Provincie ZuidHollandVereniging “BEWONERS TEGEN VLIEGTUIGOVERLAST” vraagt Provincie ‘NUL METING’ rond luchthaven

Op 22 april sprak de heer Abbenhuis, adviseur van de vereniging van de Bewonersvereniging Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV-RotterdamAirport), in bij de Provinciale Staten Zuid-Holland.

Geheel in stijl van dit Coronatijdperk ging de behandeling van de begrotingswijziging 2020 van Provincie Zuid-Holland middels een videovergadering.

Video vergaderen

NULMETING

Aanleiding is het initiatief van deze vereniging waarin middels een open brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen om nu een nulmeting te doen.
( Een nulmeting van geluid en ultrafijnstof zonder luchtvaart en A13/A16).
Deze meting is belangrijk om objectief te weten wat de situatie is zodra de vliegtuigen weer in bedrijf zijn. Dan is onafhankelijk vast te stellen wat de bijdrage in de vervuiling is. Positief gezien zou ook kunnen blijken dat de vervuiling mee valt, zoals de luchtvaartindustrie zelf claimt. Meten is weten, dus een win-win situatie voor alle partijen.

ONJUISTE TEGENARGUMENTEN

De minister wees het verzoek af. Zij voerde als argumenten aan dat nu ook industrie verminderd produceren en dat daarom de meting geen correct ‘nulpunt zou zijn. De BTV is van mening dat de industrie, die overigens volop produceert, buiten het meetveld ligt omdat het gaat om de piekbelasting die passerende toestellen produceren. Gemeten moet worden in woonwijken, niet in industriegebieden.

PROVINCIE HAD EERDER INGESTEMD

De Provincie Zuid-Holland heeft in eerdere vergaderingen besluiten genomen waarin zij zich uitspraken over reductie van geluidsoverlast door de vliegtuigen. De BTV-RotterdamAirport heeft daarom de Provincie verzocht zich sterk te maken en de meting nu te laten uitvoeren. Wanneer de minister geen opdracht geeft, kan de Provincie dit zelf ook. Woordvoerder Richard Abbenhuis verwees de Statenleden op deze eerdere besluiten en vroeg naar de vervolgstappen.

Ultrafijnstof is nu op de aanvliegroutes geminimaliseerd. De lucht oogt blauwer en mensen halen beter adem. Wat is op dit moment de concentratie aan ultrafijnstof? De stelling dat 1 opstijgende Boeing 747 evenveel ultrafijnstof uitstoot als 1 miljoen vrachtwagens baart zorgen.

Vliegen? Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En dat weten we allemaal.

NIET DE VRAAG, MAAR DE PRIJS

Luchtvaartindustrie heeft de lucht geclaimd alsof deze van hun is. “Nee, de lucht is van ons allemaal” zegt voorzitter Alfred blokhuizen. Luchtvaart is te gast in onze lucht. Zij moeten zich gedragen als gast.
Dat er tot voor kort zoveel werd gevlogen wordt niet veroorzaakt door de groeiende vraag, zoals de luchtvaartmaatschappijen stellen, maar doordat de tickets te veel subsidie krijgen. Doordat de vliegtickets altijd te goedkoop werden verkocht hebben de maatschappijen nu geen financiële buffer opgebouwd.
Vliegen? Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En dat weten we allemaal.

-*-*-*-*-*-*-*-* 

 wapen zuid holland

Inspreektekst Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV)

Provinciale Staten vergadering 22 april 2020
Onderwerp : Rotterdam The Hague Airport in Bespreekstukken Begrotingswijziging 2020,
stuk 2 : 1e begrotingswijziging 2020.

Beste statenleden,

Er heerst serene rust in de wijken rondom Rotterdam The Hague Airport sinds het vliegverkeer geheel stil ligt. Mensen genieten van de stilte , ongestoord in de tuin zitten, slapen met de ramen open en niet wakker worden gevlogen.
Het inademen van schonere lucht is letterlijk en figuurlijk een verademing. Kortom, de wijken zijn weer leefbaar.

Graag wil ik inzoomen op de beleidsrijke begroting, een concrete vormgeving van de ambities van het college en voorstellen als uitwerking van de ambities uit het coalitie akkoord : “ elke dag beter, Zuid Holland”.

In de begrotingsnota komen onderwerpen die direct raken aan Rotterdam The Hague Airport op een aantal plekken voor. Ik zal eerst mijn vragen stellen en daarna de link maken met hetgeen er over geschreven staat in de beleidsnota.

Mijn vragen, namens de BTV , luiden als volgt:

Bent U het met ons eens dat het nu het moment is om 0-meting op en rond de luchthaven en in de wijken rondom RTHA op geluid en ultrafijnstof uit te voeren? Het is immers een situatie zonder vliegtuiggeluid en uitstoot van vliegtuigen. Alsmede een situatie zonder A13/A16.

Hoe staat het met het onderzoek n.a.v. de motie : “Alternatief ruimtegebruik gronden RTHA “, aangenomen op 20 februari 2019 ?.

