Verkiezing Europees Parlement 22 mei 2014Stemwijzer Rotterdam

Hieronder een overzicht van de relevante standpunten van de grote/bekende politieke partijen betreffende de ontwikkeling van de luchtvaart.

 

 

Partij

Standpunt betreffende luchtvaart

 

 

 

CDA

Verkiezingsprogramma: Ook moeten we werken aan een gemeenschappelijk Europees luchtruim, zodat vliegtuigen rechtstreeks naar hun bestemming kunnen vliegen. Dit betekent winst voor de reiziger en voor het milieu. Verder geen standpunten die duiden op significante bescherming van omwonenden van vliegvelden of beperken van de overlast van vliegverkeer.

Overige bronnen: Het CDA erkent het economische belang van Schiphol voor Nederland en wil het netwerk van verbindingen versterken en uitbreiden, maar dan wel op een duurzame manier. Daarnaast wil het CDA het aantal luchtvaartverdragen met opkomende economieën uitbreiden en de concurrentiepositie van Schiphol verder ontwikkelen. Europees en mondiaal moet er een gelijk speelveld zijn tussen landen en maatschappijen en daar passen geen nationale, luchtvaartspecifieke belastingen bij. Voor het optimaal vervullen van de maatschappelijke functie van Schiphol zijn duidelijke wet- en regelgevende kaders nodig, die duurzame economische groei mogelijk maken én omwonenden beschermen tegen geluidshinder en slechte luchtkwaliteit. Wat de geluidsoverlast betreft, stelt het CDA een nieuw handhavingsinstrument voor. De partij wil ook dat Nederland zich inzet voor een belasting op kerosine in Europees en mondiaal verband. Tot slot zegt het CDA dat de regionale luchthavens net als Schiphol mogen groeien, mits dat niet te veel hinder oplevert voor de omgeving waarin zij gevestigd zijn.

 duim-neer

PVV

Verkiezingsprogramma: Geen standpunten die duiden op significante bescherming van omwonenden van vliegvelden of beperken van de overlast van vliegverkeer.

Overige bronnen: Ongehinderde expansie. De PVV wil de groei van Schiphol stimuleren door vermindering van de regelgeving, onder andere ten aanzien van milieumaatregelen en geluidsnormen. Verder belooft de PVV nooit meer een vliegtaks te zullen invoeren en komt er wat de partij van Geert Wilders betreft geen CO2-belasting op vliegtuigen.

 duim-neer
PvdA

 Verkiezingsprogramma: Geen standpunten die duiden op significante bescherming van omwonenden van vliegvelden of beperken van de overlast van vliegverkeer.

Overige bronnen: -

duim-neer

VVD

Verkiezingsprogramma: Geen standpunten die duiden op significante bescherming van omwonenden van vliegvelden of beperken van de overlast van vliegverkeer.

Overige bronnen: In de internationale concurrentieslag moet ons land het hebben van zijn unieke ligging als toegangspoort naar Europa. Nederland moet zijn functie als ingang en doorvoerroute van Europa verder versterken. De ontwikkeling van de Rotterdamse haven en Schiphol moet daarom ruim baan krijgen. De VVD is tegen specifieke belastingen die een sector treffen, zoals de vliegtaks, die de internationale concurrentiepositie van Schiphol aantastte. De VVD wil de juiste voorwaarden creëren waarbinnen onder andere de luchtvaart verder tot bloei kan komen. Daarvoor moet deze sector ook fysiek de ruimte krijgen. De overheid moet zich in haar Europabeleid inspannen dat de luchtvaart eerlijk kan concurreren met het buitenland. Iedereen in Nederland moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij dat wil. De VVD ondersteunt de keuzevrijheid van de reiziger voor een transportmiddel. Alle modaliteiten zijn noodzakelijk: weg, water, spoor en lucht. Daarom wil de VVD de mobiliteit in Nederland snel verbeteren. Dat kan alleen worden bereikt via beleid met aandacht voor weg, spoor, water en lucht. Zowel het capaciteits- als het gebruiksprobleem moet worden aangepakt volgens het principe bouwen met de natuur.”

duim-neer

D66

Verkiezingsprogramma: D66 houdt daarom vast aan een ambitieus klimaatbeleid met bindende Europese klimaatdoelstellingen. De doelen voor 2050 staan al vast, een reductie met 80-95%. Ook voor 2030 willen wij
snel ambitieuze en concrete doelen vaststellen, op basis van solide indicatoren: 45-50% CO2-reductie, 30% energiebesparing en 30% duurzame energie- productie. Daarvoor is het van belang dat het emissiehandelssysteem in de periode tussen nu en 2020 beter werkt met een CO2-prijs die hoog genoeg is om te innoveren. Dit vraagt om voldoende schaars- te aan emissierechten om ook rekening te houden met de tussentijdse groei van hernieuwbare energie. Uitbreiding van het systeem met de sectoren lucht- vaart en scheepvaart zal verder bijdragen aan de beoogde reductie. Streef naar een duurzame
en harmonieuze samenleving: Wij willen de wereld om ons heen tegemoettreden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving.
 De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Overige bronnen: 
D66 vindt de bereikbaarheid van Nederland essentieel voor onze positie als internationaal zaken- en innovatiecentrum. Schiphol is daarbij “een vitale schakel” in de Nederlandse economie en een bedrijf met een belangrijke maatschappelijke functie. D66 wil de mainportfunctie van Schiphol daarom duurzaam versterken. Hiertoe dient Schiphol zich selectief te ontwikkelen. Een nieuw milieustelsel waarbinnen de luchtvaart duurzaam kan groeien, is hiervoor een randvoorwaarde. Dit stelsel, dat op hoofdlijnen gereed is, moet operationeel uitvoerbaar, hinderbeperkend, innoverend, eenvoudig en voorspelbaar zijn. D66 hecht eraan dat de milieudoelstellingen van Schiphol worden waargemaakt: dat de luchthaven klimaatneutraal wordt voor de eigen activiteiten, energiebesparing doorvoert en het aandeel duurzame energie vergroot. Lokale omstandigheden, zoals de kwetsbaarheid van natuur en landschap, de nabije aanwezigheid van buitenlandse luchthavens en draagvlak in de regio, en niet het capaciteitsgebrek op Schiphol, moeten leidend zijn voor een eventuele afwenteling van de druk van Schiphol op regionale luchthavens. Verduurzaming van de luchtvaart is voor D66 een voorwaarde voor verdere groei, maar dit heeft alleen zin in Europese context. Daarom wil D66 een vliegtaks op Europees niveau en één Europees luchtruim invoeren. De werkelijke kosten van het vliegen moeten in de vluchtprijs worden doorberekend. En D66 is tegen een commercieel vliegveld in Twente.

duim-op 

GroenLinks

Verkiezingsprogramma: In de groene economie draaien vervuilers zelf
op voor de milieu- en gezondheidskosten die zij veroorzaken. Het is niet meer dan logisch dat de luchtvaartmaatschappijen een reële prijs gaan betalen voor de vervuiling die zij teweegbrengen. De EU streeft naar een internationale oplossing voor de sterk stijgende uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart. Tot die tijd vallen alle
vluchten die vertrekken van of landen op 
een Europese luchthaven onder het Europese 
emissiehandelssysteem.

Overige bronnen: De groei van Schiphol en regionale vliegvelden wordt gestopt. Vliegveld Twente komt er niet. Er komt een belasting op vliegen. Nederland maakt zich in Europees verband sterk voor de invoering van een kerosinetaks, vergelijkbaar met de accijns op benzine en andere brandstoffen.

 duim-op
SP

Verkiezingsprogramma: Om de CO2-uitstoot effectief terug te brengen volgens het principe dat de vervuiler betaalt, staan we binnen de Europese Unie geen uitzonderingen toe voor de lucht- en scheepvaart. Om het milieu te beschermen en de leefomgeving van omwonenden te sparen moeten snelle treinen een echt alternatief bieden voor vliegen over korte afstanden. Door investeringen in snelle treinverbindingen moet het merendeel van de intra-Europese vluchten op termijn overbodig worden. De belastingvrijstelling op kerosine, de brandstof voor vliegtuigen voor luchtvaartmaatschappijen, wordt afgeschaft. De Europese luchtvaartsector moet schoon, veilig en betrouwbaar worden. De luchtvaartsector moet blijvend deelnemen aan het Europees Emissiehandelssysteem zodat de sector verduurzaamt en de ontwikkeling richting goedkope prijsvechters wordt gestopt. Passagiersrechten moeten beter worden gehandhaafd. Met name als het gaat om zorg bij vertraging of uitvallen van vluchten, moeten passagiers erop kunnen rekenen dat ze tijdig informatie krijgen, en worden voorzien van eten en drinken en eventueel hotelaccommodatie. Ook zullen zij in dergelijke gevallen een redelijke compensatie moeten kunnen ontvangen zonder allerlei rompslomp of eindeloze juridische procedures.

Overige bronnen: Luchthaven Schiphol kan niet eindeloos blijven groeien. De overlast moet minder. Daarom zijn Europese afspraken nodig over beperking en verdeling van het vliegverkeer. De aandelen van Schiphol blijven in handen van de overheid. Vliegveld Twente moet dicht blijven. Lelystad en Eindhoven Airport mogen geen nieuwe groeilocatie worden voor Schiphol en slechts groeien tot de grenzen zoals vastgelegd in de Planologische Kern Beslissing van 2004. Verplaatsing van Lelystad Airport naar een andere locatie in Flevoland is geen optie. Ook voor andere luchthavens stellen we grenzen aan de groei. Er komt een heffing op het landen en opstijgen van vliegtuigen om de schadelijke milieugevolgen van het vliegverkeer terug te dringen, zolang er geen Europese kerosineheffing is.

duim-op

CU/SGP

Verkiezingsprogramma: De luchtvaartsector is bij uitstek een mondiale markt. Europese luchthavens en luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd met stevige wereldwijde concurrentie, met name uit het Midden-Oosten. De Europese Unie moet dan ook terughoudend zijn met het voorstellen van eenzijdige Europese maatregelen die de concurrentiekracht van de Europese luchtvaartsector benadelen. ChristenUnie en SGP zullen de pogingen om in 2015 tot een nieuw mondiaal akkoord te komen steunen. Het is wel zo eerlijk dat alle VN-leden bijdragen aan een beter klimaat. Ook is het eerlijk om alle sectoren die broeikasgassen uitstoten (inclusief de luchtvaart) te laten bijdragen. De Europese Unie moet in navolging van het advies van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) streven naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van tenminste 30% in 2020 en 80% in 2050.

Overige bronnen - CU: De ChristenUnie vindt dat er moet worden geïnvesteerd in hogesnelheidstreinlijnen binnen Europa als alternatief voor de luchtvaart. Verdere uitbreiding van regionale luchthavens acht de partij niet nodig en onrendabel. Maar ook Schiphol kan niet koste wat kost blijven groeien. De bescherming van de regio tegen geluidsoverlast en het halen van de klimaatdoelen hebben prioriteit.” Uiterlijk in 2012 moet er van de CU een nieuw transparant handhavingstelsel zijn om het vliegverkeer bij Schiphol binnen de perken te houden en omwonenden te beschermen, zowel degenen die vlakbij de luchthaven wonen, als de mensen in het zogeheten buitengebied. De plannen voor uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens, zoals vastgelegd in de Luchtvaartnota, worden geschrapt. Regionale luchthavens blijven gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur en er komt geen luchthaven in Twente. De CU wil bovendien dat de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart in 2050 niet hoger is dan het niveau van 2005. Nederland maakt samen met Europese koploperlanden een start met het doorrekenen van de externe kosten van het vliegverkeer, zodat het concurrentievoordeel van vliegen in vergelijking met dat van andere vervoerwijzen wordt opgeheven. Er komt daarom in overleg met de ons omringende landen een NOx-heffing per vliegtuig. Met concurrentievoordeel doelt de ChristenUnie op de milieukosten die de luchtvaart veroorzaakt en het feit dat luchtvaartmaatschappijen geen accijns betalen op kerosine. Die accijns moet er in Nederland en Europa komen. De NOx-heffing is een alternatief voor de vliegtaks. In Engeland heffen ze die ook op een aantal luchthavens en wij vinden dat een goed idee. We zijn ook voor het emissiehandelssysteem (EHS) dat de EU gaat invoeren, maar denken niet dat die onze doelstelling om de broeikasgassen terug te dringen, volledig zal realiseren. Vandaar de NOx-heffing.

Overige bronnen - SGP: De luchthaven Schiphol loopt tegen haar grenzen aan, vindt de SGP. De partij zoekt de oplossing in de aanleg van een luchthaven in zee. Onderzoek hiernaar moet doorgang vinden. Nederland moet zich bovendien in internationaal verband inzetten voor de invoering van accijns op kerosine.

 duim-op
50+

Verkiezingsprogramma: Europa speelt een belangrijke rol op het gebied van milieubeleid. Lucht- en watervervuiling kennen immers geen grenzen. Tegelijkertijd dient Europa ervoor te zorgen dat Europese normen en maximumwaarden op milieugebied internationaal de standaard worden om te voorkomen dat de Europese industrie een ernstig concurrentienadeel ondervindt ten opzichte van landen of werelddelen waar minder strenge normen gelden.

Overige bronnen: -

 duim-neer
artikel50

Verkiezingsprogramma: Geen standpunten die duiden op significante bescherming van omwonenden van vliegvelden of beperken van de overlast van vliegverkeer.

Overige bronnen: -

 duim-neer
Partij voor de Dieren

Verkiezingsprogramma: De EU spant zich in om de luchtvaart schoner te krijgen. De in de luchtvaart geldende vrijstelling voor btw en accijns wordt opgeheven, omvliegen wordt tot een minimum beperkt en ook vluchten naar en vanuit Europa worden CO2-belastingplichtig.

Overige bronnen: Zonnepanelen langs snelwegen, op vliegvelden en op viaducten en kleinschalige windenergie langs sporen worden de norm. Er komen geen nieuwe regionale luchthavens. Privégegevens van vliegtuigpassagiers en informatie over bankafschriften mogen door de overheden niet gedeeld worden met derde landen, zoals de VS. Er komt een accijns op kerosine voor vliegtuigen.

 duim-op