VerkiezingenInput BTV gemeenteraadsverkiezing 2018

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de BTV een voorzet gegeven over belangrijke standpunten rond Rotterdam The Hague Airport.

Zoals bekend geacht mag zijn, streeft het vliegveld naar uitbreiding. De cijfers die de economische voordelen moesten onderbouwen zijn in twijfel getrokken. Een meerderheid van de bevolking is tegen uitbreiding; er zijn zelfs voorstellen om een strengere nachtregime in te stellen.
De BTV heeft voor de politieke partijen de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Deze is terug te lezen in bijgevoegde PDF maar ook hieronder als web-tekst.

Rotterdam, 12 juli 2017

1. Kabinet en parlement zullen zich in 2018 buigen over een ontwerp Luchthavenbesluit voor het vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA). Het is zaak dat de betrokken gemeenten zich actief in dit proces opstellen en voortdurend checken of het ontwerpbesluit blijft voldoen aan het in juli 2017 geformuleerde advies van de betrokken gemeenten (geen groei RTHA, 1 geluidsruimte, maximaal 600 nachtvluchten en handhaving van dat aantal).
2. Waarschijnlijk komen in 2018 de resultaten beschikbaar van het onderzoek naar uitplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer. Mocht uitplaatsing mogelijk en wenselijk blijken, dan zouden gemeenten zich er voor moeten inzetten om de vigerende geluidsruimte van RTHA te verkleinen met de hoeveelheid geluid die het maatschappelijk helikopterverkeer thans op RTHA produceert. Mocht uitplaatsing niet mogelijk en niet wenselijk blijken, dan dient het vigerende geluidsplafond (d.m.v. één geluidsruimte) voor RTHA te worden bevroren.
3. Het resultaat van punt 2 dient te worden vastgelegd in een gewijzigd Luchthavenbesluit. Vanwege de ligging van RTHA middenin bewoond gebied, waardoor vele tienduizenden mensen forse overlast van RTHA ondervinden, vragen wij gemeenten om in het kader van deze wijziging voor te stellen om de volgende maatregelen in dat besluit op te nemen:
- opschuiven van het einde van het nachtregiem op zaterdag en zondag van 7u naar 10u,
- opschuiven het begin van het nachtregiem op alle dagen van de week van 23u naar 22u,
- schrappen enkele van de 9, nu ’s nachts op RTHA toegelaten categorieën vliegtuigen, bijvoorbeeld verlate vertrekken en landingen tot 24u resp. 01u, zakelijke vluchten, en regeringsvluchten,
- vastleggen van minimale geluidseisen voor heli’s, in het geval maatschappelijk helikopterverkeer op RTHA blijft,
- opnemen, net als bij de wetgeving voor Schiphol, in het besluit voor RTHA van een norm voor het totale veiligheidsrisico (het zgn. Totaal Risico Gewicht),
- regel het geluid van op RTHA taxiënde toestellen, en
- neem zodanige eisen in het besluit op dat het vliegtuigtype Piaggio, waar omwonenden dag en nacht veel overlast van ervaren, niet meer op RTHA mag vliegen.
Blijf aandringen op onderzoek en normstelling voor ultrafijnstof.
Vergroot het budget voor de DCMR, zodat de klachtenregistratie kan worden verbeterd, en er iets gedaan kan worden aan het feit dat de DCMR meetpunten thans in 27% van de gevallen uit staan.
4. Met het opnemen van de onder 3 genoemde eisen in de wetgeving, zou voor de korte termijn een extra bijdrage aan de vermindering van de overlast van RTHA worden gerealiseerd. Op de lange termijn blijft verplaatsing van RTHA natuurlijk de beste oplossing, een problematiek die ook nationaal, al dan niet in samenhang met Schiphol, moet worden bezien. Een tussenstap tussen wat wij bij 3 en 4 hebben vermeld, kan zijn sluiting van RTHA in de nacht en in de weekenden.

De tekst is terug te lezen in bijgevoegde PDF