RIVMEffecten op de gezondheid 

Effecten op de gezondheid. Een publicatie van het RIVM van 2008 gaf reeds de gevaren aan van fijnstof.

Fijn stof

Het inademen van fijn stof kan invloed hebben op de gezondheid. Een verhoogde concentratie fijn stof met het gelijktijdig optredende mengsel van andere luchtverontreiniging kan o.m. verergering van luchtwegklachten veroorzaken, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Patiënten met astma of chronische obstructieve longziekten (COPD) en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten hebben hier in het algemeen eerder last van. De ernst van de klachten kan toenemen bij hogere concentraties fijn stof. De klachten kunnen per persoon verschillen. In het "dossier Fijn stof" vindt u meer gedetailleerde informatie.

Ozon

Ozon is de meest reactieve en giftige component van fotochemische smog. Het dringt bij de inademing door tot in de kleinste luchtwegen en de longblaasjes en zorgt zo voor prikkeling van de slijmvliezen. De meest typische klachten van acute blootstelling aan ozon zijn een prikkelende ademhaling (hoesten) en irritatie van de ogen. Ook kan men last krijgen van verergering van luchtwegklachten, duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn.
De klachten nemen toe als de hoeveelheid ozon en de duur van de blootstelling toenemen. Vanaf matige smog kunnen effecten optreden bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon. Hogere smogniveaus veroorzaken een toename van de ernst van de effecten bij een groter deel van de bevolking. In 2006 veroorzaakte de kortdurende piekblootstelling aan ozon 1480 vroegtijdige sterfgevallen, waarvan 610 aan luchtweg- en hart- en vaataandoeningen. Op dit moment is nog onduidelijk of ozon de longen en de slijmvliezen blijvend kan beschadigen. Gezondheidseffecten kan men verminderen of voorkomen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst.
Tabel 1. Gezondheidseffecten van kortdurende piekblootstelling aan ozon

2008 RIVM gevaren fijnstof
2) Uitgaande van een daggemiddelde 8-uurs ozonconcentratie (van 12 tot 20 uur).
Zie voor meer informatie het Milieu- en Natuurcompendium: Gezondheidseffecten van fijn stof en ozon,
2006

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide (NO2) dringt door tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Het kan bij hoge concentraties irritatie veroorzaken aan ogen, neus en keel. Bij blootstelling aan lage concentraties
stikstofdioxide wordt een lagere longfunctie waargenomen. Ook een toename van astma-aanvallen en ziekenhuisopnamen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties komen voor.
Het is minder waarschijnlijk dat de gevonden associaties tussen NO2 en gezondheidseffecten door NO2 zelf worden veroorzaakt. Aannemelijker is dat de NO2-concentratie model staat voor het mengsel aan luchtverontreiniging. Maar omdat NO2 zo sterk gerelateerd is aan het mengsel van verkeersgerelateerde verontreiniging en er ten gevolge van verkeersemissies wel degelijk negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden, zijn ook aan de NO2 niveaus normen gekoppeld.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12 augustus 2008, Klik hier om het artikel te downloaden.