Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatEmissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op de relevante Nederlandse Luchthavens

TNO heeft in opdracht van het ministerie van IenW de zeer-zorgwekkende stoffen (ZZS)-emissies door vliegtuigen op de Nederlandse luchthavens inzichtelijk gemaakt en een notitie opgesteld.

ZSS waarschuwing

Het uitgangspunt is dat bij verbranding van kerosine acht verschillende zeer-zorgwekkende stoffen vrijkomen. Meerdere hiervan zijn kankerverwekkend, mutageen en/of giftig voor de voortplanting. (Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker veroorzaken.)

Veel erger

De uitkomsten zijn ronduit verontrustend. Hier komt bovenop dat gewerkt is met een (voor de luchtvaart) veilige markge. Hierover schrijft het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken:
"De methodiek van de berekeningen is gebaseerd op de Emissieregistratie. Deze methodiek is conservatief. Naar verwachting komen de emissies daarom in de notities fors hoger uit dan ze in werkelijkheid zijn."
Ministerie IenW verzuimt te melden dat de metingen voor een groot deel hebben plaats gevonden in de periode dat er vliegbeperkingen waren vanwege corona. TNO toont tabellen tot en met 2021. Rotterdam The Hague Airport adverteerde recentelijk trots dat 2022 een stijging had van 180% in het passagiers ten opzichte van 2021, het aantal vliegbewegingen dat hiervoor nodig was veroorzaakte een evenredige hoeveelheid extra uitstoot.

Rotterdam ergst vervuilend vliegveld na Schiphol

De door TNO aangeleverd tabellen vergelijken vab de regionale vliegvelden de uitstoot van zeer schadelijke stoffen met de uitstoot van Schiphol.
Op nagenoeg alle berekende (kankerverwekkende) gifstoftabellen blijkt Rotterdam The Hague Airport veruit de meest kwalijke dampen uit te stoten op en rond het luchthaventerrein.

ZZS uitstoot per luchthaven

Honderden keren hoger dan norm

De uitstoot van de zeer zorgwekkende stoffen wordt gerelateerd aan een standaardnorm die voor de reguliere industrie van toepassing is, de zogeheten Grensmassastroom industriële inrichtingen. De grenzen die op Rotterdam The Hague Airport worden becijferd zijn vaak 10 tot 20 keer hoger. Formaldehyde echter, heeft een richtlijn van 2,5 (gram per uur) waarbij Rotterdam The Hague Airport een "score" behaalt van 171 gram/uur.

ZZS emissies door luchtvaart vergeleken met grensmassastroom
Het directoraat Luchtvaar en maritieme zaken vergoelijkt als gebruikelijk deze shockerende cijfers door simpel te stellen dat een fabriek stil staat, en dat er dan concentratie van de gifstoffen ontstaan en dat vliegtuigen mobiel zijn en de gifgassen verspreiden. De directeur schrijft hierover "In industriële inrichtingen gelden de emissiegrenzen voor dit soort (anorganische gasvormige) stoffen per puntbron, dus bijvoorbeeld een schoorsteen. Vliegtuigen verplaatsen zich, waardoor emissies telkens op een andere plek op de luchthaven plaatsvinden en de ZZS-emissies dus direct al over een wat groter gebied verspreid zijn dan bij een industriële inrichting. Grensmassastromen zijn daarom niet goed van toepassing te verklaren op vliegtuigen of luchthavens."
Dit is een tegenovergestelde beredenering die verworpen moet worden. Immers door de schadelijke uitstoot te verspreiden, is de luchtvaart dus verantwoordelijk voor vergiftiging van een zeer groot gebied en is dat reden om direct maatregelen tegen deze vervuiler af te kondigen.

TNO identificeert een aantal praktische maatregelen om de uitstoot van ZZS te verkleinen, en om de brandstofsamenstelling zodanig te wijzigen dat minder ZZS vrijkomen.

De BTV Rotterdam hierover:

Gevolgen personeel

Hoewel TNO én Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken het eens zijn dat de uitstoot in werkelijkheid hoger zullen uitvallen dan gerapporteerd, is het zorgelijk te noemen dat de directeur geen woord besteed aan de werkomstandigheden van het personeel op ‘het platform’, maar ook die van de reizigers en cabinepersoneel. Ook werkgevers in del luchtvaartindustrie hebben hun zorgplicht naar personeel en ingehuurde krachten. Het volstaat niet om zich te beperken tot 5-jaarlijkse rapportage en zien wat “vlootvernieuwing” gaat doen.

Vlootvernieuwing

Rotterdam The Hague Airport bezit niet 1 vliegtuig. Dus vlootvernieuwing is geen relevant onderwerp. Recentelijk heeft vliegveld Maastricht verklaard aan vlootvernieuwing te doen en tekent vervolgens een contract met een vrachtvervoerder die met bijna 30 jaar oude Boeings 747 over de huizen komt vliegen.

Synthetische kerosine

Luchtvaartlobby en dus RTHA zet vol in op technische ontwikkelingen die er nog niet zijn. Onhaalbare zaken worden aangevoerd om tijd te rekken. Denk aan het adverteren dat op RTHA nu ook een laadpaal is geplaatst (1 stuks, wel te verstaan) waar een elektrisch lesvliegtuigje aan kan worden geladen. Ook zou de luchthaven betrokken zijn bij het ontwikkelen van synthetische kerosine. Deze betrokkenheid gaat overigens niet verder dan het beschikbaar stellen van een experimenteerruimte, want een vliegveld is natuurlijk geen petrochemische fabriek en mag dat ook niet zijn.
Synthetische kerosine wordt overigens ook gewoon verbrandt. Ook bij deze verbranding komen schadelijke stoffen vrij. Allicht niet dezelfde als die traditionele kerosine, maar inmiddels is vastgesteld dat de kankerverwekkende ultrafijn stof, als een cumulatief gif in de uitlaatgassen aanwezig is. Een niet beschreven Zeer Zorgelijke Uitstoot van vliegtuigen is de herrie. Dit is geen gifgas, maar wel een probleem dat niet zal verdwijnen als het mengsel in de brandstoftanks afwijkt.

2023 Tabel 2 Emissies van koolwaterstoffen VOS op Rotterdam airport in de jaren 2018 2021

Tabel 2 Emissies van koolwaterstoffen VOS op Rotterdam airport in de jaren 2018 t/m 2021. Let op dat 2021 het laatste jaar was dat door Corona-beperkingen minder werd gevlogen dan in 2018 of 2019.

Rekenvoorschrift luchtvaartemissies

Het ministerie IenW heeft zich tot taak gesteld om in het derde kwartaal van 2023 een Rekenvoorschrift luchtvaartemissies op te stellen. Wij schrijven dit in het 4e kwartaal, de voorschriften zijn nog niet onder onze ogen geweest. Wel is een punt van zorg dat de voorschriften blijkbaar niet bestonden en deze worden opgesteld nu bekend is hoe erg de uitstoot op de luchthavens is. De vliegindustrie is zeer behendig in het wegrekenen van overlast door bijvoorbeeld de norm flink omhoog te trekken.
Er is niet geborgd dat de Wereld Gezondheidsraad of de GGD betrokken is bij het opstellen en controleren van de normen. Fraude ligt hier op de loer.

Downloads: