Zuid-Holland wil meer woningen bouwen met hulp minister De Jonge

Zij zien nu nog een probleem in het vinden van voldoende bouwgrond.

Zuid-Holland heeft aangekondigd dat er een extra 12.000 woningen zullen worden gebouwd, bovenop de reeds bestaande afspraken, met steun van minister De Jonge. Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een dringend verzoek van de minister. In een officiële brief aan Gedeputeerde Staten wordt benadrukt dat er hulp nodig is om daadwerkelijk tot realisatie van deze woningen te komen. De provincie zal actief op zoek gaan naar aanzienlijk meer woningbouwplannen en zal de plancapaciteit uitbreiden om eventuele vertragingen en planuitval op te vangen. Het doel is om bestaande plannen voor 15.000 woningen versneld uit te voeren, en daarnaast zijn extra plannen nodig voor nog eens 34.000 woningen. Op korte termijn moet het aantal aanvaarde plannen oplopen tot zo'n 273.000 woningen, wat een aanzienlijke uitdaging met zich meebrengt. Het provinciebestuur heeft de minister verzocht om tijd te nemen voor het bespreken en beoordelen van deze plannen, waarbij de betaalbaarheid van koophuizen een belangrijk criterium zal zijn.

De oplossing

De oplossing ligt voor het oprapen.
Province Zuid-Holland doet er goed aan om Rotterdam The Hague Airport te sluiten en op deze plaats 10.000 woningen te bouwen om verschillende redenen. Allereerst zou het sluiten van de luchthaven aanzienlijke ruimtewinst opleveren, wat van onschatbare waarde is in een dichtbevolkt gebied als Zuid-Holland. Het vrijgekomen terrein kan worden benut voor de bouw van woningen, wat een positieve bijdrage levert aan het verminderen van de huidige woningtekorten in de regio. Daarnaast zou het sluiten van de luchthaven leiden tot aanzienlijke afname van geluids- en luchtvervuiling, wat de leefkwaliteit van omwonenden aanzienlijk zou verbeteren. Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat verduurzaming van de luchtvaart bewezen geen realistische optie is, gezien de huidige technologische beperkingen en de omvang van de milieu-impact van de luchtvaartindustrie. Het sluiten van de luchthaven en het bouwen van woningen op die locatie zou dus niet alleen ruimtewinst opleveren, maar ook een significante bijdrage leveren aan het terugdringen van verontreiniging en overlast in de regio. De werkgelegenheid die de luchthaven momenteel genereert is zeer beperkt. De bouw van 10.000 huizen is levert juist bijzonder veel arbeidsgelegenheid op voor de regio.

Economisch

Zuid-Holland wil dat er nog 12.000 extra woningen worden gebouwd, bovenop de bestaande afspraken. Het provinciebestuur van Zuid-Holland doet dit op dringend verzoek van minister De Jonge. In een brief schrijft Gedeputeerde Staten dat er hulp nodig is om de woningen echt te laten bouwen.

Zuid-Holland gaat op zoek naar flink meer woningbouwplannen in de provincie. Ook de plancapaciteit wordt namelijk uitgebreid om vertraging en planuitval op te vangen. De bedoeling is om bestaande plannen voor 15.000 woningen sneller uit te voeren. Daarnaast zijn extra plannen nodig voor nog eens 34.000 woningen. Op korte termijn moet het aantal aanvaarde plannen zo optellen tot zo’n 273.000 woningen. Dat is een enorme opgave, het provinciebestuur vraagt tijd van de minister om die plannen te bespreken en te beoordelen. De grens die daarbij wordt gebruikt voor een betaalbaar koophuis gaat omhoog van €355.000 naar €390.000.

Hulp nodig

Minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge en Gedeputeerde Staten zijn in gesprek over de aanpak van de wooncrisis. Zuid-Holland komt de minister in een reactie tegemoet, maar heeft ook zijn hulp nodig. Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten aan de minister.

De provincie wil dat twee derde van die nieuwe woningen ook betaalbaar zijn. Veel mensen hebben niet genoeg geld voor een dure koop- of huurwoning. Zo vraagt de provincie bij het verhogen van de grens voor betaalbare koopwoningen, hoe ervoor te zorgen dat ook minder dure woningen gebouwd worden.

Daarnaast willen Gedeputeerde Staten hulp om genoeg sociale huurwoningen mogelijk te maken. Ruim de helft van alle Zuid-Hollandse huishoudens komt hiervoor in aanmerking, daarom zijn 100.000 nieuwe sociale huurwoningen nodig. De provincie wil dat die woningen eerlijk verdeeld worden over heel Zuid-Holland en vraagt de minister mee te denken hoe dat mogelijk te maken.

Slim omgaan met de ruimte

De minister en Gedeputeerde Staten zien allebei dat Zuid-Holland een dichtbebouwde provincie is. Naast woningen is ook ruimte voor bedrijven, landbouw, energie, wegen, natuur en recreatie nodig. Het is belangrijk om zuinig met de laatste open ruimte om te gaan. De provincie zoekt met de minister naar slimme regels om efficiënt met ruimte om te kunnen gaan. De vraag die hier gesteld moet worden is natuurlijk of het handhaven van een economisch onrendabel vliegveld hier nog te verdedigen is. De werkgelegenheid die hierdoor ontstaat is marginaal, de economische meerwaarde voor de regio is nog nooit aangetoond, maar het slokt zee kostbare ruimte op. Deze ruimte wordt momenteel nagenoeg 'gratis' beschikbaar gesteld aan de exploitant Schipholgroep, wat nu al vragen heeft opgeroepen of hier niet sprake is van verboden staatsteun.

Toch wil ook het provinciebestuur kijken of op enkele locaties nieuwe ruimte voor woningen gevonden kan worden. Nu al onderzoekt Zuid-Holland of de buitenstedelijke plannen ook snel tot woningen leiden of voorlopig alleen op papier bestaan. De papieren plannen willen wij vervolgens inruilen voor locaties waar wel snel gebouwd kunnen worden.

De woonopgave voor Zuid-Holland is sowieso hoog. Met de nieuwe keuzes wordt in Zuid-Holland tussen 2023 en 2030 bijna een kwart miljoen woningen gerealiseerd. Daarvoor zijn zowel Rijk als provincie druk bezig met het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen. Deze zogenaamde ‘kritische succesfactoren’ zijn nog niet allemaal opgelost. Zuid-Holland zegt daarmee door te gaan en vraagt hetzelfde van de minister.

De Minister en Gedeputeerde Staten gaan nog verder in gesprek over dit onderwerp.

Bron: Zuid-Holland, 6 mei 2024

Gerelateerd: