Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Provincie ZuidHolland

Commissie Verkeer en Milieu vergaderde woensdag 7 juni

De commissie vergaderde over het advies draagvlak nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport, de voorjaarsnota en kadernota en de tussenevaluatie proef avondboot Drechtsteden.

Advies luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
De Statencommissie Verkeer en Milieu organiseerde ter voorbereiding op deze bespreking een hoorzitting bij de luchthaven zelf.
In het debat gaven veel fracties aan geschrokken te zijn dat tijdens de hoorzitting duidelijk werd dat niet met alle stakeholders, bijvoorbeeld het maatschappelijk verkeer van trauma- en politiehelikopters, gesproken is. De Partij voor de Dieren, GroenLinks, , 50PLUS, SP en SGP&Christen-Unie zijn niet voor uitplaatsing van deze helikopters naar een andere locatie. Als er toch wordt uitgeplaatst mag dat niet een uitbreiding betekenen van de geluidsruimte. Oftewel de vrijgekomen ruimte bij uitplaatsing niet opvullen met commerciële vluchten.

De meeste fracties vinden het voorstel uit het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) om de haalbaarheid en de effecten van het verplaatsen van het maatschappelijk verkeer van trauma- en politiehelikopters te onderzoeken wel een goed idee.
Verder vroegen de fracties de gedeputeerde om de betrokkenheid en het vertrouwen van omwonenden in de overheid serieus op te pakken. Als er klachten zijn moet daar goed naar gekeken worden. Belangrijk daarin is dat klachten centraal ingediend kunnen worden, bijvoorbeeld bij de DCMR. Maar ook om klachten technisch goed te faciliteren bij gebruik van de zogenaamde flight tracker.

De SGP&Christen-Unie kon op veel bijval rekenen om ook verder te kijken, een lange termijn visie te ontwikkelen voor luchtverkeer in Nederland. Gedeputeerde Bom-Lemstra is het daar mee eens; denken over een lange termijn oplossing voor luchtverkeer in Nederland. Alleen niet op dit moment, nu om een advies uitbreiding luchthavenbesluit RTHA gevraagd wordt.

Het CDA, de PVV en de VVD kunnen zich goed vinden in het voorliggende advies en steunen de gedeputeerde hierin.

Provincie Zuid-Holland geeft op 28 juni 2017 advies aan de Staatsecretaris over een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).
Nadat besluitvorming in PS en de verschillende gemeenteraden heeft plaatsgevonden stelt de BRR een definitief advies luchthavenbesluit vast. Dit definitief advies wordt begin juli 2017 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangeboden.


Terug te lezen op website Staten Zuid-Holland.
De vergadering is terug te zien via de webcast https://zuid-holland.notubiz.nl/