Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

SchiedamSchiedam stelt scherpere eisen aan VPP van luchthaven

Hoewel elegant verwoord, is de strekking van Schiedam dat groei niet wordt geaccepteerd. "No-Go" dreigt.

Grote gevolgen voor VPP

Schiedam stelt een aantal eisen aan het Voorlopig Pakket Participatietraject van RTHA, kortom het VPP. Met name de formulering “Minder hinder voor omwonenden, met name met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit en het beperken van het aantal gehinderden.”, kan slechts op één wijze worden gerealiseerd: minder vliegen eventueel in combinatie met kortere openingstijden. De reden is dat in deze formulering een koppeling is gemaakt tussen minder herrie met betere luchtkwaliteit en het aantal gehinderden.
Het argument van de lobby om met 'stillere vliegtuigen' te vliegen zal niet toereikend zijn, want deze zwaardere vliegtuigen stoten nog steeds schadelijke stoffen uit. Juist de beredenering van de vliegindustrie dat meer gevlogen zou mogen worden dankzij de stillere vliegtuigen, gaat hier niet op. Meer vliegen is meer uitstoot, dus vermindering van de luchtkwaliteit.
Deze regel heeft tevens verstrekkende gevolgen voor het huidige VPP, want hier wordt juist gewerkt naar langere openingstijden en meer vluchten, tot een maximum van 10 per uur in de randen van de nacht.

Splitsing van de geluidsruimte

Verder mag de splitsing van de geluidsruimte voor maatschappelijk verkeer (traumaheli en politie) en het commerciële verkeer niet leiden tot toename van het totale geluid dat de luchtvaart vanaf RTHA produceert. Dit is een bijzonder punt van aandacht. De luchtvaartindustrie leunt al jaren sterk op ‘verworven rechten’ als het gaat over slots en frequenties etc. Wanneer blijkt dat er wél overschrijding van de geluidsruimte ontstaat, moet vooraf zijn geregeld op welke wijze de commerciële vluchten moeten worden teruggedrongen. Immers, het vooropgestelde doel van de splitsing is het veilig stellen van het maatschappelijk vliegverkeer.

Toelichting: De burger-onderhandelaar voor Schiedam (John Witjes) moet afdwingen dat naderhand door de commerciële vlieger geen rechten worden geclaimd waarvan bekend is dat deze tot extra overlast leiden.

Uit de brief

Burgermeester en wethouders schrijven onder andere:

De door gemeente Schiedam ingebrachte belangen zijn:
• Minder hinder voor omwonenden, met name met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit en het beperken van het aantal gehinderden
• Verbeteren kwaliteit leefomgeving, met name met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit
• Geen beperkingen verstedelijkingsopgave
• Geen uitbreiding geluidscontouren RTHA
• Regionaal draagvlak voor het te nemen besluit

No-go?

Vraag 2 (uit de gemeenteraad). "Zien we absolute no-go'? Zo ja, welke en wat zouden we dan aangepast willen hebben?"
Reactie
"In het VPP zijn er voor Schiedam vooralsnog geen absolute no-go's. Dit is wel onder
voorbehoud van de navolgende onderwerpen:
1. uit de nog op te stellen berekeningen moet blijken dat er geen sprake is van een uitbreiding van de geluidscontouren RTHA met betrekking tot het overig verkeer (het niet spoedeisend maatschappelijk verkeer);
2. uit de nog op te stellen berekeningen en formulering van woningbouwplannen 'in ontwikkeling' moet blijken dat er geen beperkingen zijn voor onze verstedelijkingsopgave;
3. de uitwerking van het groei verdienmodel en de splitsing van de gebruiksruimtes in overig verkeer en spoedeisend maatschappelijk verkeer mag geen disbalans opleveren tussen het verminderen van de hinder/aantal gehinderden ten opzichte van de (groei van de) luchtvaart."

Dit houdt in, dat wanneer aan deze drie eisen niet wordt voldaan, er dan wel degelijk sprake is van een 'No-Go' vanuit de Gemeente Schiedam.

Lees in de bijlage de reactie van Gemeente Schiedam aan het projectbureau. In de bijlage is de bevinding van de bewonersvertegenwoordiger bijgevoegd.

Bron: Gemeente Schiedam, 1 juni 2022

Lees hier de brief van B&W-Schiedam

Lees hier de bijlage bij de brief.