Gemeenteraad Verkiezingen 2018

Gemeenteraad Verkiezingen 2018De BTV heeft de verschillende verkiezingsprogramma's vergeleken en voor uw verduidelijkt welke vóór of tegen uitbreiding van vliegveld RTHA zijn.

Om het overzichtelijker te maken hier een opsomming van gebieden en partijen. Klik op de naam om naar het betreffende partijprogramma te gaan.

ROTTERDAM Partijen TEGEN Uitbreiding 

ROTTERDAM - partijen VOOR uitbreiding:

ROTTERDAM - partijen GEEN mening of onbekend

Kies-bewust

LANSINGERLAND - Partijen TEGEN Uitbreiding

LANSINGERLAND - Partijen VOOR uitbreiding

LANSINGERLAND - Partijen GEEN mening inzake uitbreiding

Gemeenteraadverkiezing

SCHIEDAM - Partijen TEGEN uitbreiding RTHA:

Schiedamse Partij VOOR uitbreiding RTHA:

Schiedam - Partij zonder standpunt mbt RTHA:

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: standpunten m.b.t. Rotterdam The Hague Airport.

 

ROTTERDAM 

Partijen tegen uitbreiding:

SP

De geluids- en milieuoverlast van Rotterdam-The Hague Airport moet omlaag. Voor commerciële helihavens is geen plek in Rotterdam.

We besteden geen gemeenschapsgeld meer aan de EDBR (Economic Development Board Rotterdam). De door de gemeente betaalde ondernemerslobby – anderhalf miljoen per jaar – kan doorgaan met het verstrekken van adviezen aan het stadsbestuur, maar dan op eigen kosten. In plaats daarvan betrekken we vakbonden, milieuorganisaties en de wijkeconomie volwaardig bij het vormgeven van het economisch beleid van de gemeente.

Groen Links:

Minder vliegverkeer: Voor uitbreiding van RTHA is geen plaats.
De geluidsoverlast en het aantal nachtvluchten wordt teruggedrongen.

Bestrijding van luchtvervuiling: De gemeente ontwikkelt ambitieus beleid om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen. De gemeente zet zich actief in om burgermeetnetwerken te ondersteunen.

Partij voor de dieren:
Luchthaven Rotterdam The Hague Airport wordt niet uitgebreid.
De gemeente spant zich in nachtvluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport aanzienlijk te beperken.

De luchtkwaliteit voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
De gemeente gaat met metingen en effectieve maatregelen de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen.

50 plus 

Rotterdam The Hague Airport (het voormalige Zestienhoven) mag de huidige geluidsruimte niet uitbreiden vanwege de vergroting van de geluidsoverlast en de enorme extra CO2-uitstoot die vliegbewegingen met zich meebrengen.

>Terug naar bovenzijde pagina 

Rotterdamse Partijen VOOR uitbreiding of gedeeltelijke uitbreiding / uitbreiding in de toekomst.

D66

Zakelijke luchthaven.

D66 kiest voor een innovatief Rotterdam The Hague Airport met een expliciet zakelijk profiel en enkel bestemmingen naar grote (Europese) steden.
Samen met omwonenden worden afspraken gemaakt over verdere ontwikkeling binnen de huidige geluidsruimte en luchtnormen, handhaving van de nachtstilte en de aanvliegroutes.

Verplaatsing van de helikopterhaven naar elders in de regio mag niet leiden tot extra vakantievluchten.
De luchthaven biedt met een sterk zakelijk en kleinschalig karakter kansen voor innovatieve partnerschappen met bijvoorbeeld de TU Delft.
Zo kan de luchthaven uitgroeien tot de meest innovatieve van Europa, waar de stilste en schoonste vliegtuigen landen.
De bereikbaarheid van het vliegveld kan sterk verbeterd worden, te beginnen met een zelfrijdend voertuigje vanaf metrostation Meijersplein.

We maken ons daarnaast hard voor een betere ov-verbinding van Rotterdam met andere luchthavens, zoals Eindhoven Airport en Lelystad Airport.

