ANBI

Als ANBI moet de Vereniging op deze website de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling

Vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten?

Mede bekend onder de namen:

BTV-Rotterdam en
BTV-RotterdamAirport

RISN of Fiscaalnummer

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 816548109

ANBI Beschikking

Klik hier om de ANBI-beschikking te lezen

Doelstelling van de ANBI

Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat alsmede de veiligheid voor de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van deze bewoners en het milieu kunnen aantasten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan van de Vereniging in grote lijnen:
• Het informeren van beleidsmakers zowel lokaal, regionaal als landelijk over de schadelijke gevolgen van (toenemende) vliegbewegingen in het algemeen, maar die van en naar Rotterdam The Hague Airport in het bijzonder.
• Het in dialoog gaan met beleidsmakers.
• Het informeren van leden en media over genoemde schadelijke gevolgen.
• Het kritisch analyseren van overheidspublicaties rond toekomstplannen rond de luchtvaart en hier inhoudelijk op te reageren.
• Leden informeren middels jaarvergaderingen, website, social media en online-nieuwsbrieven.
• Het werven van betalende leden om hun belangen te behartigen.
• Initiatiëren en uitwerken van het concept Central Park (www.rotterdamcentralpark.nl)
• Participatiegroep Luchthavenbesluit RTHA
• Deelname als Burger CRO-Leden (www.cro-rotterdam.nl)

De Vereniging realiseert dit door eigen onderzoek, het raadplegen van specialisten op hun vakgebied en het samenwerken met andere bewonersgroepen met gelijke belangen in andere regio’s.

Functie van de bestuurders

De actuele samenstelling van het bestuur is hier te vinden.

Beloningsbeleid bestuur

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de hun geleverde diensten. In tegendeel;  zij betalen reguliere contributie. Een uitzondering wordt gemaakt voor aantoonbare reis- en verblijfkosten die nodig zijn in het uitoefenen van de functie.Alle werkzaamheden zijn onbetaalde vrijwilligerswerkzaakheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Deze website is mede een verzameling van verslagen van uitgeoefende activiteiten. Specifiek voor de leden is dit vereenvoudigd vertaald en toegankelijk via deze link: https://www.btv-rotterdam.nl/leden. De Vereniging maakt veelvuldig gebruik van recht van inspraak bij commissies. Daarnaast publiceert het relevante bevindingen. Een geactualiseerd overzicht is hier te vinden.

Financiële verantwoording

De statuten beschrijft: "geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, de bijdragen van begunstigers en uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten." Onder 'toevallige baten' worden gerekend incidentiele (project)subsidies. Leden krijgen een financiëel jaarverslag ter inzage.

Statuten

Download hier de Statuten Vereniging BTV.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.