BTV spreekt in bij Provinciale Staten Zuid-HollandProvincie ZuidHolland

Ter voorbereiding van Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, 20 juni 2020 verzamelde de geduputeerden onderbouwing van hun advies. De BTV maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspraak.

Hieronder is de integrale tekst. Onderaan is een link naar de PDF om deze te downloaden.

Betreffende Ontwerp Luchtvaartnota Zienswijze Provinciale Staten.
Bijdrage Vereniging Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV)

Geachte commissieleden,
Vandaag vraagt gedeputeerde De Zoete Uw input om tot een gedragen zienswijze te komen met betrekking tot de ontwerp -luchtvaartnota 2020-2050. De BTV wil graag U aandacht vestigen op zaken die betrekking hebben op Rotterdam The Hague Airport. Het concept is samen te vatten in enkele zinnen:

  • Het staat voor een groeiverdienmodel, neemt de geluidsbelasting en uitstoot af , dan mag er 1 tot 1,5 procent worden gegroeid.
  • Er wordt gesproken over stillere en schonere vliegtuigen, de negatieve effecten op mens, natuur en milieu moeten verminderen.
  • Er staan 4 publieke belangen centraal : veiligheid, goed verbonden, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving en duurzaamheid.

De Rijksoverheid verwacht van de burgerluchthavens dat zij in voorbereiding op een nieuw luchthavenbesluit met de belanghebbenden in hun regio de gewenste ontwikkeling verkennen. Ze moeten rekening houden met de ambities van de Rijksoverheid en de ruimte voor groei binnen het geldende luchthavenbesluit. Na deze regionale verkenning beslist de Rijksoverheid over de verdere ontwikkeling van de luchthavens. In Rotterdam is deze verkenning al geweest, met inspraakrondes in verschillende gremia en met de gezamenlijke conclusie dat er geen draagvlak is voor uitbreiding van RTHA. We gaan toch niet die hele verkenning opnieuw doen?

Ron Louwerse (directeur RTHA) wil meer passagiers gaan vervoeren met grotere vliegtuigen binnen de huidige geluidsruimte. Volgens de BTV kan dit niet binnen de huidige geluidsruimte.

Het concept spreekt van “ het beter aansluiten bij de manier waarop geluidshinder wordt ervaren “ en “ werken aan een beter inzicht op de aspecten van het vliegtuiggeluid die bepalend zijn voor de door de mensen ervaren geluidshinder, om hier met beleid beter op te kunnen sturen”.

“Maatwerk per luchthaven “ noemt men dat. Het moet worden opgenomen in luchthavenbesluiten. Er is echter al een 13-jarig jubileum “ praten over hinderbeperkende maatregelen “ bij RTHA en de overlast is alleen maar toegenomen.

Het concept is gebaseerd op innovaties: schoner en stiller, elektrisch vliegen en andere kerosine die beter is voor het klimaat, maar niet vanzelfsprekend beter is voor de luchtkwaliteit. Technologische ontwikkelingen die zeer onzeker zijn en daarom kiest het kabinet voor adaptieve aanpak.

Als voorbeeld wordt er genoemd het verticaal stijgen en landen van vliegtuigen om geluidsoverlast weg te nemen. Thunderbird technologie uit 1965. Er wordt verder gesproken van een aparte geluidsruimte in het luchthavenbesluit voor maatschappelijk verkeer. Het apart zetten van deze gebruiksruimte zou niet mogen leiden tot het vergroten van de gebruiksruimte voor groot commercieel verkeer op de luchthaven.
Dé BELANGRIJKE vraag is wàt wordt verstaan onder “groot commercieel verkeer” en of dit een harde toezegging is of slechts een streven.

En dan de gezonde, aantrekkelijke leefomgeving;

Geluidshinder en de uitstoot van schadelijke stoffen , zoals ultrafijnstof moet verminderen, wordt gesteld.

Over het meten van geluid:

“ Meetpunten rond de luchthavens zorgen voor goede en betrouwbare informatie over de geluidbelasting voor omwonenden”.
“ De beleidsaanpak om de hinder te verminderen sluit goed aan bij de overlast die mensen ervaren. Die aanpak biedt perspectief voor de verdere ontwikkeling van de luchtvaart”.
Wat wil men met deze geconstrueerde zinnen zeggen? Feit is dat er alleen gemiddelden worden weergeven in rapporten en geen piekgeluiden. Ultrafijnstof wordt pas sinds 2018 incidenteel gemeten door de DCMR.

Aan het verzoek van de BTV aan de minister , provinciale staten en de gemeente om ultrafijnstof en geluid te gaan meten op verschillende punten in de wijken rondom de luchthaven, werd niet voldaan. Er rest ons daarom niets anders als dit zelf te gaan doen. Met een crowdfunding en in samenwerking met Urgenda zullen we gaan meten voor de grote Boeings de lucht weer in gaan. Sensornet gaat deze metingen uitvoeren.
Ook na volledige hervatting van het vliegverkeer zullen we meten. De BTV vindt dat dit een taak van de overheid is.

Het advies van de WHO uit 2018 wordt in de nota genoemd: 45 db Lden overdag en 40 db Lden snachts. Volgens de WHO zijn passende maatregelen nodig voor gebieden boven deze advieswaarden. Dat zou voor RTHA een krimp van het aantal vluchten betekenen. De WHO -normen worden overschreden bij de meetpunten rond RTHA.

De Rijksoverheid vraagt luchthavens alvast actie te ondernemen en de uitstoot van ultrafijnstof zo veel mogelijk te beperken. Hoe gaat RTHA dit doen als ze gaan vliegen met grotere vliegtuigen?
De BTV nam deel aan alle participatiebijeenkomsten, klankbordgroepen en kerngroepen. Achteraf zien we onze inbreng niet terug in de conceptnota. We worden wel afgevinkt alsof er naar ons geluisterd is. De burgers waren ondervertegenwoordigd en moesten het in hun vrije tijd opnemen tegen betaalde krachten van luchtvaartbedrijven. De BTV wijst er tenslotte op dat RTHA een negatieve MKBA heeft, nihile spinn-off, slechts 109 banen en zonder natuurvergunning acteert.

De BTV vraagt U daarom zeer kritisch te zijn op deze bubbel van innovatie en ambities en naar het heden te kijken. Krimp van de luchtvaart is noodzaak voor mens, dier en klimaat. Stuur de minister terug naar de tekentafel, laat een volledige MKBA maken en voer de discussie op feiten en niet op ambities.

Bedankt voor Uw aandacht,
Richard Abbenhuis
adviseur vereniging BTV

Download hier het document als PDF.