VVD

Onze luchthaven biedt Rotterdam internationale verbindingen, die ons in staat stellen makkelijk een weekje weg te gaan en om zakelijke reizigers en toeristen naar Rotterdam te halen. Dit stimuleert de werkgelegenheid, bedrijvigheid, toerisme en aantrekkelijkheid van Rotterdam. 

Eén miljoen extra passagiers zorgen voor maar liefst 500 extra banen.
Vanwege die meerwaarde willen wij het aantal vluchten binnen de bestaande vliegtijden uitbreiden. Zo profiteren we nog meer van onze luchthaven zonder dat omwonenden daarvan wakker hoeven te liggen!

CDA

De luchthaven heeft een belangrijke economische functie voor Rotterdam en de regio.

Een bereikbare stad, ook via de lucht, is belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven.
Tegelijkertijd zorgt het vliegverkeer ook voor overlast voor omwonenden van het vliegveld.
Het CDA blijft van mening dat van uitbreiding van geluidsoverlast geen sprake mag zijn.
Daarnaast zijn wij zeer kritisch over een eventuele uitplaatsing van het helikopterverkeer, waar onderzoek naar wordt gedaan.
Binnen de stadsgrenzen van Rotterdam zien wij hier geen mogelijkheden voor.

Er komt geen uitbreiding van de huidige geluidsnormen. Geluidsoverlast voor omwonenden mag niet toenemen.

Voordat van een eventuele uitplaatsing vanher helikopterplatform sprake kan zijn, moeten er duidelijke afspraken vastgelegd worden. Wij willen dat een deel van de vrijkomende geluidsruimte niet ingevuld wordt voor uitbreiding van de luchthaven.
Dit kan de overlast voor omwonenden in Overschie en Hillegersberg-Schiebroek terugdringen.

Leefbaar Rotterdam

Economie niet boven woongenot

Een goede balans tussen economische belangen en leefbaarheid blijft echter cruciaal.
Zeker in een drukbevolkte stad als de onze. RTHA is zowel op economisch als logistiek vlak een zeer belangrijke speler in het Rotterdamse.
Uitbreiding van de luchthaven heeft aantrekkelijke voordelen in de regio. We hebben echter ook te maken met het woongenot van de inwoners van Overschie en Hilligerberg -Schiebroek.
Omdat uitbreiding binnen de huidige geluidscontouren niet te realiseren is, wil Leefbaar Rotterdam voorlopig een pas op de plaats maken.

Geen uitbreiding RTHA buiten de huidige geluidscontouren

ChristenUnie/SGP
ChristenUnie-SGP heeft ambitieuze plannen voor de luchthaven: “Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wordt de luchthaven waar het allereerste emissievrije passagiersvliegtuig vertrekt en waar door overheden, bedrijven en kennisinstellingen wordt gewerkt aan duurzame innovaties in de luchtvaartsector.”

Het lijkt haast een utopische visie op een schonere luchtvaart, maar wie inzoomt op de Rotterdamse regio en ontdekt hoeveel kennis er op dit gebied is bij universiteiten en bedrijven, weet dat we als regio een cruciale rol kunnen spelen in de broodnodige transitie van de luchtvaartsector.
Met ons voorstel werken we actief aan het verminderen van vliegtuigoverlast (geluid en uitstoot), trekken we nieuwe bedrijvigheid (en daarmee werkgelegenheid) aan en bieden we talloze jongeren een kans om in een unieke leeromgeving te werken aan de techniek van de toekomst.

RTHA moet een unieke luchthaven worden waar veel ruimte is voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Binnen een innovatief vliegveld wordt een speciale plek gereserveerd voor studenten zodat deze en een unieke leeromgeving innovaties verder helpen

Een innovatief vliegveld draagt bij aan de duurzame ambities van de stad Rotterdam, in de vorm van verminderen van vliegtuigoverlast.

