Het is absurd dat je voor een paar tientjes van Eindhoven naar Marseille kan vliegen, terwijl dit met de trein vele malen duurder is. De internationale luchtvaart is tot nu toe buiten schot gebleven bij de afspraken over het klimaat. Bij de transitie naar een klimaatneutrale economie kan dat niet zo blijven. Als we de doelstellingen van Parijs willen halen dan zal er veel minder gevlogen moeten worden. Wij gaan vluchten op korte afstanden door de trein of andere alternatieven vervangen. Daarom investeren we in het optimaliseren van internationale treinverbindingen. Wij willen dat je vanuit iedere Nederlandse stad met de trein in een paar uur in Berlijn, Kopenhagen of Milaan kan komen. Daarom moeten er meer snelle treinverbindingen komen. Het wordt net zo makkelijk om een treinrit tussen Amsterdam en Rome te boeken als een vlucht. De nachttrein maakt een comeback. Natuurlijk gaan we vliegverkeer hetzelfde belasten als andere producten: dus btw op vliegtickets en accijns op kerosine. Bovendien moet de enorme uitstoot van CO2 ook in de prijs opgenomen worden. Vluchten onder de 750 kilometer, de afstand tussen Amsterdam en Lyon, worden uitgefaseerd. "
BTV: Duidelijk stellingname en concrete alternatieve plannen tegen de enorme overlast en vervuiling door de luchtvaart.


Partij voor de Dieren

"De in de luchtvaart en zeevaart geldende vrijstelling voor btw en accijns wordt opgeheven. ‘De vervuiler betaalt’ wordt ook de regel in de luchtvaart en de zeevaart. Vluchten naar en vanuit Europa worden CO2-belastingplichtig."
BTV: Duidelijk stellingname. De "vervuiler betaalt" kan zeer ver strekkende gevolgen hebben voor de luchtvaartmaatschappijen.

PvdA

"Bij een eerlijke verdeling van de lusten en lasten, zullen ook de vervuilers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en mee moeten gaan betalen. Dat betekent grote veranderingen in drie sectoren die vooralsnog worden ontzien door de klimaatafspraken: de luchtvaart, scheepvaart en landbouw.
Een kerosinebelasting voor de luchtvaartindustrie in te voeren en toe te werken naar stookolie vrije vracht- en cruiseschepen. De opbrengsten van de kerosinebelasting komen ten goede aan de ontwikkeling van beter en duurzamer openbaar vervoer dat de Europese lidstaten verbindt. "
BTV: Helder: vliegtaks, BTW op luchtvaart (en scheepvaart en landbouw), kerosinebelasting en voorstander voor alternatieven als treinverkeer.

SP

"De EU moet veel meer werk maken van vergroening van verkeer en vervoer. Daarom moeten de lucht- en scheepvaart onder de Europese CO2-doelstellingen komen te vallen. Op kerosine hoort, net als dat op andere brandstoffen het geval is, belasting geheven te worden. Daarom moeten de lucht- en scheepvaart onder de Europese CO2-doelstellingen komen te vallen. Groene alternatieven moeten dan wel toegankelijk gemaakt worden voor iedereen. De trein moet daarbij naar verhouding een stuk goedkoper worden, goedkoper dan vliegen, in plaats van andersom zoals nu vaak het geval is."
BTV: Goed plan, luchtvaart is tot nu toe buiten schot gebleven voor de Europese CO2 plannen.

De Groenen  

"De Groenen ziet met lede ogen aan dat het vliegverkeer geen strobreed in de weg wordt gelegd. Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daarom CO2 uit. Een alternatief hiervoor is nog niet voorhanden. De Groenen bepleit daarom beperking van het luchtverkeer. Met de volgende voorstellen willen we het vliegverkeer beperken:
- geen aanleg van nieuwe luchthavens;
- geen uitbreiding van Schiphol;
- een selectief toelatingsbeleid zorgt ervoor dat lawaaiige en onveilige vliegbewegingen tot het verleden behoren. Waar mogelijk worden reizen overgeheveld naar de grond. Veel reizen binnen Europa kunnen plaatsvinden via de hogesnelheidslijnen (op bestaand spoor);
- er komt een belasting op kerosine, en op vliegtickets wordt btw geheven. De vraag naar vliegreizen zal afnemen en treinen kunnen over grotere afstanden concurreren met het vliegtuig;
- de overheid zal zich sterk maken voor de herintroductie van luchtschepen. De nieuwe generatie zeppelins kan met het vliegverkeer concurreren op binnenlandse trajecten en korte afstandsvluchten. Zeppelins zijn geschikt voor goederentransport, surveillance, militair toezicht en toerisme. Rechtstreekse luchtschipverbindingen van regionale luchthavens naar mediterrane vakantiebestemmingen behoren tot de mogelijkheden op de korte termijn. Regionale luchthavens zullen daarvoor geschikt worden gemaakt;
- de overheid streeft naar één internationale intercontinentale luchthaven voor Noord-west-Europa. Er dient een gezamenlijke exploitatie te komen van een vliegveld op het knooppunt van snelle treinen en dat is nabij de Kanaaltunnel;
- reclamevluchten worden verboden en de kleine luchtvaart mag niet meer plaats vinden boven stiltegebieden en grote natuurgebieden;
- nachtvluchten tussen 23 en 7 uur worden op de Nederlandse luchthavens (inclusief Schiphol) verboden, behalve voor luchtschepen. Er moeten internationale afspraken komen over nachtvluchtverboden."
BTV: Weliswaar een plan met positieve insteek voor mens en milieu, maar de inzet van zeppelins is eerder gebleken zeer veel geluidsoverlast te produceren. De plannen zijn naar mening van de BTV onvoldoende doordacht.

Netraal

Piratenpartij / Van de Regio

"De luchtvaart moet zo drastisch duurzamer worden dat kan niet zonder een flinke reductie van vluchten (wellicht zelfs 90%!), introductie van zware belastingen en andere maatregelingen. Voor de eerste 750 tot 1000 kilometer van een reis zal er een betaalbaarder en duurzaam alternatief beschikbaar moeten worden gesteld, zoals de trein. Dit is een taak die we alleen maar op Europese schaal kunnen realiseren. Hiervoor moet ook worden geïnvesteerd in de cultuuromslag van verre vakantiebestemmingen naar recreatie in aangrenzende regio’s."
BTV: Goed plan, deze partij spreekt zich uit voor krimp van de luchtvaart.

50 plus

Geen Europees verkiezingsprogramma

Netraal

DENK

Geen Europees verkiezingsprogramma

Netraal

Forum voor Democratie

Luchtvaart niet in het Europese verkiezingsprogramma

Netraal

PVV

Luchtvaart niet in het Europese verkiezingsprogramma

Netraal

Jezus Leeft

Luchtvaart niet in het Europese verkiezingsprogramma

Netraal