Geen draagvlak, toch meer vliegen? Dien schadeclaim in

schade van burgers ( bewoners) als gevolg van een luchthavenbesluit

PLANSCHADE, NADEELCOMPENSATIE

Meer vliegen is betalen

In deze notitie gaat het om schade van burgers ( bewoners) als gevolg van een luchthavenbesluit. Dus niet over schade van ondernemers of schade als gevolg van een (eenmalige) overschrijding van geluidsnormen.

Algemeen

Er is een luchtvaartbesluit die de burgers beschermt tegen nog meer overlast door Rotterdam The Hague Airport. De overheid dient er op toe te zien dat de regels worden gehandhaafd. Het staat ieder vliegveld vrij om meer geluidsruimte te vragen, maar de overheid heeft als taak de burger te beschermen.
In de actuele lokale situatie is de stand van zaken dat de minister heeft aangegeven alleen uitbreiding van het aantal vluchten toe te staan wanneer hiervoor een maatschappelijk draagvlak bestaat. Dit draagvlak is er niet. Klaar.
Belanghebbende partijen die wel willen uitbreiden manoeuvreren zich in tal van constructies om toch hun zin door te drukken. Ook hier heeft de overheid de verantwoording om voet bij stuk te houden en de burger te beschermen.
Gelukkig is er in de Rotterdamse Gemeenteraad een meerderheid tegen uitbreidingen. Dit komt bovenop het gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Verder blijkt nu ook de provincie zich in meerderheid tegen de uitbreidingen. Vanuit drie vlakken wordt nu steeds vaker gevraagd géén uitbreiding van het aantal vluchten maar krimp.
Zou de minister nu met welk argument dan ook méér vluchten toestaan van en naar Rotterdam The Hague Airport, dan kunnen burgers hier een schadeclaim voor indienen. (Denk aan waardevermindering van woning). De minister zal altijd stellen dat de beslissing rechtmatig is.

Welke schade?

Het moet in de regel gaan om materiele schade. Er is daarnaast geen ruimte voor immateriële schadevergoeding als gevolg van verminderd woongenot. Die wordt geacht te worden verdisconteerd in de waardedaling.
Een verzoek om schadevergoeding vanwege te verwachten gezondheidsschade wordt evenmin gehonoreerd. Huurders van een woning kunnen niets met de waardedaling daarvan.  (Optie: al dan niet gezamenlijk huurverlaging vragen aan verhuurder wegens vermindering woongenot?)

Procedure-1

Een verzoek om schadevergoeding (formulieren te verkrijgen op de site van Rijkswaterstaat, ) moet worden ingediend bij een door Rijkswaterstaat in te stellen onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert de Minister of een benadeelde voor vergoeding van de schade in aanmerking komt en zo ja voor welk bedrag.
De Minister neemt het uiteindelijke besluit dat (als gevolg van jurisprudentie van de Raad van State) een zelfstandig schadebesluit is en dus vatbaar voor bezwaar en beroep.

Procedure-2

Wanneer er tegen de wil van burger en politiek tóch meer vluchten worden toegewezen aan RTHA, ongeacht in welke constructie, is een tweede procedure die burgers kunnen starten aanvraag van verlaging van de WOZ-waarde van hun (huur)woning omdat de overlast zorgt voor een vermindering van de verkoopwaarde van het huis. Hiervoor dient de burger zich te melden bij de gemeente waar hij/zij woont.

Kosten en drempels

Bij een verzoek om nadeelcompensatie is een legesbedrag van 300 euro verschuldigd. (Art. 8,31 v.d. Wet Luchtvaart).

Voor particulieren wordt een drempelbedrag van 500 euro gehanteerd (d.w.z. schade moet groter zijn dan).

Collectief prcederen?

Vanwege de bestuursrechtelijke weg die hier van toepassing is, is het NIET mogelijk om een collectieve actie te starten. Hier heeft de Hoge Raad uitspraak over gedaan. Gevolg is dat de overheid met honderden, mogelijk duizenden individuele claims en argumenten te maken krijgt. De kosten van deze procedure dient RTHA mee te nemen in het opnieuw te maken Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. (MKBA)