Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

RijksoverheidKamerbrief over advies van de Commissie m.e.r. over MER Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Minister Harbers (IenW) informeert de Eerste en Tweede Kamer...

...over het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage voor de inhoud van het milieueffectrapport (MER) voor het luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Hij stuurt het advies mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief:

Geachte voorzitter,
Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: Commissie) voor de inhoud van het milieueffectrapport (hierna: MER) onderliggend aan het luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (hierna: RTHA). De Commissie heeft ook de uitkomsten van het eerder doorlopen participatietraject1 en de zienswijzen bij haar advies betrokken. Het advies van de Commissie is als bijlage opgenomen in deze brief.
Ik dank de Commissie voor het deskundige advies. Naast een overzicht van de relevante beleidsstukken, de gebiedsopgaven in de omgeving van de luchthaven, de uitkomsten van het participatietraject, adviseert de Commissie inzicht te geven in de milieueffecten van het voorgenomen besluit en de alternatieven. Met het oog op verbetering van de leefomgeving adviseert de Commissie ook in te gaan op alternatieven met gelijkblijvende passagiersaantallen en minder ontwikkelruimte. Daarnaast wordt geadviseerd aanvullende maatregelenpakketten te onderzoeken om de hinder te beperken, en aandacht gevraagd voor de onderbouwing van de referentiesituatie. De Commissie beschouwt deze punten als essentiële informatie voor het MER.

Vervolg
In de rol van bevoegd gezag voor deze m.e.r.-procedure zal ik de reactie op het advies van de Commissie voor de m.e.r. tezamen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen verwerken in een reactienota. De verwachting is dat de reactienota voor de zomer wordt gepubliceerd. Daarover wordt de Kamer geïnformeerd. Met de publicatie van de reactienota wordt de notitie reikwijdte en detailniveau voor het milieueffectrapport definitief vastgesteld. Een onderdeel van de aanvraagprocedure voor een luchthavenbesluit is de economische onderbouwing. Deze onderbouwing wordt separaat door de luchthaven opgeleverd om bij de besluitvorming te worden betrokken en staat verder los van de m.e.r.-procedure.
De vereisten voor de economische onderbouwing staan beschreven in de luchtvaartnota. De reactienota zal een beschrijving bevatten van de verder te volgen procedure en wat er nodig is om tot een aanvraag voor een luchthavenbesluit te komen dat eind 2024 vastgesteld kan worden. Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Mark Harbers


Download 'Kamerbrief over advies van de Commissie m.e.r. over MER Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport'
PDF document | 2 pagina's | 321 kB

Bijlagen

Beslisnota bij Kamerbrief over advies van de Commissie m.e.r. over MER Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. (Beleidsnota | 24-04-2023)

Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport Advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Het rapport bevat het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage voor de inhoud van het milieueffectrapport (MER) ... (Rapport | 24-04-2023)

Bron: Rijksoverheid.nl: Kamerbrief, 24 april 2023