>Terug naar bovenzijde pagina

Rotterdamse Partijen neutraal /geen standpunt/verkiezingsprogramma nog niet bekend:

PVDA

Vermeld geen standpunt over RTHA in haar programma.

Alleen iets over Recht op schone lucht.

Schone lucht is een mensenrecht. Rotterdammers mogen niet
ziek worden door overdreven blootstelling aan smerige lucht. Waar normen voor luchtkwaliteit overschreden worden, komen wij in actie. Benzinescooters worden geweerd van de fietspaden en binnen vijf jaar afgeschaft. We weren het doorgaande verkeer door de stad.

DENK: Verkiezingsprogramma nog niet bekend per 13 februari 2018

PVV: Programma nog niet bekend.

NIDA:Programma nog niet bekend

>Terug naar bovenzijde pagina

————————————————————————————————-

LANSINGERLAND Gemeenteraadsverkiezingen 2018: standpunten Rotterdam The Hague Airport.

Partijen tegen uitbreiding:

D66

Gezonde leefomgeving

De gezondheid van onze inwoners vraagt permanente aandacht.
Lansingerland bouwt de komende jaren flink door. De gemeente ligt op een kruispunt van wegen, spoor en luchtvaart. Bij de aanleg van nieuwe wegen, woningen of bedrijventerreinen letten we goed op de consequenties voor de gezondheid.
We streven naar schonere lucht en willen geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Iedere uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is wat D66 betreft daarom ongewenst.

LEEFBAAR 3B

De huidige geluidsruimte van het vliegveld mag niet vergroot worden. 

Het moet duidelijk worden wat de uitplaatsing van de traumahelikopter ten gunste van commerciële vluchten betekend voor de geluidsbelasting van met name woongebieden in Bergschenhoek en Bleiswijk.
Leefbaar 3B wil dat de geluidshinder van vliegtuigen in Lansingerland niet toeneemt.

De grote meerwaarde van een vliegveld dichtbij huis en bedrijf willen we zeker niet ontkennen en daarom zijn wij voor het behoud van het vliegveld.

CDA

Er mag geen uitbreiding van geluidsoverlast van het vliegveld RTHA komen.

Gewaakt moet worden voor uitbreiding van geluidsoverlast van het vliegveld RTHA.

Het CDA is tegen iedere vorm van uitbreiding van de geluidscontouren van Rotterdam – The Hague Airport.
Het beperkte economische voordeel weegt niet op tegen de lasten die een deel van onze inwoners ondervinden als gevolg van de geluidsoverlast van de vliegtuigen.

Het uitplaatsen van de helikopters naar een andere plek in de regio om meer vliegtuigen te kunnen laten vertrekken en landen binnen de geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport is voor de overlast in Lansingerland nadelig. Het CDA verzet zich daarom tegen deze maatregel.

WIJ Lansingerland

Geen verdere toename van geluidsoverlast (HSL, N209, Rotterdam-The Hague Airport). Waar mogelijk dient geluidsoverlast teruggedrongen te worden.

Groen Links

GroenLinks blijft onvermoeibaar strijden tegen overlast van het vliegveld en van snelwegen en voor het behoud van de helikopter voor medische doeleinden.

>Terug naar bovenzijde pagina

LANSINGERLAND - Partijen vóór uitbreiding:

VVD

Rotterdam–The Hague Airport is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio, maar de overlast moet wel beperkt blijven. 

Het vliegverkeer moet binnen de afgesproken geluidsnormen en vliegtijden blijven.
De VVD wil dat de gemeente in gesprek blijft met het vliegveld om de ontwikkelingen te volgen en te controleren. Ook hier: afspraak is afspraak!
>Terug naar bovenzijde pagina

LANSINGERLAND - Partijen zonder standpunt of neutraal:

PVDA

Zorgvuldig omgaan met de toekomst van Rotterdam The Hague Airport en ook van de omwonenden

