De vereniging BTV-RotterdamAirport beschikt over de 'ANBI' status

Dit houdt in dat deze vereniging is erkend als 'Goed Doel'.

Wat is een ANBI-Status?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.

BronBelastingdienst.nl

Voordelen van de ANBI

De voordelen van de ANBI status voor zijn meervoudig. U weet door deze registratie dat u te maken te heeft met een serieuze, erkende vereniging met een deugelijk bestuur en beleid.
Een ander voordeel is dat alle giften/donaties die u aan onze vereniging geeft, fiscaal aftrekbaar zijn. Dat houdt in dat u bij een 50% IB-tarief ons bijvoorbeeld 100 euro kan schenken, maar dat het u dankzij fiscale aftrek slechts 50 euro kost. Onze vereniging is volledig afhankelijk van giften en donaties.

Als ANBI moet de Vereniging op deze website de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling

Vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan vermeld in de statuten?

Mede bekend onder de namen:

  • BTV-Rotterdam en
  • BTV-RotterdamAirport

RISN of Fiscaalnummer

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 816548109

Kamer van Koophandelnummer

Het Kamer van Koophandelnummer (KvK-registratie) van de BTV is 40344955.

Download hier het uittreksel van de KvK.

ANBI Beschikking

Doelstelling van de ANBI

Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat alsmede de veiligheid voor de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van deze bewoners en het milieu kunnen aantasten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan van de vereniging in grote lijnen:
• Het informeren van beleidsmakers zowel lokaal, regionaal als landelijk over de schadelijke gevolgen van (toenemende) vliegbewegingen in het algemeen, maar die van en naar Rotterdam The Hague Airport in het bijzonder.
• Het in dialoog gaan met beleidsmakers.
• Het informeren van leden en media over genoemde schadelijke gevolgen.
• Het kritisch analyseren van overheidspublicaties rond toekomstplannen rond de luchtvaart en hier inhoudelijk op te reageren.
• Leden informeren middels jaarvergaderingen, website, social media en online-nieuwsbrieven.
• Het werven van betalende leden om hun belangen te behartigen.
• Initiatiëren en uitwerken van het concept Central Park (www.rotterdamcentralpark.nl)
• Participatiegroep Luchthavenbesluit RTHA
• Deelname als Burger CRO-Leden (www.cro-rotterdam.nl)

De Vereniging realiseert dit door eigen onderzoek, het raadplegen van specialisten op hun vakgebied en het samenwerken met andere bewonersgroepen met gelijke belangen in andere regio’s.

Functie van de bestuurders

Beloningsbeleid bestuur

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de hun geleverde diensten.
In tegendeel; zij betalen reguliere contributie. Een uitzondering wordt gemaakt voor aantoonbare reis- en verblijfkosten die nodig zijn in het uitoefenen van de functie.Alle werkzaamheden zijn onbetaalde vrijwilligerswerkzaakheden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Deze website is mede een verzameling van verslagen van uitgeoefende activiteiten. Specifiek voor de leden zijn de belangrijkste activiteiten samengevat en gebundeld via deze link. De Vereniging maakt veelvuldig gebruik van recht van inspraak bij commissies. Daarnaast publiceert het relevante bevindingen. Een jaaroverzichtoverzicht is hier te vinden.

Financiële verantwoording

De statuten beschrijft: "geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, de bijdragen van begunstigers en uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten." Onder 'toevallige baten' worden gerekend incidentiele (project)subsidies. Leden krijgen een financiëel jaarverslag ter inzage.

Statuten

Download hier de Statuten Vereniging BTV.

Text Here

Zijn er vragen?

Neem contact op met ons secretariaat via onderstaand formulier.

Ongeldige invoer
Maak uw keuze.
Graag uw voornaam/voorletters invullen.
Vul aub uw achternaam in, zonder eventuele tussenvoegsels
Graag uw adres
Graag hier uw woonplaats invullen.
A.u.b. een werkend e-mailadres invullen, hier ontvangt u uw inschrijfbevestiging en uw verenigings-nieuws.
Emailadres is niet gelijk.
Bij administratieve vragen nemen wij contact met u op.
Maak een keuze.
Schrijf hier uw vraag of opmerking.
Ongeldige invoer
Graag vinkje aanzetten.