Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Rotterdam The Hague Aiport moet overlast bij nieuwe plannen in kaart brengen

De commissie-m.e.r. heeft haar advies gepubliceerd voor het onderzoek voor een nieuw luchtvaartbesluit van Rotterdam The Hague Airport.

Met dit advies kan het vliegveld van start gaan met het maken van een milieu-effectrapport (MER).

Rotterdam The Hague Airport - Foto: Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport - Foto: Rotterdam The Hague Airport

Advies

Het advies over de reikwijdte en het detailniveau voor het milieu-effectrapport heeft de commissie op 24 april gepubliceerd. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moet in zijn milieurapport zo volledig mogelijk beleidsplannen en gebiedsopgaven voor de omgeving van het vliegveld opnemen. Alle berekeningen moeten worden gebaseerd op nauwkeurig bepaalde referentiesituaties voor geluid en natuur (stikstof). RTHA moet inzichtelijk maken hoe zij met hun nieuwe plannen de overlast kunnen terugbrengen. Dit met het oog voor de controleerbaarheid, transparantie en handhaafbaarheid van die plannen.

Participatietraject

Het MER moet ook de uitkomsten van het participatietraject beschrijven. De gemeente Zuidplas was niet tevreden over het participatietraject dat leidde tot de aanvraag van een nieuwe Luchthavenbesluit. In een brief stelde de gemeente Zuidplas dat het een teleurstelling is dat er geen overeenkomst is onder de participanten is voor een voorkeursscenario. Zuidplas vond dat de zichtbaarheid van de inbreng van bewoners onder de maat is gebleven.

Onderzoek

Het vliegveld moet in kaart brengen wat de effecten van de nieuwe vliegvergunning zijn voor woningbouwlocaties in de regio. Ook moet kijken naar maatregelen om meer woningbouw mogelijk te maken en minder bewoners te hinderen. Integraal onderdeel van een nieuw Luchthavenbesluit is de natuurvergunning. Die is nodig om stikstof te mogen uitstoten die neerdaalt op kwetsbare natuurgebieden. RTHA moet in zijn milieurapportage inzichtelijk maken hoe onder meer Natura 2000-gebieden worden geraakt. Desnoods wordt dat voorzien van een degelijke ‘passende beoordeling’ door experts.

Krimpscenario

De commissie adviseert ook een krimpscenario uit te rekenen met 25% minder vliegbewegingen. Ook moet RTHA extra maatregelen tegen overlast in kaart brengen. Dat gaat over het beperken van openingstijden, instellen van rustperiodes in de week of een andere verdeling van vluchten over het jaar.

Na publicatie van de milieueffectrapportage geeft de commissie een oordeel of de adviezen voldoende zijn opgevolgd.

Bron: GouweIJselnieuws, 5 mei 2023.