Hoe staat het met de verkenning naar een burgermeetnet geluid rond de luchthaven RTHA ? Er zou volgens de beleidsnota in 2020 een bewonersconsultatie uitgevoerd worden ( blz. 47)
***********************

Link met de beleidsnota :

Vraag 1 : 0- meting geluid en ultrafijnstof :

Onder Ambitie 7 : Gezond en veilig Zuid-Holland staat:

Beleidsdoel 7-1 : bevorderen van gezonde luchtkwaliteit;
“ de provincie zet in op het beperken v.d. gezondheidsschade aan mens en natuur door luchtverontreiniging en geurhinder en hierdoor bij te dragen aan een gezonde woon-en leefomgeving”.

Beleidsprestatie 7-1-2 : Verminderen van geluidhinder;
‘Maatschappelijk gewenste ontwikkelingen moeten kunnen plaatsvinden terwijl tegelijkertijd de inwoners beschermd worden tegen geluidshinder”.

Beleidsprestatie 7-1-2-:
“ de inzet is gericht op het voorkomen en verminderen van geluidshinder door weg-(en rail) verkeer , luchtvaart en industrie”.

Kortom, de provincie wil gezondheidsschade beperken, inwoners beschermen tegen geluidshinder en die geluidshinder van o.a. luchtvaart voorkomen en verhinderen.
De BTV juicht deze ambitie toe en wijst op nut en noodzaak van een 0-meting geluid en ultrafijnstof. Mevr. de Zoete wees op een recente 0-meting door TNO , maar dit was geen 0-meting.
Het betreft een TNO onderzoek uit november 2017 van 3 weken ( 11-11-2017 tot 4 12-2017), waarin er op 2 dagen , vanwege grote onderhoudswerkzaamheden aan de startbaan vrijwel geen vliegverkeer was. Het onderzoek is echter niet aangeduid als 0- meting, de directie van RTHA had TNO gevraagd onderzoek te doen naar de aanwezigheid van ultrafijnstof rondom de luchthaven.
TNO adviseert om meer metingen te doen in de omgeving om onzekerheden in de huidige schattingen te verkleinen.
De DCMR zou al ultrafijnstof gaan meten in de zomer. De BTV stelt voor deze metingen naar voren te halen en nu een 0-meting uit voeren.

Vraag 2 : onderzoek alternatief ruimtegebruik gronden RTHA Onder Veilig en duurzaam :

“We werken mee aan een langere termijnvisie over de locatie van Rotterdam The Hague
Airport en voeren , in het kader van een verkenning naar een burgermeetnet geluid rond de luchthaven RTHA in 2020 een bewonersconsultatie uit “ ( blz. 47).

De BTV vraagt zich af wat er hier wordt bedoeld met “het meewerken aan een langere termijnvisie over de locatie van RTHA”.
Er is reeds in februari 2019 een motie aangenomen: “Alternatief ruimtegebruik gronden RTHA” ( motie 865 Potjer Groen Links).
Hierin staat dat de Provinciale Staten van Zuid -Holland de locatie en omvang van RTHA in de huidige ruimtelijke indeling van de provincie niet passend vinden en dat het voor een goed onderbouwd debat over de ligging van RTHA wenselijk is dat de alternatieven voor het ruimtegebruik worden onderzocht.

Het college wordt verzocht om onderzoek te laten doen en een quickscan van de maatschappelijk kosten baten op te laten stellen.
Op welke manier wordt hier vorm aan gegeven, is er opdracht gegeven tot onderzoek en aan welke partij?.

Vraag 3 : Hoe staat het met de verkenning naar een burgermeetnet geluid rond de luchthaven RTHA ?

De BTV vraagt zich af wat er bedoeld wordt met de zinssnede:
“we voeren in het kader van een verkenning naar een burgermeetnet geluid rond de luchthaven RTHA in 2020 een bewonersconsultatie uit”.

1 april zou dit traject afgerond zijn. Welke zijn de concrete maatregelen die voortvloeien uit deze bijeenkomsten?.

Afrondend is de BTV verheugd dat er in de beleidsnota een groen, veilig, duurzaam, schoon en concurrerend toekomstbeeld van Zuid- Holland wordt geschetst.
Want zo wordt geconcludeerd: De provincie Zuid -Holland als geheel heeft de laagste score op het gebied van gezondheid van alle Nederlandse provincies.
Factoren als reputatie, prettig wonen/leven bepalen volgens U in toenemende mate investeringsbeslissingen in een regio,
Ook wordt er duidelijk gesteld dat het van groot belang is dat de inwoners van `Zuid- Holland kunnen wonen en werken in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving , met directe toegang tot hoogwaardig groen, erfgoed en water.

Veelvuldig wordt er gewezen op het belang van een gezonde leefomgeving, recreatieve voorzieningen , woonruimte en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Excelente kennis-en onderzoeksinstellingen en campussen van nationaal belang.

Waardevolle landschappen , zoals Midden Delfland worden zoveel mogelijk beschermd. Het leef -en vestigingsklimaat kan versterkt worden door stad en land goed te verbinden, door ruimte te bieden voor groen en water.
En tenslotte de ambitie om in te zetten op versterken van de natuur in Zuid- Holland, het werken aan Nationale parken.
In dit kader wil de BTV U wijzen op Plan Rotterdam Central Park , de totaaloplossing voor schaarste aan woningbouw, natuur en recreatie.
Dank voor Uw Aandacht. Richard Abbenhuis
Adviseur Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport.