Eindproduct voor vergunningaanvraag luchthaven Rotterdam Airport (EPP)* is directe aanval op leefbaarheid omwonenden.

Verdubbeling aantal vliegbewegingen in 2035 naar bijna 100.000.
Met één start- en landingsbaan wordt RTHA even druk als een kwart van Schiphol.

Eerste reactie BTV: RTHA wil nog veel sterkere groei aantal vluchten en meer nachtvluchten.
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft nu eindelijk een onderbouwing op schrift gesteld voor de aanvraag van een noodzakelijk luchthavenbesluit. Dit ministerieel besluit is vergelijkbaar met een vorm van Hinderwetvergunning. In deze vergunning is vastgelegd binnen welke kaders het vliegveld de komende decennia mag werken.

Bewonersbelangen in eindrapport niet meegewogen

Namens de BTV zegt voorzitter Alfred Blokhuizen: “Het EPP dat nu is gepubliceerd is niets anders dan een opgepoetste versie van het eerdere plan dat RTHA 5 jaar geleden moest terugtrekken. Het zat toen al vol met foutieve aannames en berekeningen. Dit rapport leidt tot een verdubbeling van het aantal vluchten. RTHA gaat nu veel verder in de groei dan in het eerdere voorlopige rapport (VPP) vorig jaar.”

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft als voorwaarde gesteld dat de vergunningaanvraag breed maatschappelijk gedragen moet worden. De omwonenden, die de meeste overlast ervaren, moeten hun goedkeuring geven aan het EPP. Die goedkeuring is er niet. De bewonersorganisaties worden in dit eindrapport volledig genegeerd.

Elke 4 minuten een vliegtuig

Het wensenpakket dat nu is geformuleerd, komt neer op 97.785 vluchten per jaar. Dus gemiddeld 268 vliegtuigen per dag. Over 18 openingsuren zijn dit gemiddeld 15 vliegtuigen per uur, ofwel iedere 4 minuten een vliegtuig. Dit is een verdubbeling van het aantal vluchten ten opzichte van 2019. In het VPP was sprake van een toename van 25%.

Mislukt participatietraject

In 2017 deed Joost Schrijnen, hoogleraar TU Delft, onderzoek of er draagvlak was voor uitbreiding van de activiteiten op RTHA. Het rapport was klip en klaar, dat draagvlak was er niet. Om die reden huurde RTHA een bureau in dat claimde wél alle partijen bijeen te kunnen brengen en tot een collectief gekozen ‘voorkeurscenario’ te kunnen komen. Alfred Blokhuizen: “Dit bureau, Wesselink van Zijst, heeft hier formidabel geblunderd. Eerst werd het de BTV juridisch gezien onmogelijk gemaakt om aan de gesprekken deel te nemen door halverwege het participatietraject de bestuurders te dwingen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Daarna zijn de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam boos weggelopen omdat zij niet zijn gehoord, met als gevolg dat Gemeente Rotterdam en zelfs Provincie Zuid-Holland het participatietraject als mislukt bestempelden. Dit EPP is uitsluitend het idee van de luchtvaartbranche, en behartigt alleen de belangen van deze luchtvaartbranche. De belangen van bewoners worden totaal miskend.” **

Oude trucs herhaald

Het EPP zit bomvol oude trucs. De belangrijkste is wel dat weer wordt gesteld dat groei noodzakelijk is om stillere en schonere vliegtuigen te ontwikkelen. RTHA wil groeien door middel van grotere vliegtuigen. Een kind begrijpt dat de overlast toeneemt als je meer en grotere vliegtuigen over de huizen laat vliegen. Dit is bovendien in strijd met de Luchtvaartnota waarin luchthavens moeten zorgen voor een reductie van geluid(hinder).

Nieuwe truc bedacht

Om de voorspelbaarheid van de extra overlast te verhullen, wordt RTHA een uitwijkluchthaven voor Schiphol die dag en nacht geopend is. Vertraagde vluchten kunnen sowieso tot 1 uur binnenkomen en positievluchten (van en naar Schiphol) zijn mogelijk vanaf 6.30 uur.
Er wordt ingezet op ‘stille’ vliegtuigen. Een bedenksel waarvan nu reeds bekend is dat het een rekentruc is. De veel grotere overlast die zo’n ‘stil’ vliegtuig produceert wordt gedeeld door het aantal passagiers. Alsof de omwonenden niet wakker worden als er ’s nachts zo’n toestel over je slaapkamer raast. Dit gaat ook in tegen de Luchtvaartnota waarin staat dat nachtvluchten moeten worden teruggebracht en dat de
randen van de dag moeten worden ontzien.

Milieueffecten en gezondheidsschade

Het rapport waarmee de vergunningaanvraag wordt ingediend negeert niet alleen de bewonersbelangen, het maakt zich er wel erg gemakkelijk van af als het om de milieueffecten gaat. Men zegt te zullen voldoen aan de reductie van globale en lokale emissies zoals wettelijk vastgesteld. Wat dat betekent blijft onduidelijk. Voorlopig wil RTHA alleen maar groeien.

Vliegtuigen zijn bewezen veel grotere vervuilers dan de luchtvaartbranche wil laten geloven. Door rekentrucs wordt het merendeel van de uitstoot van CO2 en stikstof door vliegtuigen niet in de berekeningen meegenomen. Maar daarmee draagt de luchtvaart wél bij aan de klimaatverandering. De uitstoot van ultrafijn stof is een probleem met een veel grotere impact op de gezondheid dan die van geluid. Ultrafijn stof is een uiterst giftige stof, het is reukloos en met het blote oog niet waarneembaar. Vliegtuigen veroorzaken zeer veel ultrafijn stof vanwege het hoge zwavelgehalte in de kerosine. Ongeacht of deze van aardolie is gemaakt of dat het een bijgemengde synthetische variant is. Ultrafijn stof zorgt voor vroegtijdige sterfte van mensen die hier langdurig aan worden blootgesteld en aantasting van de hersencapaciteit van kinderen

Groei-verdien model (geluid en uitstoot)

Door het inzetten van de zogeheten ‘stillere’ vliegtuigen claimt de luchthaven minder overlast te creëren en mogen er ‘dus’ meer vliegtuigen komen. Er wordt gesteld dat een deel van de groei naar de luchthaven gaat en een ander deel wordt ‘teruggegeven’ aan de burger. Per saldo komen er méér vliegtuigen, dus meer overlast, gebaseerd op een bewezen foutieve theoretische berekening.

Nieuw in dit EPP is dat minder uitstoot van CO2, stikstof, ultrafijn stof en andere zeer zorgwekkende stoffen ook tot groei van het aantal vliegbewegingen gaat leiden. Dit is in strijd met de Luchtvaartnota waarin luchthavens is opgedragen om de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen te verminderen.

Discriminatie

Het plan van het groei-verdienmodel op basis van ‘stillere’ vliegtuigen is overigens verboden door de internationale wetgeving. Het vliegveld mág niet selecteren welke merken of type vliegtuigen de luchthaven mogen aandoen. Dit zou discriminatie zijn. RTHA wéét dit, want het wordt vaak als argument gebruikt waarom er extra overlast ontstaat.

Blokhuizen: “Zo wordt de burger structureel en bewust verkeerd voorgelicht door de luchthaven en werkt ‘Zestienhoven’ actief mee aan een nog slechtere leefomgeving en een desastreuze klimaatverandering. Het mag duidelijk zijn dat de BTV dit plan met alle mogelijke middelen zal bestrijden.”

* EPP = Eind Product Participatietraject nieuw luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

** in dit traject hebben twee bewoners uit Lansingerland en Schiedam zitting gehad. Deze personen zaten er op persoonlijke titel en kenden geen achterban waarmee afgestemd werd.

Einde persbericht.

Rotterdam 15 november 2022