Interne zaken

Allereerst een warm welkom aan alle nieuwe leden. De groei van het aantal leden houdt gestaag aan. Met inmiddels meer dan 700 gezinnen, is ons draagvlak aanmerkelijk vergroot.

Nieuwe leden werven we vooral via de verspreiding van onze vernieuwde flyer. Flyeren is essentieel om meer leden te werven. Heb je zin en tijd meld je dan aan bij Richard Abbenhuis. Hij zorgt ervoor dat je flyers krijgt en overlegt met je over welke straten je kunt flyeren. Enkele actieve leden helpen ons met het verspreiden van de BTV flyer. Extra handjes kunnen we altijd gebruiken. Interesse? Meld je bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan.

We zijn regelmatig in het nieuws gekomen. We geven persberichten uit en we actualiseren onze website en Facebookpagina frequent.

We hebben een BTV poster laten maken. Die heeft u, als het goed is, allemaal via de post ontvangen. Hij hangt inmiddels al bij veel leden voor het raam. Dit zorgt voor goede publiciteit. Heeft u de poster niet ontvangen, dan kunt u er altijd een poster opvragen.
Het blijft nuttig om je buren, andere straatgenoten, of je vrienden en bekenden in de regio, te interesseren voor het BTV lidmaatschap. Aanmelden kan makkelijk via onze webpagina (knop Word Lid) of via onze Facebookpagina. Een link naar één van beiden is makkelijk verstuurd of gedeeld op Facebook.

We zijn zeer verheugd u te melden dat Dirk Breedveld en Peter Weeda ons bestuur komen versterken. Het zijn 2 enthousiaste en bekwame leden. Peter neemt van de aftredende Rem Koolhaas de portefeuille penningmeester voor zijn rekening. Voorts zijn er contacten met nog een paar andere leden die mogelijkerwijs meer voor BTV zouden willen doen.

Verkiezingen 2017 voor Tweede Kamer.
De BTV publiceerde een analyse van de verkiezingsprogramma’s op het brede terrein van luchtvaart en milieu.

Wijziging bestemmingsplan RTHA.
De BTV had in 2016 een uitgebreide zienswijze ingediend op de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan RTHA. Centraal daarbij stond de wens van de BTV dat er met deze wijziging geen voorschot zou worden genomen op het komende Luchthavenbesluit RTHA, en het regiem voor het proefdraaien. De BTV nam eind november 2016 deel aan een hoorzitting van de betreffende Rotterdamse raadscommissie. In december 2016 kregen we, eindelijk, een reactie van de betrokken Rotterdamse wethouder op onze grieven. De wethouder stelde klip en klaar dat met de wijziging van het bestemmingplan in geen enkele opzicht werd vooruitgelopen op het komende Luchthavenbesluit. Ook beaamde de wethouder dat de tijden uit de landelijke luchtvaartwetgeving niet doorslaggevend hoeven te zijn bij de lokaal af te geven vergunning voor het proefdraaien. In het debat in de Rotterdamse gemeenteraad begin februari 2017 werd het eerste punt nog eens extra bevestigd door het aannemen van een amendement op het bestemmingsplan. Het punt van het proefdraaien zal de BTV nauwlettend in de gaten houden als RTHA later dit jaar een nieuwe milieuvergunning zal aanvragen bij de DCMR.

Luchthavenbesluit.
- De BTV nam op 7 december 2016 deel aan het 010 debat in het Nationale Nederlanden Café " Meer vluchten naar Rotterdam”? De opkomst was groot, en het feit dat het vliegveld RTHA te elfder ure afzegde kwam de luchthaven op stevige kritiek te staan.

- De BTV sprak in bij de Rotterdamse gebiedscommissies Overschie en Hillegersberg/Schiebroek (HiS). Genoemde gebiedscommissies hebben eind 2016/begin 2017 een viertal bewonersavonden georganiseerd en hebben enquêtes onder de bevolking gehouden. De BTV had een actieve rol bij de bijeenkomst 21 december 2016 van HiS in Schiebroek. De BTV was verder bij de overige drie bijeenkomsten aanwezig. In februari 2017 hebben beide gebiedscommissies hun advies uitgebracht aan de gemeente Rotterdam. De gebiedscommissie HiS heeft inmiddels een kritisch vervolg advies uitgebracht over het rapport van de zgn. verkenner.

De BTV is verheugd over de wijze waarop beide gebiedscommissies de BTV bij hun werkzaamheden hebben betrokken.
- Op 17 mei a.s. zal de BTV inspreken bij de Rotterdamse raadscommissie Economie over RTHA. In deze commissievergadering zal het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR), bestaande uit de betrokken gedeputeerde van Zuid Holland en de betrokken drie wethouders uit Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, aan de Staatssecretaris van IenM over het nieuwe luchthavenbesluit worden besproken.
- De BTV had meerdere keren overleg met de verkenner, dhr. Joost Schrijnen, met het oog op het advies dat hij in februari jl. uitbracht aan de BRR, De BTV was aanwezig bij het aanbieden van dat advies. Diverse media, waaronder het AD en TV Rijnmond hebben hier verslag van gedaan en met de BTV gesproken. Begin maart 2017 heeft de BTV een reactie opgesteld op het advies van de verkenner. Deze BTV reactie is vervolgens breed verspreid.
- In Schiedam was de BTV aanwezig bij een bijeenkomst in het stadskantoor van Schiedam over RTHA. Het advies van de verkenner stond daarbij centraal. De BTV was ook aanwezig bij het vervolgdebat in de Schiedamse raadscommissie op 4 april jl. In Schiedam werkt de BTV nauw samen met de Schiedamse Bewonersorganisatie SOBO.
- In Lansingerland nam de BTV op 23 maart 2017 deel aan een panel over RTHA, dat werd georganiseerd door de betrokken Raadscommissie Ruimte. Daarbij was ook een grote opkomst van BTV leden. De BTV was voorts aanwezig bij het debat van genoemde raadscommissie Ruimte op 4 april 2017.
- Op 16 januari 2017 had de BTV overleg met de gedeputeerde mevr. Bom van de provincie Zuid-Holland. Dat gaf de BTV de gelegenheid om zijn standpunt ook op dat niveau over het voetlicht te brengen. Daags daarna, op 18 januari 2017 hield de BTV een informele, uitgebreide presentatie voor de leden van de Statencommissie Verkeer en Milieu. Op 5 april jl. sprak de BTV in bij een vergadering van genoemde Statencommissie over RTHA.

Petitie.
Eind 2016 is de BTV een petitie op www.petities.nl gestart, waarin men zich kon uitspreken tegen de voorgenomen uitbreidingsplannen van het vliegveld RTHA. In een paar maanden tijd werd deze petitie door meer dan 2.500 personen ondertekend. De BTV is verheugd over deze brede steun. Op 13 april bood de BTV, in aanwezigheid van enkele media, de petitie aan de voorzitter van de BRR aan. Ook de betrokken wethouders van Rotterdam en Lansingerland waren daarbij aanwezig.
2017-04-14-BTV-petitie1

Samenwerking.
De BTV heeft in deze periode met enkele verwante organisaties nieuwe, nuttige contacten opgebouwd. Bijvoorbeeld in Rotterdam met de bewonersorganisatie InHillegersberg, en de BewonersOrganisatie Ommoord (BOO). En buiten Rotterdam met bewonersorganisaties in Zuidplas en in Vlaardingen.

Nachtvluchten.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) had ons eerder kenbaar gemaakt dat de ILT niet zal (en kan) overgaan tot handhaving van het aantal (van 849) nachtvluchten op RTHA. Daarop heeft de BTV op 25 november 2016 bij de rechtbank Rotterdam een rechtszaak aangespannen tegen de ILT. Los van de strikt juridische kant van de zaak, is het voor de BTV niet acceptabel dat de toezeggingen die vele politici, van Minister tot wethouders, jaar in jaar uit, in de afgelopen jaren telkenmale (naar de bevolking) hebben gedaan, dat het aantal nachtvluchten maximaal 849 zou bedragen, en dat er toezicht zou zijn op dat aantal, in het (juridische) niets verdwijnen. Mede om die reden wendde de BTV zich wederom tot de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam Airport (BRR) over het aantal nachtvluchten. De BRR zegde toe om in zijn standpunt op het rapport van de verkenner terug te komen op het punt van de nachtvluchten. Wij zijn benieuwd.

ILT jaarrapport 2016.
De ILT stelt jaarlijks een rapportage op over de naleving door RTHA van de wettelijke bepalingen uit de zgn. Omzettingsregeling. De BTV legde een tweetal vragen aan de ILT voor, over militaire vluchten en over de kleine luchtvaart. De BTV kan zich vinden in de antwoorden van de ILT. Wat onverlet laat dat de BTV zich zal blijven inspannen om op het punt van de kleine luchtvaart te komen tot verbetering in de van toepassing zijnde wetgeving resp. zelfregulering.

Ultrafijnstof.
Mede door ons aandringen zal de DCMR een meerjarig meetprogramma starten over ultrafijnstof. Het gaat daarbij niet alleen over luchtvaart, maar over alle bronnen. De BTV blijft van mening dat hangende dit onderzoek, en dat van het RIVM, de politiek er verstandig aan zou doen om het voorzorgbeginsel toe te passen en gegeven de onzekerheid over de effecten van ultrafijnstof een pas op de plaats zou moeten maken met uitbreiding van RTHA.

Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA.
De BTV is vast agenda lid van de CRO, en is elke vergadering aanwezig. De BTV notitie over de geluidsoverlast van taxiënde toestellen t.b.v. de CRO is nog immer onderwerp van (trage) discussie. De BTV is inmiddels wel lid van de CRO werkgroep communicatie.

RTHA.
We zetten ons overleg met de directie van RTHA voort. We spreken met RTHA o.a. over de evt. uitplaatsing van de trauma- en politiehelikopter, de problematiek van de taxiënde vliegtuigen, en de (beruchte) Piaggio. RTHA heeft ons toegezegd samen met de TU Delft te kijken of er mogelijkheden zijn om het geluid van taxiënde toestellen terug te dringen.

Landelijk platform van BTV’s.
De BTV heeft zich er via de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) voor ingespannen om tot een landelijk platform te geraken, dat kennis en kunde kan delen over wat er zoal landelijk en rond de diverse luchthavens speelt op het terrein van luchtvaart. Het lijkt er echter op dat daarvoor in Nederland niet voldoende belangstelling is.
Hubert van Breemen, voorzitter BTV.

Lees hier de nieuwsbrief in PDF-formaat