Persbericht

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Vliegveld (BTV) heeft zijn reactie gepubliceerd op het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Vliegveld (RTHA) (BRR) over regionaal draagvlak Luchthavenbesluit RTHA.

Rotterdam, 11 mei 2017

De BTV heeft zich altijd kunnen vinden in RTHA als kleine zakenluchthaven. RTHA is de laatste jaren echter uitgegroeid tot een, gezien de zeer nabije ligging tussen grote woongebieden, (te) grote vakantieluchthaven. De BTV is om die reden tegenstander van (elke) groei van RTHA, gemeten in vergunde geluidsruimte of in aantal vluchten.

De BRR stelt voor om te komen tot extra handhavingspunten. De BTV onderschrijft dit van harte, in elk geval in Schiedam en in Rotterdam Hillegersberg.

De BRR is geen voorstander van twee gescheiden geluidsruimtes. De BTV deelt deze mening van de BRR.
Begrenzing en handhaven van het aantal nachtvluchten. Het doet de BTV deugd dat de BRR onderkent dat beperking en handhaving van het aantal nachtvluchten voor omwonenden zwaar telt. De BTV wil vragen om op dit punt te komen tot enkele aanscherpingen in het BRR advies, en wel op de volgende punten:
- laat het nachtregiem op zaterdag en zondag pas eindigen om 10u i.p.v. om 7u;
- laat op alle weekdagen het nachtregiem ingaan om 22u;
- schrap van enkele van de 9 nu ’s nachts toegelaten categorieën vluchten, waarbij de BTV denkt aan: verlate vertrekken en landingen tussen 23 en 1u, regeringsvluchten en zakelijke vluchten.

De BTV is verder van mening dat in het BRR advies aan I&M zou moeten worden gevraagd om op RTHA alleen heli’s toe te laten die voldoen aan de meest strenge geluidseisen.
Het lijkt ook de BTV een goed idee om de haalbaarheid en effecten van de uitplaatsing van maatschappelijk helikopterverkeer te onderzoeken. In elk geval zou ook een variant moeten worden onderzocht waarbij er op RTHA geen vervangend commercieel verkeer bij komt. In het onderzoek zou moeten worden ingegaan op zowel publieke als private financiering van een evt. nieuwe helihaven. Aantrekken van privaat kapitaal, bijvoorbeeld van RTHA, zou alleen maar een extra, in de ogen van de BTV onwenselijke, incentive opleveren om RTHA toe te staan op RTHA meer vluchten toe te staan. 

Het onderzoek zou ook inzicht moeten verschaffen wat de effecten van uitplaatsing zijn op elk der huidige ILT handhavingspunten rond RTHA.

De BRR wil nu al werk maken van de door de verkenner benoemde 5 regionale doelen, en daarmee niet wachten tot evt. uitplaatsing van het MH. De BTV wil de BRR met deze keuze complimenteren. De BTV wil graag meewerken aan het beoogde Plan van Aanpak. Wel wil de BTV vragen om te expliciteren hoeveel (extra) budget de BRR hiervoor vrij maakt. 

De BTV stemt tot slot graag in met hetgeen de BRR opmerkt onder ‘samenwerking met I&M’ en ‘governance’.

Tot slot zijn er enkele zaken die nog aan het BRR advies nog zouden moeten worden toegevoegd. 

De MER heeft ons geleerd dat wel voor Schiphol wel, maar niet voor RTHA een wettelijke grenswaarde in de wetgeving is vastgelegd voor het zgn. Totaal Risico Gewicht (TRG). De BTV vraagt om in het BRR advies op te nemen dat er ook voor RTHA een wettelijke TRG grenswaarde wordt vastgelegd.

Taxiënde toestellen.
Het geluid van taxiënde toestellen op RTHA valt onder geen enkel wettelijk regiem valt. Niet onder de milieuwetgeving, en niet onder de Luchtvaartwetgeving. De BTV wil vragen om in het voorliggende BRR advies aan I&M op te nemen om ook het geluid van taxiënde toestellen nu in het besluit mee te nemen.

Piaggio
De omwonenden hebben van bepaalde vliegtuigtypes meer overlast dan andere. De Piaggio is daar een goed voorbeeld van. De BTV wil vragen om in het BRR advies aan I&M te vragen om in het Luchthavenbesluit RTHA zodanig specifieke eisen worden opgenomen, dat de Piaggio hier niet meer mag vliegen.

** EINDE PERSBERICHT**

Lees hier het persbericht in PDF.
Lees hier bericht "Toename aantal vluchten bij uitplaatsing helicopters"
Bijlage: reactie BTV op BRR-RTHA
Lees hier eerdere persberichten.