Ministerie van Infrastructuur en MilieuBTV-standpunt op Kabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector

Stikstof en de luchtvaartsector. Het gegoochel van de minister.

Commissie RemkesOrendicht

Het adviescollege Stikstofproblematiek (hierna: Remkes) bracht op 15 januari 2020 advies uit over de luchtvaartsector. Remkes constateert dat de bijdrage van de luchtvaartsector aan de stikstofuitstoot beperkt is, maar wel groter dan waarover tot nu toe wordt gerapporteerd. Met in begrip van de emissies boven 3.000 voet (die nu niet aan de luchtvaart worden toegerekend) komt de bijdrage van de luchtvaart uit op een aandeel met een ‘bandbreedte’ tussen 0,7 en 1,11%. Er is volgens Remkes sprake van een verdere toename van de emissies als gevolg van de groei het vliegverkeer.

Geen groei zonder afname van stikstofemissies 

Remkes verwacht (het advies is van voor de coronacrisis) adviseert om die groei alleen toe te staan als de stikstofemissies (van de luchtvaart als geheel) worden verminderd. Daarbij gaat het niet alleen om vliegbewegingen maar ook om de grondgebonden en luchthaven-gerelateerde activiteiten.

Koren op de molen

Vooral dat laatste is koren op de molen van Cora van Nieuwenhuizen (hierna de minister), die het advies van Remkes op hoofdlijnen overneemt[1] en uitgebreid ingaat op de mogelijkheden van het zogenaamde (intern- en extern) salderen. Bijvoorbeeld door de emissies van het autoverkeer van en naar de luchthavens terug te dringen, door het elektrisch maken van de grondvloot, introductie van walstroom etc. Allemaal maatregelen die de groei van het vliegverkeer ongemoeid laten en die voor een belangrijk deel (70%) door de luchthavens kunnen worden gebruikt om alsnog hun natuurvergunning[2] te bemachtigen.

Op de lange baan

De kwestie van het mee laten tellen van de emissies boven 3000 voet wordt doorgeschoven naar Europees overleg. Dus dat wordt waarschijnlijk op de lange baan geschoven.

Remkes kwam met zijn advies kort voor de coronacrisis uitbrak. We zullen nooit weten of die crisis van invloed zou zijn geweest op zijn advies. We weten wel dat de minister in haar reactie zegt dat de coronacrisis een grote impact heeft op de luchtvaartsector. Maar ja, wat uiteindelijk de gevolgen zijn, is voor deze best betaalde grondstewardess van de KLM[3], niet duidelijk. Maar uit eerdere uitlatingen is duidelijk dat zij mikt op een volledig herstel van de vliegsituatie van voor de crisis.

Kortzichtig

Dat is kortzichtig, want ook nu al is duidelijk dat het vliegverkeer nooit meer zal worden wat het was. En dat is maar goed ook.

En hoewel tegen de maatregelen die zij overneemt van Remkes op zichzelf weinig valt in te brengen, laat de minister na om de gelegenheid te baat te nemen om het vliegverkeer op een goede manier aan banden te leggen. Krimp dus en maatregelen waardoor die krimp wordt gestimuleerd.

Nostalgisch terugkijken als visie?

Regeren is vooruitzien, maar de minister kiest er voor om nostalgisch terug te kijken naar een situatie die nooit meer terugkomt.

Laten we hopen dat zij door de werkelijkheid wordt ingehaald. Vermindering van de overlast van het vliegveld kan alleen bereikt worden door de waanzinnige hoeveelheid vluchten in Nederland terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

 De ministeriële brief is hier integraal opgenomen en tevens te downloaden als PDF.

******************

Voetnoten

[1] Kabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector van 24 april 2020

[2] De minister van LNV heeft de luchthavens opgedragen voor 1 oktober een aanvraag natuurvergunning (die zij nu niet hebben) in te dienen.

[3] Aanduiding van Bert Wagendorp in zijn column in de VK van 4 mei jl.