Wat zijn de trends?
De vraag naar vliegen groeit nog steeds. Een goed geoutilleerde luchthaven die zorgt voor goede verbindingen met zakelijke bestemmingen is voor de economische ontwikkeling nodig. Er is bij alle bij de luchthaven betrokkenen, de omwonenden voorop, grote behoefte aan een sterke verbetering van de communicatie. Die moet beter worden georganiseerd. Het vertrouwen is weg en moet worden hersteld.
Rotterdam The Hague Airport kan voor veel banen gaan zorgen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat hebben we er al aan gedaan?
Er was geregeld overleg met Rotterdam The Hague Airport over het versterken door de luchthaven van hun economische betekenis voor de regio, de bestrijding van overlast en het bijdragen aan nieuwe banen en scholing.
PvdA koos voor de aanbevelingen die de ‘Verkenner’ deed met betrekking tot de toekomst van Rotterdam The Hague Airport.

Wat gaan wij er aan doen?
Om de economische betekenis van Rotterdam The Hague Airport te kunnen versterken, moet het aandelenpakket van de luchthaven weer in handen komen van de regio gemeenten.
De betekenis van Rotterdam The Hague Airport voor de versterking van het economische vestigingsklimaat in de Metropoolregio behoeft snel verdere uitwerking. Hiertoe is een schone taak weggelegd voor het bestuur van de Metropoolregio om dit voortvarend op te gaan pakken.
PvdA kiest voor drastisch minder nachtvluchten door inperking van de categorieën̈n vluchten die ook ’s nachts mogen plaatsvinden.
De recreatie- en lesvluchten worden geschrapt.
Samen met de luchthaven wordt een fors overlast- compensatieprogramma opgezet voor omwonenden die gehinderd worden door de toename van het vliegtuigverkeer wanneer de huidige helikopterhaven verplaatst is.
De positie van de omwonenden ten opzichte van de luchthaven wordt versterkt. Het samenspel van de luchthaven, verkeersleiding, DCMR en omwonenden moet veel beter worden georganiseerd.
Een door de Verkenner voorgestelde ‘Bemiddelaar’ moet toereikende bevoegdheden krijgen om zo nodig regelend te kunnen optreden. De routes van en naar Schiphol liggen vast in regels, die van RtHA nog niet en dus er kan er ook niet gehandhaafd worden wanneer er van de routes afgeweken wordt.
PvdA zal bij ministerie I&M aandringen op aanpassing van de regelgeving.

Stelling: Gemeente Lansingerland moet iedere verdere uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport aanvechten.

PvdA staat neutraal ten opzichte van deze stelling. PvdA schaart zich volledig achter het advies van de door de provincie Zuid-Holland benoemde “Verkenner” die de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven zorgvuldig in kaart bracht.

De totale geluidsruimte voor vliegtuigen en helikopters is formeel vastgelegd in het huidige luchthavenbesluit. De omvang van deze geluidsruimte is bepalend.

Mochten de helikopters die momenteel nooddiensten verrichten, verplaatst worden naar een andere locatie, ontstaat er een openvallende geluidsruimte die, gelet op het bestaande besluit, automatisch benut kan worden voor de commerciële luchtvaart.
De PvdA wil af van de les- en hobbyvliegtuigjes en wil een verdere beperking van het nachtverkeer.
De PvdA zet in op veel aandacht voor de governance van de luchthaven (intensief overleg & afstemming met omwonenden) en op passende schadeloosstellingen of woningaanpassingen tegen geluidsoverlast.

De luchthaven is belangrijk voor de ontwikkeling van de Metropoolregio, de groei van de werkgelegenheid en de regionale economie.

ChristenUnie

Lansingerland is goed bereikbaar, zowel met eigen vervoer als met het OV. En op zijn beurt is vanuit Lansingerland de omgeving goed bereikbaar door de N209, de N470 en de ring van snelwegen om ons heen. Zelfs Europese steden zijn binnen een paar uur bereikbaar door de nabijheid van metrolijn E naar station Rotterdam Centraal en door zakenvliegveld Rotterdam The Hague Airport. 

Keerzijde is de overlast die onze inwoners ervaren naast het HSL-spoor, of onder de aanvliegroute en de impact die het op onze woonomgeving heeft wanneer de verlengde A16 via het recreatiegebied en langs De Vlinderstrik verbonden wordt met de A13.

Vervuiling van lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen zijn een bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van ons en onze kinderen. Want wij willen een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen. Daarom spannen wij ons ervoor in dat onze gemeente niet alleen over duurzaamheid nadenkt, maar dat duurzaamheid in de genen gaat zitten.

>Terug naar bovenzijde pagina

—————————————————————————————————————

SCHIEDAM Partijen TEGEN uitbreiding RTHA:

Groen Links

In 2018 neemt de staatssecretaris een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA. Groen Links ziet geen toegevoegde waarde van het vliegveld. 

Wij willen, vanwege de regionale en globale gevolgen van het toenemende vliegverkeer, sluiting van het vliegveld weer op de politieke agenda zetten.

De gemeente moet het in 2017 ingenomen standpunt ( geen verruiming van de geluidscontour en een extra handhavingspunt in Schiedam ) blijven uitdragen.

Schiedam moet zich inspannen om de huidige overlast voor de bewoners van Schiedam -Noord te verminderen.

Helikoptervluchten verplaatsen en die vervangen voor vakantievluchten is voor Groen Links niet acceptabel. Dit komt neer op een forse uitbreiding van het reguliere vliegverkeer.

SP

Een gezondere leefomgeving kunnen we niet alleen in Schiedam zelf realiseren. Regionale samenwerking om de Rotterdamse haven te verduurzamen is essentieel.

Daarnaast blijven we ons inzetten op het verplaatsen dan wel verdwijnen van Rotterdam The Hague Airport.

D66

D66 zet zich in voor schonere lucht. Wij vinden dat het handhaven van Rotterdam The Hague Airport op de huidige locatie niet mag leiden tot een toename van geluidshinder of een verslechtering van leefbaarheid.

PVDA

De PvdA is voor de sluiting van Rotterdam The Hague Airport, ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven. Het vliegveld geeft veel overlast en draagt weinig bij aan de economie van het Rijnmondgebied. 

Met de hogesnelheidslijn is het bovendien mogelijk om binnen twintig minuten van Rotterdam naar Schiphol te reizen, en dat is sneller dan vanaf Rotterdam Centraal met het openbaar vervoer naar Rotterdam Airport.
Als de luchthaven open blijft, dan mag dat in geen geval betekenen dat bestaande afspraken op het gebied van overlast worden opgerekt.

>Terug naar bovenzijde pagina

Schiedam - Partij VOOR uitbreiding RTHA:

VVD

De VVD is blij dat Rotterdam The Hague Airport goed bereikbaar is vanuit Schiedam. Wel willen we dat de nachtrust van de Schiedammers gewaarborgd blijft. 

Alleen uitbreiding van de dagvluchten kan op steun van de VVD rekenen.

Christen Unie SGP: ( partij programma nog niet bekend)

Rotterdam The Hague Airport moet dé luchthaven worden waar het allereerste emissievrije passagiersvliegtuig ter wereld vertrekt en waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan duurzame innovaties in de luchtvaartsector.

>Terug naar bovenzijde pagina

Schiedam - Partij zonder standpunt mbt RTHA:

CDA

Het CDA Schiedam onderschrijft de afspraken die eind 2015 zijn gemaakt op de klimaatconferentie in Parijs. Er is duidelijk een meerjarenplan nodig om opwarming van de aarde in ieder geval te beperken.

Meer groen in de wijken heeft tal van voordelen. Groen verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. Gezinnen vinden het ook prettig om in een groene wijk te wonen. Kinderen horen in een gezonde omgeving te spreken en op te groeien.
Groen in de wijk kan ook voor fijnstofreductie zorgen, hittevorming verminderen en een belangrijke rol spelen in de opvang van water (klimaatadaptatie).

>Terug naar bovenzijde pagina