Luchthavenbesluit RTHA

RijksoverheidReactie op zienswijze BTV op de NRD Luchtruimherziening

De Vereniging BTV ontving deze reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Hieronder de integrale tekst:

Geachte heer/mevrouw A.B. Blokhuizen,

U heeft een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het programma Luchtruimherziening. Op 19 december 2019 heeft u van mij een inhoudelijk antwoord op uw zienswijze gehad waarin werd verwezen naar verwijsnummers in de Nota van Antwoord. In het rectificatiebericht van 14 januari 2020 informeerde ik u dat deze verwijzingen mogelijk niet correct waren. Met dit bericht ontvangt u de correcte verwijsnummers alsnog.

Zienswijzeprocedure NRD Luchtruimherziening

De NRD van het programma Luchtruimherziening heeft van 10 september tot en met 7 oktober 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon eenieder een zienswijze indienen. Op de NRD zijn 180 unieke zienswijzen binnengekomen.
Ook aan de Commissie m.e.r. is gevraagd om een advies over de NRD uit te brengen. De Commissie heeft haar advies op 29 oktober 2019 met een persbericht openbaar gemaakt.

De ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. geven een beeld van de relevante maatschappelijke belangen en de actuele discussie over de luchtvaart en het luchtruim. Het programma beschouwt de zienswijzen als input om de plan-MER en daarmee de Voorkeursbeslissing goed te onderbouwen, en te zorgen voor draagvlak in de samenleving.

Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord reageren de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie op de ingebrachte zienswijzen en op het advies van de Commissie m.e.r. De aan de orde gestelde punten uit alle zienswijzen zijn ingedeeld naar verschillende thema’s. Vragen, voorstellen en meningen die op elkaar lijken en zienswijzen die een thema op een gelijke of vrijwel gelijke wijze behandelen, zijn gebundeld en gezamenlijk beantwoord. Bij zienswijzen die meerdere thema’s omvatten is daarom naar verschillende nummers verwezen.

De Nota van Antwoord is als volgt opgebouwd:

  • Hoofstuk 1 gaat in op het doel van de Nota van Antwoord en de wijze van beantwoording van de zienswijzen.
  • Hoofdstuk 2 haalt een aantal thema’s naar voren, die in veel zienswijzen zijn genoemd, en voorziet die van een toelichting.
  • Hoofdstuk 3 geeft een reactie op het advies van de Commissie m.e.r.
  • Hoofdstuk 4 geeft weer welke punten uit de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. worden meegenomen in het plan-MER.
  • Vervolgens komen in de hoofdstukken 5 tot en met 15 alle onderwerpen aan de orde die in de zienswijzen zijn benoemd.
  • In bijlage 1 is een lijst met afkortingen opgenomen.
  • In bijlage 2 is een tabel opgenomen met daarin per registratienummer van de zienswijzen de verwijzing naar de genummerde onderwerpen met de beantwoording.

    De Nota van Antwoord is te vinden op de website www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Antwoord op uw zienswijze

Uw zienswijze is geregistreerd onder nummer 69088621. In onderstaande tabel vindt u het/de verwijsnummer(s) naar de Nota van Antwoord waarin wordt gereageerd op de door u ingediende zienswijze. Ik adviseer u tevens om de hoofdstukken 1 tot en met 4 van de Nota van Antwoord door te nemen.
Nummer(s) Nota van Antwoord (te vinden in hoofdstuk 5 tot en met 15) 1, 4

Vervolg

Met de input die uit de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. is gekomen, gaat het programma verder met het opstellen van de concept-Voorkeursbeslissing. Naar verwachting wordt medio 2020 de concept-Voorkeursbeslissing genomen. Vervolgens krijgt eenieder na de zomer van 2020 de gelegenheid om op de plan-MER en op de concept-Voorkeursbeslissing een zienswijze in te dienen. Aansluitend wordt eind 2020 de definitieve Voorkeursbeslissing door het Kabinet vastgesteld.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan contact op met de directie Participatie via 070- 456 8999 (tussen 9.00-17.00 uur) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Meer informatie over het project Luchtruimherziening vindt u op www.luchtvaartindetoekomst.nl/herziening-luchtruim.

Met vriendelijke groet,
René Vrugt
Programmadirecteur Luchtruimherziening

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.