Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image
Provincie Zuid Holland

BTV sprak in bij de statencommissie Bereikbaarheid en Energie van de Provinciale Staten.

De BTV sprak op 27 november 2019 in bij de statencommissie Bereikbaarheid en Energie van de Provinciale Staten. 
Hier kwam o.a. de visie van de commissie t.a.v. de concept Luchtvaartnota 2020-2050 aan de orde, de aangenomen moties m.b.t. RTHA en de uitvoering daarvan.

Inspreektekst Vereniging BTV ( Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport)

Geachte statenleden,

Ik wil U eerst een film laten zien van de problematiek ( 1 minuut gefilmde overlast)

Alle akoestische rekenmodellen ten spijt is de overlast van RTHA enorm en neemt elk jaar toe. Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En we weten het allemaal.

De BTV ziet zich steeds meer gesteund door de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland en is daar erg blij mee.
De gemeenteraad Rotterdam heeft vorige week woensdag de Explane-app, voor het meten van pieken van vliegtuiglawaai, op voortel van de BTV, omarmd.
Wethouder Bonte (Groen Links) gaat de Explane-app actief onder de aandacht brengen van de Rotterdamse bevolking. Het zou mooi zijn als ook de provincie de app ondersteunt en de bekendheid ervan onder de inwoners van Zuid Holland zou bevorderen.

In het verleden pakten keuzes rondom RTHA steeds negatief uit voor omwonenden. Uitbreiding van geluidsruimte door herberekeningen en dus meer herrie en overlast.
De belangen van omwonenden, stilte, schone lucht en een gezonde leefomgeving lijken nu meer voorop te staan.
Dat blijkt o.a. uit het coalitieakkoord, de aangenomen moties en de Zienswijze van de provincie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau luchtvaartnota.
De BTV hoopt en vertrouwt op een voortzetting van deze vernieuwde committering om de eerdere kritische standpunten van de provincie ten aanzien van RTHA te ondersteunen.

Coalitie akkoord

In het coalitie akkoord 2019-2023, Elke dag beter, staat o.a. :

 • Voor ons is de huidige geluidsruimte de maximale geluidsruimte.
 • Voor alle luchtvaart in Zuid-Holland willen we de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken.
 • We onderzoeken hoe de klachtenafhandeling beter kan.
 • Wij werken mee aan een langere termijn visie over de locatie van RTHA.
 • De aangenomen moties in de provinciale staten vergadering van 20 februari 2019, luiden:
 • Geen toename geluidsruimte RTHA ( motie 864,D66 Breitbarth )
 • In geen enkel scenario mag de totale geluidsruimte van RTHA en bijbehorende overlast voor omwonenden toenemen.
 • Alternatief ruimtegebruik gronden RTHA ( motie 865, Groen Links Potjer )
 • De mogelijkheden voor alternatief ruimtegebruik van het terrein van RTHA te laten onderzoeken en hier een quickscan van de maatschappelijke kosten baten voor op te laten stellen.

Burgermeetnet geluid RTHA

Burgermeetnet geluid RTHA (motie 866, Groen Links Potjer)

Op korte termijn met de verschillende bewonersorganisaties in gesprek te gaan over het opzetten van een Burgermeetnet geluid in afstemming met DCMR, om dit Burgermeetnet dekkend te financieren met middelen uit de provinciale begroting en hierover voor het zomerreces een besluit voor te leggen aan Provinciale Staten.

En in de zienswijze v.d. provincie Zuid Holland ( 11 april 2019) op Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtvaartnota, neemt U het op voor omwonenden die nu enorme geluidsoverlast en luchtvervuiling te verduren hebben.
De BTV complimenteerde U daar eerder mee.

U gaat het vandaag hebben over de Luchtvaartnota en mogelijk een advies aan de gedeputeerde opstellen over het standpunt van provinciale staten.
De BTV vraagt U om een drietal punten mee te nemen in Uw advies:

 • Een landelijke MKBA uitvoeren en opnemen in de Luchtvaartnota om tot goede besluitvorming te kunnen komen.
 • Een Krimpscenario op te nemen in de luchtvaartnota.
 • Meenemen van de de 3 genoemde moties.

Extra aandacht wil de BTV vagen voor het volgende :

De BTV heeft in de statenvergadering van 20 februari 2019 een alternatief gepresenteerd voor het herinrichten van het gebied waar nu nog RTHA ligt : “van Rotterdam The Hague Airport naar Rotterdam Central Park”.
Het park ondersteund een mix van nieuwbouw woningen en een stook waar hoog kennisbedrijven zich kunnen vestigen. De grondwaarde van het RTHA terrein wordt benut. Het inrichten van het gebied als een Central Park creëert recreatie en natuurwaarde.

Graag zouden we vernemen of gedeputeerde staten de aangenomen moties ten uitvoer brengt.

Tenslotte: De BTV is een vereniging, een kenniscentrum dat al 35 jaar bestaat. We informeren Uw fracties graag over hoe wij tegen de luchtvaart aan kijken.
Voorts voor de duidelijkheid: Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En we weten het allemaal.

Bedankt voor Uw aandacht.

Richard Abbenhuis
Adviseur Vereniging BTV

Voorts voor de duidelijkheid: Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En we weten het allemaal.

 
NOOT: Op de site van staten.zuid-holland.nl kunt U bij de stukken bij punt 17 de brief van de BTV Rotterdam lezen over de zienswijze op de NRD PlanMER Luchtvaartnota. 
 
(De opnames van de statencommissie kunt U zien op de Webcast van staten.zuid-holland.nl , bij archief vergaderingen. Helaas zijn er i.v.m. een storing op de bewuste avond nog geen beeld beschikbaar. Klik hier voor relevante geluidsfragment.)