Gemeente Rotterdam

BTV spreekt in bij commissie EDEM

De BTV sprak in bij de commissie EDEM ( Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit) in Rotterdam over het onderwerp : Actieplan geluid 2019-2023 van de Gemeente Rotterdam.

Het ontwerp actieplan Geluid 2019-2023 van de Gemeente Rotterdam stelt dat er 132 woningen en 200 bewoners hinder ondervinden van de luchtvaart. Gebaseerd op een geluidsbelastingkaart van 2017 van de DCMR.
Deze cijfers stroken niet met de werkelijkheid.
Stel U voor, RTHA ligt ingeklemd tussen de woonwijken en 132 woningen, zeg maar 1 straat, zou maar hinder ondervinden van de herrie van RTHA .

RichardAbbenhuis spreekt in
(Richard Abbenhuis als eerste inspreker aan het woord)

Met deze opening startte Richard Abbenhuis namens de BTV het betoog en droeg de meer betrouwbare cijfers aan. Tevens werd het voorstel geopperd om de ExplaneApp te koppelen aan een geautomatiseerde melding bij DCMR en druk te zetten achter de toezegging van Provincie Zuid-Holland om in de wijken mobiele geluidmeetposten te plaatsen.

Rotterdam 20-11-2019

Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En we weten het allemaal.

 

Inspreektekst commissie EDEM, onderwerp : Actieplan Geluid 2019-2023

Geachte commissieleden,

Het ontwerp Actieplan Geluid 2019-2023 van de Gemeente Rotterdam stelt dat er 132 woningen en 200 bewoners hinder ondervinden van de luchtvaart. Gebaseerd op een geluidsbelastingkaart van 2017 van de DCMR.
Deze cijfers stroken niet met de werkelijkheid.
Stel U voor, RTHA ligt ingeklemd tussen de woonwijken en 132 woningen, zeg maar 1 straat, zou maar hinder ondervinden van de herrie van RTHA .

Overzichtgeluidshinder

Even een paar cijfers om de gigantische verschillen aan te geven :

Uit : MER luchthavenbesluit RTHA : Deelonderzoek geluid (september 2015)
Hier staan oplopend per 5 dB (a) geluidscontour het aantal woningen en ernstig gehinderden.

Aantal woningen binnen geluidscontouren :

40 dB ( a ) : 154.960 woningen
45 dB ( a) : 58.552 woningen
50 dB( a) : 16.221 woningen
55 dB ( A) : 2.395 woningen

Ernstig gehinderden :

40 dB ( a) : 36.951
45 dB (a) : 21.966
50 dB(a) : 9.323
55 dB (a) : 1.916

En let wel, dan hebben we het hier over berekeningen en Lden contouren! Dus geluid uitgesmeerd over een jaar en dan kom je niet boven de 53 dB (a) uit in Schiebroek. Maar vliegtuigen maken bij het opstijgen veel meer herrie, piekgeluiden van 80 tot 90 dB( a), op 200-300 meter hoogte over een wijk.

In het rapport : WHO environmental guidelines for the European region 2018 : staat dat geluid boven de 45 dB (a) Lden schadelijk is voor de gezondheid. In de nacht 40 dB(a).

In het Compendium voor de leefomgeving : geluidshinder en woningbouw rond regionale luchthavens 2010-2016 (september 2018) staat:

De ernstige hinder houd niet op aan de grenzen van de beleidsmatige 48 dB (a ) Lden contouren. Als rekening wordt gehouden met ernstige hinder vanaf een geluidsbelasting van 39 dB (a) Lden ( de on-dergrens waarvoor ernstige hinder berekent kan worden ) dan blijkt maar een beperkt deel van de ern-stige hinder binnen de contour van de 48 dB (a) te vallen.

Wellicht duizelt het U nu al van de cijfers, maar ik zal het vereenvoudigen.

De herrie wordt berekend en niet gemeten.

In de berekeningen is er nu al sprake van 36.951 gehinderden, dus geen 200 bewoners en 154.960 woningen, dus geen 132 woningen.

Pieken versus gemiddelden heb ik al genoemd, mensen liggen niet wakker van gemiddelden,maar van piekgeluiden.
Meten in plaats van berekenen, daar vragen de omwonenden om. De provincie en DCMR zijn hier mee bezig, naar de BTV is nog niet benaderd.
De uitkomsten van het meten van geluid in de omliggende woonwijken zullen echter geen verassingen opleveren. Piekgeluiden van 80 tot 90 dB (a) zijn vernietigend voor de leefomgeving en gezondheid.
Toch dringt de BTV er op aan om zo spoedig mogelijk mobiele meetpunten neer te zetten in de woon-wijken.
Volgens de WHO normen wordt zelfs het uitgesmeerde jaargemiddelde al overschreden in een wijk als Schiebroek ( 45 dB(a) Lden versus 53,98 dB (a) Lden) .
Met directe gezondheidsschade ten gevolge.

Uit de jaarrapportage 2018 : vliegtuigmeldingen rondom RTHA, blijkt dat het aantal geluids-meldingen verdubbelde t.o.v. 2017.
Vanuit de gemeente Schiedam, Rotterdam en Bergschenhoek kwam de grootste toename van meldingen.
Totaal : 36.847 meldingen.

Uit de kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom RTHA, 3e kwartaal 2019, blijkt dat het aantal meldingen van het derde kwartaal verdubbeld is t.o.v. 2018 ( 24.401 meldingen).

Ten opzichte van kwartaal 3 van het voorgaande jaar is er een toename in het aantal melders.
Het totaal aantal melders is met 209 gestegen naar 1234 ! Dus geen 200 bewoners, zoals in het staatje van de DCMR en de gemeente Rotterdam.

Kortom, de meldingen over vliegtuiglawaai nemen alsmaar toe. Maar veel omwonenden zijn ook murf gemeld. Het melden bij de DCMR,een frustrerende en door het omslachtige programma een arbeidsintensieve zaak.
De DCMR is een praatpaal zonder bevoegdheden, een buffer tussen omwonenden en de Inspectie Leef-omgeving & Transport. Slechts een paar meldingen per jaar worden doorgezet aan de ILT. Er verandert niets voor omwonden, de meldingen zijn papiervulling.

Een simpele app, zoals de Explane app van Schiphol Watch, zou een veelvoud van meldingen over dit vliegveld opleveren . Gewoon overal waar je bent kunnen melden, simpel en snel met je telefoon. DE BTV vraagt al jaren om zo’n app bij de DCMR, maar het lukt ze niet, terwijl vrijwilligers bij Schiphol Watch het in een paar maanden wel lukt. Explane meet het piekniveau van vliegtuiggeluid. Het RIVM heeft de Explane app onlangs toegevoegd aan het burgermeet -programma “ samen meten”. De BTV vindt het een zorgtaak van de overheid om een dergelijke app te ontwikkelen,

Omwonenden zitten aan hun tax qua geluid, luchtvervuiling en schade aan hun gezondheid. Het water staat hen aan de lippen. Of zoals longarts In t’ Veen zo doeltreffend schreef: “de gezondheid van omwonenden staat op het spel “ ( Trouw,13 augustus 2018 ) .

Leden van de commissie, alle akoestische rekenmodellen ten spijt is de overlast van RTHA enorm en neemt elk jaar toe.

Het is te veel, te vaak, te vuil en veel te goedkoop. En we weten het allemaal.

Dank voor Uw aandacht.
Richard Abbenhuis
Adviseur Vereniging Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport