Luchthavenbesluit RTHA

MER LogoCommissie Mer

Luchtruimherziening

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht Upper Area Control Center en het Commando Luchtstrijdkrachten willen de inrichting van het Nederlandse luchtruim herzien om de civiele en militaire capaciteit van het luchtruim te vergroten, het gebruik en beheer van het luchtruim effici├źnter te maken, en de impact van vliegroutes op de omgeving te verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in het Programma Luchtruimherziening.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het rapport te focussen op onderzoek naar maatregelen waarmee de vliegroutes vanuit milieuoogpunt geoptimaliseerd kunnen worden. Voor geluidhinder gaat het dan bijvoorbeeld om het zo veel mogelijk mijden van stedelijke gebieden, en het voorkomen van relatief lage horizontale vluchten bij nadering van, en vertrek vanaf vliegvelden. De CO2-emissies kunnen beperkt worden door te kiezen voor de kortste routes vanaf en naar de grenzen van het Nederlandse luchtruim. Van belang is ook vliegroutes te onderzoeken die leiden tot minder luchtverontreiniging (stikstofdioxide en (ultra-) fijn stof) in vooral stedelijke gebieden, en tot minder stikstofdepositie en verstoring van vogels in natuurgebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. S. van den Akker
dhr. prof.dr.ir. J.M. Hoekstra
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers, dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en
Bevoegd gezag Initiatiefnemer

Samenwerking ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht Upper Area Control Center en het Commando Luchtstrijdkrachten

Bevoegd gezag

  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Overige gegevens
  • Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Bron www.commissiemer.nl (29 okt 2019)

Copyright ┬ę  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.