wapen zuid-hollandBTV vraagt provincie hun standpunten te verduidelijken

Met deze brief verzoekt de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast aan College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (PZ) de genoemde standpunten die zij heeft geuit ten aanzien van het bestemmingsplan rond Rotterdam The Hague Airport verder uit te werken.

Op tal van punten heerst nog onduidelijkheid. Met name of er milieuvergunningen nodig zijn en wat de effecten van de uitbreiding op het milieu is. Als bijlage wordt verwezen naar de eerder gepubliceerde Zienswijze van de BTV op dit ontwerpbestemmingsplan.

Klik hier of op de afbeelding voor de brief

Brief aan Gedeputeerde Staten Zuid-Holland