.

Overheid

Rijksoverheid (bestuur)
Rijskoverheid

Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M)
  • Het Ministerie I&M is verantwoordelijk voor:

> Regelgeving betreffende de luchtvaartsector, inclusief regelgeving omtrent luchthaven Rotterdam The Hague Airport

> Handhaving betreffende deze regelgeving

> Veiligheid omtrent de luchtvaart

  Geluidsoverlast-luchtvaart

De overheid heeft grenzen vastgesteld voor de geluidsoverlast die een luchthaven mag veroorzaken.
> Grenswaarden per luchthaven
> (Regels voor vastgestelde) geluidcontouren

  Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT)


De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van veiligheid- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart. Deze website bevat informatie over ontwikkelingen, wet- en regelgeving, vereiste documenten en opleidingen voor iedereen die betrokken is bij de luchtvaart. ILT is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het KNMI is belangrijk voor de veiligheid in de luchtvaarsector. Denk bijvoorbeeld aan de windverwachting etc. Verder houdt het KNMI zich in Europees verband ook bezig met onderwerpen zoals luchtverontreiniging.
Het KNMI is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is: Nederland gezond en wel!
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Zie tabblad Hoe schoon is onze lucht?

  Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM)  In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit worden stoffen gemeten die als gas of als zwevende deeltjes in de lucht voorkomen. Ook worden stoffen die uitregenen gemeten in regenwater.
Tweede-Kamer politieke standpunten Wat zeggen de landelijke politieke partijen over het regeerakkoord met betrekking tot de (ontwikkeling) van de Luchtvaart? Lees dat hier.
Provinciale overheid (bestuur) Povincie Zuid-Holland

Rotterdam The Hague Aiport (RTHA) ligt in de provincie Zuid-Holland, waarmee de provincie belangrijk is voor politieke besluitvorming rondom RTHA.

Gemeentelijke overheid (bestuur) Gemeente Rotterdam  

Rotterdam The Hague Aiport (RTHA) facilitieert de luchthaven Rotterdam The Hague Airport waardoor dit een belangrijke partij is. In het verleden was de Gemeente Rotterdam ook aandeelhouder van de luchthaven; in 1990 heeft de gemeente de aandelen overgedragen aan Schiphol (Amsterdam).

  Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam ligt onder de aanvlieg en uitvlieg routes van RTHA. Vanuit oogpunt van de landelelijke politiek is Schiedam belangrijke voor het draagvlak voor het vliegveld.

  Gemeente Lansingerland De gemeenste Lansingerland ligt eveneens onder de aanvlieg en uitvlieg routes van RTHA. Vanuit oogpunt van de landelijke politiek is Lansingerland belangrijk voor het draagvlak voor het vliegveld.

Overige
(waaronder semi–overheid en overlegorganen)

Milieudienst Rijnmond 

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken.

  Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) De Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) geeft voorlichting en adviseert over geluidhinder rond het Luchtvaartterrein Rotterdam Airport. De CMLR is daarvoor ingesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat (= opgegaan in het ministerie van Infrastructuur & Milieu. In 2013 is in plaats van een de CLMR een andere commissie opgericht, te weten de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Anno 2013 is de CRO nog in oprichting en heeft nog geen eigen website.
  Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam (GGD)

Naast andere taken zorgt de GGD ervoor dat burgers zo min mogelijk last van milieuverontreiniging hebben, en werkt ze aan een aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin bewoners zich kunnen ontspannen en ontplooien. De GGD richt zich op alle Rotterdammers en de inwoners van vijftien omliggende gemeenten.

 CRO Commissie Regionaal Overleg (CRO)

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). Ingevolge de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis (ter uitvoering van de Wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens - Wet RBML) is de CRO RTHA (Rotterdam The Hague Airport) ingesteld tegelijk met het in werking treden van de Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam.

  CRO- geluid en klachtenanalyse

Eén keer per jaar wordt er een jaarrapport uitgebracht waarin uitgebreide analyses zijn uitgevoerd naar het geluid- en klachtenpatroon rondom de luchthaven.

  Verkenner RTHA

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben Joost Schrijnen benoemd als onafhankelijke verkenner voor het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. De Verkenner gaat toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Rechtstreeks e-mailadres van onafhankelijke verkenner voor het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport.
Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.