Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Zuid-HollandGeen mogelijkheden uitplaatsing helikopterhaven Rotterdam The Hague Airport

De BRR – waarin bestuurders van de provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam zitting hebben – voerde het onderzoek uit na een verkenning van Joost Schrijnen in 2017.
Hij verkende het draagvlak voor uitbreiding van de luchthaven. De BRR betrok zijn rapport destijds bij het advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de bestaande geluidsruimte van RTHA te handhaven. Schrijnen noemde uitplaatsing van vluchten van trauma- en politiehelikopters als optie die verder onderzocht zou moeten worden. Dit zou eventuele groei mogelijk maken voor commercieel verkeer, binnen de huidige geluidsruimte.
De BRR concludeert nu na onderzoek dat uitplaatsing niet mogelijk is. De locaties buiten de luchthaven die zijn onderzocht, voldoen niet aan vliegveiligheids- en inzetbaarheidseisen. Verplaatsing op de luchthaven zelf levert wat betreft geluidshinder onvoldoende voordeel op.
Ombudsman en hinderbeperkende maatregelen
Naar aanleiding van adviezen van Schrijnen, heeft de BRR het afgelopen jaar meer onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld de verbetering van de communicatie met omwonenden door het instellen van een ‘omgevingsombudsman Rotterdam The Hague Airport’. Hier blijkt echter te weinig draagvlak voor te zijn, zowel onder gebruikers van de luchthaven als onder omwonenden. Dit komt onder meer door onduidelijkheid over zijn bevoegdheden. De BRR zal daarom geen ombudsman aanstellen.
Ook heeft de BRR mogelijke hinderbeperkende maatregelen onderzocht. De BRR concludeert dat diverse maatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld het invoeren van een andere route voor helikopters die terugkeren naar de luchthaven. Samen met de andere leden van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak voor nieuwe maatregelen. 
Kansen voor economie
Een andere aanbeveling van Schrijnen was het vergroten van het zakelijke profiel van de luchthaven door slechts bepaalde vluchten of bestemmingen toe te laten. Dat blijkt niet haalbaar binnen Europese regels. Wel blijkt het mogelijk de economische meerwaarde van het vliegveld voor de regio te vergroten via het programma Rotterdam The Hague Innovation Airport. Dit programma richt zich op projecten en innovaties op het gebied van duurzaamheid, schone energie en klimaat. Denk aan een zonnepark, elektrisch vervoer en de toepassing van schone brandstoffen. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt.
Vervolg
De BRR heeft de raden van de diverse gemeenten en de staten van de provincie over de onderzoeksresultaten geïnformeerd en biedt deze de minister van IenW nu aan om mee te nemen voor het nieuw vast te stellen luchthavenbesluit voor RTHA. De minister heeft aangegeven dat zij besluitvorming over RTHA koppelt aan de Luchtvaartnota 2020 en herindeling Luchtruim 2023.