Ministerie van Verkeer en WaterstaatReactie van BTV op groeiplannen van minister

Reactie van de vereniging BTV en SATL  op de voorgenomen groeplannen van minister, die plots werden gepubliceerd.

Integraal.

Hieronder de integrale tekst van de brief. Geheel onderaan is deze als PDF te downloaden.

Rotterdam, 8 juli 2019

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

We ontvingen de correspondentie van uw ministerie van 5 juli 2019, m.b.t. de groeiplannen van Schiphol in goede orde.
U kunt begrijpen dat dat bij de vereniging BTV en SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) een reeks vragen oproept, zeker omdat we deelnemen aan een door de minister geëntameerd participatieproces, dat nog in volle gang was op het moment van verschijning van de berichten vanuit het Kabinet in de media.
Graag willen we duiding van wat hier heeft plaatsgevonden en waarom wij worden verrast door de besluitvorming op uw ministerie.

Onder andere de volgende vragen leven bij de vereniging BTV en SATL:
1. Waarom werden we als participanten op het laatste moment, via een persbericht (!), pas geïnformeerd over het besluit van het Kabinet inzake Schiphol?
2. Waarom moesten wij inhoudelijk kennisnemen, als participanten, van de besluitvorming via een persconferentie op internet?
3. Wat zegt dat van het belang dat u hecht aan de huidige participatie en participanten?
4. Waarom kregen we als participanten geen verdere toelichting of gelegenheid tot het verkrijgen van meer achterliggende informatie en mogen we verder alles vernemen via een "inloopbijeenkomst"?
5. Worden wij als participanten betrokken bij de gesprekken m.b.t. Schiphol, zeker omdat wordt gesteld dat de zaken rond Schiphol in een bredere context moeten zien. Het gaat dan om de visie dat luchtvaartbeleid alle luchthavens aangaat en dus niet alleen Schiphol?
6. Heeft u bij de beoordeling van de gekozen bejegeningswijze van de participanten rekening gehouden met het feit dat de vrijwilligers van de deelnemende organisaties vrij hebben moeten nemen bij hun werkgevers om met uw ministerie te overleggen?
7. We weten dat het maken van beleid veel tijd kost. Zeker als er ook informatiebijeenkomsten bij worden georganiseerd. Hoe lang is al bekend dat het Kabinet het besluit van 5 juli 2019 ging nemen? Op Twitter geeft u aan al voorbereidingen te hebben getroffen voor een inloopbijeenkomst.
8. Hoe lang geleden is de optie die het Kabinet heeft gekozen in studie genomen?
9. Waarom heeft u tijdens de participatiebijeenkomsten de in de media geuite optie niet op tafel laten komen?
10. Wat denkt u zelf wat e.e.a., geen informatie vooraf, geen signaal dat de gekozen optie ook op tafel lag en ook geen uitnodiging om te overleggen over de nieuwe situatie, betekent voor de verhouding tussen participanten en het ministerie?
11. Hoe beoordeelt het ministerie nu de kansen van het welslagen en zinvolheid van de komende Klankbordgroep bijeenkomst, in het licht van bovenstaande?
12. Hoe beoordeelt u zelf de gang van zaken? Hoe zou u zelf reageren als u wordt geconfronteerd, als participant, als u op ernstige informatieachterstand wordt gezet en uit de media moet vernemen welke besluiten er zijn genomen?
13. Welke waarde hebben verdere participatiebijeenkomsten, nu het besluit van de minister glashelder is en volledig afwijkt van wat het afgelopen jaar met het ministerie is besproken met de participanten?

Wij verwachten op zeer korte termijn antwoord, want op het ministerie heeft men lang kunnen nadenken over de genomen stappen van 5 juli 2019.
Ook verwachten we een inhoudelijk goed onderbouwd antwoord uiterlijk 15 juli 2019, zodat uw antwoorden kunnen worden besproken met ons verenigingsbestuur. Met nietszeggende of voor meerdere uitleg vatbare antwoorden nemen we geen genoegen.

Hoogachtend,
Alfred Blokhuizen
Voorzitter Vereniging BTV-Rotterdam Airport

Mede namens:
Leon Adegeest
SATL

Klik hier voor de brief als PDF