Lansingerland logoBTV spreekt in bij CommissieEDEM, Gemeenteraad van Rotterdam

Op 24 juni sprak de Vereninging BTV in bij deze commissie om de bezorgheid uit te drukken over de onjuistheden en de onkunde in het concept Luchtvaartbesluit van de minister.

Lees hier de tekst.

Geachte voorzitter, leden van het college, commissieleden,

Dank voor de gelegenheid om in te spreken en wat een opluchting om weer eens echt bij elkaar te mogen zijn in plaats van digitaal apart.

Het onderwerp waarover ik vanavond wil inspreken als bestuurslid van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast is helaas verre van luchtig. De Luchtvaartnota is een document dat in grote mate de toekomst van het luchtvaart in Nederland zal bepalen en is daarom van buitengewoon groot belang voor ons als vereniging, die de belangen vertegenwoordigt van bijna 900 gezinnen in de Rotterdamse regio. Gezinnen die hinder ervaren van Rotterdam The Hague Airport en die zich zorgen maken dat de geluidsoverlast en luchtvervuiling, met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid, alleen maar groter zal worden als het vliegveld de ruimte krijgt om te groeien.

Verbijsterd

Vanuit die optiek kan het niet anders dan dat de BTV niet blij is met de concept Luchtvaartnota. En dat is nog mild uitgedrukt: we zijn verbijsterd dat de minister van I&W nog steeds de luchtvaart, die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een sector die een enorme bedreiging vormt voor klimaat, welzijn en gezondheid, zoveel groeiruimte wil gunnen. Want ondanks alle mooie woorden over hoe groei verdiend moet worden, blijft het groeiscenario hét uitgangspunt. Dat vinden wij onacceptabel en in onze eigen zienswijze zullen we pleiten voor terugtrekking van deze concept nota. Wij vinden dat vanwege de corona-effecten het daarvoor nu hét juiste moment is. De vermindering van het vliegverkeer zal nog lang merkbaar zijn en daarmee is de noodzaak voor een nieuwe luchtvaartnota nu niet meer aanwezig, kunnen de oogkleppen af en kan er gewerkt worden aan een nieuwe versie. Aan een versie waarin de luchtvaart niet voorgetrokken wordt voor andere transportmiddelen ten koste van gezondheid van burgers en schade aan de leefomgeving.

Onmogelijk

Uw college gaat in haar zienswijze niet zover maar zet wel, en terecht, een aantal kritische kanttekeningen. Wij delen als BTV het uitgangspunt dat de huidige gebruiksruimte voor RTHA niet mag groeien en dat er ingezet moet worden op de afname van hinder. Wij verschillen wel met uw college van mening over de gevolgen van afname van hinder: wij vinden namelijk niet dat afname van hinder beloond moet worden door opnieuw ruimte voor groei te geven. Nee, de omwonenden zijn daar duidelijk over: zij willen minder hinder. Wij vinden “ruimte voor groei onder gelijktijdige afname van hinder en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving” een onmogelijkheid. In de praktijk zal dit altijd leiden tot een groei van overlast, al worden ons nu gouden bergen beloofd met nieuwe technologische vooruitzichten die het voor de luchtvaart moeten oplossen. Maar wie gelooft daar nog in? Het sprookje van op groene kerosine vliegen, verticaal stijgen en landen , en elektrisch vliegen is niet meer dan een zeepbel die uit elkaar spat zodra men daar echte technici naar vraagt. De BTV vraagt u daarom zeer kritisch te zijn op deze bubbel van innovatie en ambities en naar het heden te kijken. De greenwashing van Rotterdam The Hague Innovation Airport is te doorzichtig. Alleen krimp van de luchtvaart kan substantieel bijdragen aan verbeteringen voor mens, dier en klimaat.

Geen draagvlak

Terecht herhaalt uw college haar uitgangspunt dat er geen draagvlak is voor verruiming van de huidige vergunde geluidsruimte. En toch zien we in de zienswijze weer “een verkenning van scenario’s” opdoemen. Het draagvlak is al uitgebreid onderzocht, dat gaan we toch niet nogmaals overdoen? De BTV vraagt u daarom om voet bij stuk te houden en het enige waardige scenario, het krimpscenario, serieus te laten onderzoeken. Alternatieven voor het vliegen zijn er vanuit Rotterdam genoeg: naar meer dan de helft van de vliegbestemmingen kan men nu al eenvoudig met de trein.

De opstelling van uw college ten opzichte van het plaatsen van maatschappelijk (hulp)verkeer in een aparte geluidsruimte, namelijk dat dit alleen kan onder de voorwaarde dat de totale geluidsruimte niet stijgt, waarderen we zeer. Daarnaast vinden wij ook dat eventuele vermindering van nachtvluchten niet gecompenseerd mag worden door vluchten overdag.

Samengevat, er staan in uw zienswijze veel goede punten, maar in het belang van uw inwoners zou u een Luchtvaartnota, gebaseerd op groei, niet moeten willen steunen.

Terug naar de tekentafel

Stuur de minister terug naar de tekentafel, laat haar zich rekenschap geven van de veranderde werkelijkheid van de post-corona tijdperk, en voer de discussie op feiten en niet op ambities.

Graag nog een paar woorden met betrekking tot de afhandeling van ons verzoek voor nulmeting tijdens de lockdown: uw wethouder gaf aan dat zij dat niet nodig vond. De BTV heeft daarom een crowd-funding gestart die in een zeer korte tijd 13.000 euro bij elkaar bracht. Een bewijs van de zorg en de onrust onder omwonenden. De resultaten van de metingen zijn de komende tijd beschikbaar.