Verkiezingen van Provinciale Staten 18 maart 2015Verkiezingen

Onderstaand een overzicht de op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) betrekking hebbende delen van de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen. In volgorde van grootte van de fractie in de huidige Provinciale Staten.

1.    VVD. negatief stemadvies

Rotterdam The Hague Airport vervult een landelijke rol als overloop luchthaven voor Mainport Schiphol. Daarnaast ontwikkelt deze regionale luchthaven zich geleidelijk tot zakenluchthaven met meerdere vast verbindingen naar belangrijke bestemmingen in Europa. De provincie zal de ontwikkeling van de zakenluchthaven waar mogelijk stimuleren. De formele rol beperkt zich tot toezichthouder op de geluidsnormen. Sinds 2010 is de provincie bevoegd gezag voor de kleine luchtvaart. Er moet ruimte zijn voor gemotoriseerd recreatieve en zweefvliegsport, waarbij vanzelfsprekend de juiste procedures moeten worden gevolgd. Voor helikopterverkeer geldt een restrictief beleid. In het bijzonder vanwege de geluidsoverlast.

2.    PVDA. negatief stemadvies

Geen specifiek standpunt t.a.v. RTHA.

3.    PVV. negatief stemadvies

Geen specifiek standpunt t.a.v. RTHA.
Wel: Wel: Belangen van de burger wegen zwaarder dan die van luidruchtige linkse actiegroepen; milieuorganisaties dienen daarom een minder dominante rol te krijgen. Het gaat goed met het milieu in Nederland. Ook in de Provincie Zuid-Holland. De lucht en het water zijn sinds decennia niet zo schoon geweest. Wij laten ons niet misleiden door klimaatalarmisten en milieuactivisten. De Provincie dient een bijdrage te leveren aan het tegengaan van geluidsoverlast door industrie, wegen en spoorlijnen als de HSL en de Betuwelijn. Met name in wat landelijker gebieden is die overlast soms veel te groot.

4.    CDA. negatief stemadvies

Rotterdam The Hague Airport krijgt een snelle OV/verbinding met Den Haag, Rotterdam en de Hogesnelheidslijn. Binnen de geluidsruimte wordt door innovatie en geluidsarmere vliegtuigen gestreefd naar verhoging van het aantal vluchten.

5.    SP.

Hoewel de luchtvaart op RTHA ook een bijdrage levert aan de regionale economie, is het voor veel mensen vooral een bron van geluidsoverlast. Het is een taak van de provincie om deze overlast terug te dringen.
Helikoptervluchten geven veel overlast en zullen daarom in Zuid-Holland voor recreatief gebruik niet toegestaan worden, ook zullen geen commerciële of privé helikopterhavens in de provincie worden toegestaan.  Voor vluchten van hulpdiensten blijft alle ruimte.
Voorstellen SP:
-    Er komt een extra inzet van de provincie om de geluidsoverlast bij vliegvelden en aanvliegroutes te verminderen. Bij uitbreiding van het aantal vluchten op Zestienhoven en Schiphol, zal de provincie er in het overleg met de overheden voor pleiten dat de geluidsoverlast en uitstoot af moet nemen.
-    De provincie ziet er op toe dat de regels voor geluidhinder rond vliegvelden worden nageleefd. Bij overschrijding van de geldende normen wordt door de provincie direct handhavend opgetreden.
-    Er komen geen commerciële helikopterhavens in Zuid-Holland. Daarnaast moet de provincie  zeer kritisch zijn bij het afgeven van vergunningen voor commerciële helikoptervluchten.

6.    D66. negatief stemadvies

Geen specifiek standpunt t.a.v. RTHA.

7.    GroenLinks.

In de afspraken die zijn gemaakt met Rotterdam The Hague Airport is duidelijk aangegeven dat het vliegveld voornamelijk zal functioneren als zakenvliegveld. We constateren echter dat er steeds vaker vakantiecharters gebruik maken van het vliegveld, vooral aan de randen van de venstertijden. GroenLinks is tegen verdere uitbreiding en wil dat het vliegveld zich aan de geluidscontouren houdt. In 2015 wordt er een nieuw luchthavenbesluit genomen waarin de grootte van de geluidscontour wordt geregeld. Deze geluidscontour mag, ten behoeve van omwonenden en om verdere milieubelasting tegen te gaan niet worden uitgebreid.
De provincie verzet zich tegen verdere uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport . De geluidscontour in het nieuwe luchthavenbesluit mag niet worden uitgebreid en er wordt gepleit voor een fikse vermindering van het aantal nachtvluchten.

8.    Christen Unie  negatief stemadvies

Geen specifiek standpunt t.a.v. RTHA.

9.    SGP. 

Geen specifiek standpunt t.a.v. RTHA.
Wel: in het algemeen strikte handhaving vergunningsvoorwaarde, op het gebied van geluidhinder.

10.    50 Plus. negatief stemadvies

Geen specifiek standpunt t.a.v. RTHA.

11.    Partij van de Dieren.

In de plannen voor  ruimtelijke ordening is er geen plaats voor……nieuwe of grotere vliegvelden.
Inwoners worden beschermd tegen stankoverlast en geluidhinder door strenge normen en goede handhaving. Rond vliegvelden verbieden van gewassen die vogels aantrekken.