Ministerie van Infrastructuur en MilieuHet CO2-plafond en de klimaatdoelen voor de luchtvaart

Er komt een CO2 plafond voor vliegverkeer. De minister informeert de Kamer.

Middels een "beslistnota" en het bijbehorende "Principebesluit CO2-plafond Luchtvaart 17-02-2023" is vastgelegd op welke wijze de luchtvaart wordt gehouden aan een maximale uitstoot van CO2.

Omdat de documente vrij omvangrijk zijn, is hieronder een korte samenvatting gemaakt door delen tekst uit de het "Principebesluit CO2-plafond" te kopiëren en te plakken. De redactie van de website meld ten overvloede dat deze tekst niet volledig is. De volledige tekst van de brief en het Beslisnota zijn hier te downloaden.


Het CO2-plafond borgt de klimaatdoelen voor de luchtvaart door een duidelijke en handhaafbare grens te stellen aan de toegestane CO2-uitstoot, zodat een garantie ontstaat voor het halen van de klimaatdoelen uit de Luchtvaartnota.

Reductiepad

Met een plafond per luchthaven wordt de nationale maximale CO2-uitstoot van vertrekkende internationale vluchten uit Nederland verdeeld over de relevante luchthavens door middel van een meerjarige handhavingstermijn. Via een vast te stellen verdeelsleutel wordt vastgelegd hoe hoog de maximale CO2-uitstoot per luchthaven mag zijn in de jaren 2030, 2050 en 2070.

Belangrijk om te constateren is dat als de nationale en internationale afspraken worden nagekomen, dat het CO2-plafond dan niet knelt. Het CO2-plafond treedt op als de afspraken niet worden nagekomen: dan is het een stok achter de deur. Mochten de inspanningen tekort schieten, dan borgt het CO2-plafond namelijk dat de doelen toch gehaald worden.

Bestaande Europese en mondiale instrumenten, met name EU ETS , CORSIA en het voorstel voor de ReFuelEU Aviation-verordening , zijn belangrijke mechanismen om een deel van de benodigde CO2-reductie te realiseren en daarop te sturen. Deze bestaande regelgeving biedt geen garantie dat de nationale emissiereductiedoelen uit de Luchtvaartnota 2020-2050 worden gehaald. Het CO2-plafond is hiermee een belangrijk aanvullend nationaal beleidsinstrument.

Zo moet bij de uitwerking rekening worden gehouden met het Unierecht en de (bindende) voorwaarden die artikel 193 VWEU stelt aan nationale verdergaande maatregelen. Dit houdt onder meer in dat het nationaal plafond niet het nuttig effect van de ETS-richtlijn mag doorkruisen. De maatregel zal daarnaast moeten worden genotificeerd bij de Europese Commissie.

De uitkomsten uit overleggen met stakeholders en internationale partners, waaronder de Europese Commissie, heeft het kabinet besloten om een CO2-plafond per luchthaven verder uit te werken en in te voeren.

Verdeling luchthavens

Het is van belang dat alle luchthavens met internationaal luchtverkeer onder het plafond komen te vallen, zodat wordt voldaan aan het doel om een plafond in te stellen voor de uit Nederland vertrekkende internationale luchtvaart. Op dit moment zijn er drie slotgecoördineerde luchthavens in Nederland: Schiphol Airport, (het burgerluchtverkeer op) Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Deze slotgecoördineerde luchthavens zullen met het CO2-plafond rekening moeten houden met de toegestane CO2-emissies in de capaciteitsdeclaratie.

Ook zullen de verdeelsleutel voor de emissieruimte per luchthaven en een specificatie van welke vluchten precies onder het plafond vallen worden bepaald. Hierbij zal specifieke aandacht zijn voor de luchthavens die niet slotgecoördineerd zijn. Bij de verdere vormgeving van een CO2-plafond dient ook een keuze te worden gemaakt voor de meest geschikte wijze om CO2-uitstoot te monitoren en te prognosticeren, onder andere ten behoeve van toezicht en handhaving.

Om het CO2-plafond per luchthaven in te voeren, moet in ieder geval de Wet luchtvaart worden aangepast. Om in 2025 een plafond te kunnen invoeren dient in 2023 een conceptwetsvoorstel te worden uitgewerkt.

Download

De "beslistnota

"Principebesluit CO2-plafond Luchtvaart 17-02-2023

Gepubliceerd: 29 maart 2023

Gerelateerd:

Luchtvaartsector krijgt CO2 plafond.