Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

MERMER-Advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil een luchthavenbesluit aanvragen in verband met gewijzigde regelgeving.

In de Luchtvaartnota 2020-2050 heeft het Rijk aangegeven dat regionaal draagvlak een aandachtspunt is bij de ontwikkeling van regionale luchthavens zoals RHTA. De luchthaven heeft een participatietraject doorlopen, waarbij de geluidshinder een belangrijk thema is geweest. De uitkomst van dat traject beschrijft de luchthaven als: “minder hinder en een kleinere geluidscontour”.

Om het luchthavenbesluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te ondersteunen wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Minister heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: de Commissie) gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.

De adviezen zijn relatief technisch, maar gelijktijdig ook helder.

Struikelblok

Het draagvlak in de regio is al direct een struikelblok: niet één gemeente staat positief tegenover het zogenaamde 'participatie traject' en het daaruit gepresenteerde "EPP".

Ga daarnaast in op het draagvlak bij stakeholders voor het EPP (EindProduct Participatietraject), waarop de NRD zich baseert. Ga in op drie prioriteiten die vanuit de participatie zijn meegegeven om geluidshinder te verminderen: eerst vermindering van de hinder in de nacht, daarna minder hinder aan de randen van de dag en tenslotte vermindering van de totale geluidsbelasting.

Ga in op deze uitgangspunten en geef aan hoe deze een rol spelen bij het ontwikkelen van de alternatieven. (pag 4)

Wat betreft de te verwachten geluidsoverlast schrijft het adviesrapport aan RTHA: "Gebruik voor het bepalen van de referentiesituatie voor geluid, externe veiligheid, lucht en natuur geen modelroutes, maar baseer routes en verticale profielen op radartracks en transponderdata. Aantallen per type, herkomst en bestemming en vliegprocedures en dienstregeling zijn ontleend aan de invoerset gebruikt voor de omzettingsregeling. Deel de beschikbare geluidsruimte in de referentiesituatie op tussen de ruimte gebruikt voor maatschappelijk verkeer en voor andere typen verkeer." (pag 5) Kortom, niet bereken, maar meten!

(Lees verder onder de afbeelding. Klik op de afbeelding voor het MER-Advies aan RTHA)

MER Advies projectnummer 3537

Omslag van "MER Advies projectnummer 3537"

Stikstof

"Geef op hoofdlijnen aan wat de bijdrage is van RTHA aan de stikstofemissie boven de 3.000 voet-grens. Zorg bij de toelichting voor een goed onderscheid tussen emissies en depositie." (pag 15) Deze opmerking is belangrijk omdat de meeste uitstoot boven de 3.000 voet (circa 900 meter) geschiedt. De luchtvaartbranche probeert dit steeds 'weg te rekenen' met trucs. Nu moet de uitstoot boven tafel komen.

Zienswijzen

"Een groot deel van de zienswijzen vraagt om het onderzoeken van alternatieven ‘krimp’ of sluiting, om de leefomgeving te verbeteren. Hiervoor adviseert de Commissie om in het MER de ‘hoeken van het speelveld’ te onderzoeken. Dit komt tegemoet aan de oproep van gemeenten en bewoners(verenigingen) om verbeteringen in de leefomgeving in beeld te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om geluid, maar ook om luchtkwaliteit en stikstofemissies."
Kortom, de ingediende zienswijzen mogen niet genegeerd worden.

Samenvattend

De luchthaven wil alleen groeiplannen onderzoeken. De commissie MER stelt echter dat ook stilstand en zelfs krimp van 25% moet worden onderzocht. Let wel, niet de economische effecten maar de "Milieu Effecten". "...EPP zonder ontwikkelruimte, met gelijke totale capaciteit en aantal vliegbewegingen; Alternatief met een krimp van indicatief 25% van het aantal vliegbewegingen ten behoeve van betere leefomgeving in termen van minder geluid, betere luchtkwaliteit en lagere stikstofemissies." (pag. 8)

Het voert te ver binnen de concept van deze toelichting om alle elementen te benoemen. Pagina's 10 en verder gaan specifiek in op de te nemen hinderbeperkingen, maar ook de effecten op langere termijn voor mens en milieu. Cumulatie van geluid wordt gevraagd, de ultrafijn stof uitstoot-effecten (pag 12) Verder komen stank, natuuraantasting en eigenlijk wel alles aan bod wat door de luchtvaart (versneld) wordt afgebroken danwel vernietigt. Tot en met de impact op klimaatsverandering (pag 16)

Kortom, wanneer de luchthaven een eerlijk antwoord op de vraagstukken geeft, zal blijken dat het vernietigende effect van de activiteiten op, van en naar dit vliegveld aanleiding is om geen vergunning af te geven. Wij zien uit naar de invulling die Rotterdam The Hague Airport (en/of Schiphol) geeft aan de wensen van dit document.

Download de PDF hier.

Bron: Rijksoverheid.nl, 25 april 2023