Har tVan LansingerlandCommissie MER stelt hoge eisen aan milieurapport RTHA

Om een nieuwe vergunning te krijgen, moet Zestienhoven een milieu-effectrapportage opstellen.

Voor de aanvraag van de vergunning stelt de Commissie Milieueffectrapportage (MER) nu hoge eisen aan het vliegveld.

De eisen zijn verwoord in een advies over de reikwijdte en het detailniveau voor het milieu-effectrapport (MER) dat de commissie op 24 april publiceerde onder projectnummer 3537. Eerder weigerde het vliegveld op aanwijzen van gemeenten en de Provincie Zuid-Holland een krimpscenario op te stellen, maar de Commissie MER (CMER) vindt dat zo’n studie naar minder vluchten er nu toch moet komen.

Vliegtuig vliegt over bomen | foto: Pixabay

Om een nieuwe vergunning te krijgen, moet Zestienhoven een milieu-effectrapportage opstellen. (Foto: Pixabay)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), zoals Zestienhoven tegenwoordig wordt genoemd, moet in zijn milieurapport zo volledig mogelijk alle beleidsplannen en gebiedsopgaven voor de omgeving van het vliegveld opnemen, evenals de uitkomsten van het participatietraject. Alle berekeningen moeten worden gebaseerd op nauwkeurig bepaalde referentiesituaties, vooral voor geluid en natuur (stikstof). RTHA moet nu inzichtelijk maken hoe zij met hun nieuwe plannen de overlast voor bewoners kunnen terugbrengen, met oog voor de controleerbaarheid, transparantie en handhaafbaarheid van die plannen. De Commissie MER wil dat RTHA alsnog het draagvlak in de regio aantoont voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Het vliegveld moet in kaart brengen wat de effecten van de nieuwe vliegvergunning zijn voor woningbouwlocaties in de regio en welke maatregelen het kan treffen om meer woningbouw mogelijk te maken danwel bewoners minder te hinderen. Integraal onderdeel van een nieuw Luchthavenbesluit is de natuurvergunning die nodig is om stikstof te mogen uitstoten die neerdaalt op kwetsbare natuurgebieden.

Inzicht

Omdat de aanvraag inmiddels langer dan drie jaar duurt, dient RTHA inzicht te geven in de verdere planning. Wanneer wordt de natuurvergunning verwacht en wat zijn de gevolgen van de invoering van de nieuwe Omgevingswet, zijn vragen waarop RTHA antwoorden moet geven in de MER. Van alle milieuschade als gevolg van het vliegverkeer moet RTHA geografische kaarten met contouren aanleveren - niet alleen voor het geluid, maar ook voor stikstof, zeer zorgwekkende stoffen, vliegroutes, -hoogten en -frequenties. Nieuw en bijzonder is dat Rotterdam Airport ook kaarten moet aanleveren waarop het piekniveau van het vlieggeluid is ingetekend. Tot op heden konden vliegvelden volstaan met het jaargemiddelde geluid - nu vindt de commissie dat er ook inzicht moet komen in hoe hoog het geluidsniveau is van individuele vliegtuigen en hoe vaak de toestellen over een bepaalde plek heenvliegen. Nu via een onderzoek door TNO bekend is geworden dat vliegvelden de industrienormen voor de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen tot duizenden keren overschrijden, wil de Commissie MER ook contouren zien van de concentraties van deze gifstoffen in de atmosfeer rond het vliegveld. Eenzelfde advies geeft de commissie voor het in kaart brengen van de gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Sowieso zal Zestienhoven tot in detail moeten uitvogelen hoeveel stikstofdepositie het vliegverkeer zal veroorzaken om toetsing door de rechter te kunnen doorstaan.

Tot slot wil de commissie dat RTHA in de effectrapportage opneemt wat de effecten zijn van stikstofuitstoot boven de 900 meter, zoals de Europese regelgeving voorschrijft. Tot op heden wordt de uitstoot boven die grens weggelaten uit de berekeningen en weggeschreven onder de categorie ‘buitenland’. De commissie is er niet zo zeker van dat dit de juiste manier is. Na publicatie van de milieueffectrapportage geeft de commissie een oordeel of het rapport voldoet aan de normen en of de adviezen voldoende zijn opgevolgd.

Bron: Ingezonden bericht Hart van Lasingerland, 14 mei 2023