BTV-Kieswijzer:Provinciale Staten 20 maart 2019Verkiezingen

Onderstaand een overzicht de op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) betrekking hebbende delen van de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen. Genoemd zijn de actuele partijen.

Groene duim omhoog is in het voordeel van de belangen van BTV-leden, dus ook u. Rood duim neer is ongunstig. Netraal= geen standpunt bekend.

De toelichting bestaat uit een passage welke afkomstig uit het betreffende verkiezingsprogramma.
Bijzonder is de kentering die binnen  verschillende partijen heeft voorgedaan sinds de laatste verkiezingen. Op dit moment is alleen de VVD uitgesproken voor méér vluchten. Niet alleen op RTHA maar op alle vliegvelden. Hierin staan ze vrijwel alleen.  Het CDA heeft in de regio Rotterdam het voorstel gemaakt om RTHA te laten krimpen. In de provincie is men wat voorzichtiger. Zo zijn er meer partijen die een 'slag om de arm houden'. De praktijk leert dat dergelijke stellingen vaak als eerste sneuvelen wanneer er onderhandeld wordt over een coalitie en de andere partij vindt dat er iets geschrapt moet worden. De partijen met een principiële uitspraak krijgen twee duimpjes om hoog.

Het is lastig te constateren wanneer een partij die van mening is veranderd ten gunste van mens en milieu, die ook doet uit een overtuiging of alleen om meer kiezers te trekken. Het is anno 2019 immers 'not done' om je openlijk uit te spreken vóór vervuiling en vóór overlast. De mening van de VVD staat haaks op die van de Vereniging BTV-Rotterdam.
Op basis van recente ontwikkelingen en uitspraken van de betreffende partijvertegenwoordiger kan het advies hierop worden aangepast door de BTV.

TIP: WIE ACTIEF WIL BIJDRAGEN OM ZIJN/HAAR STEM TE LATEN HOREN, KAN MEELOPEN MET DE KLIMAATMARS.

Partijnaam

De Geluidsnormen rondom Rotterdam The Hague Airport moeten strenger worden.

Advies

VVD

"Veel mensen vliegen voor hun werk en vakantie en maken daarvoor gebruik van Rotterdam The Hague Airport. De VVD is voor een beperkte groei van de luchthaven binnen de geldende geluidsnormen. "
BTV: Hier niet op stemmen. Er is geen draagvlak voor (beperkte) uitbreiding

negatief stemadviesnegatief stemadvies

PVV

Geeft geen toelichting

Netraal

D66

"Vliegtuigen zijn vervuilend en maken veel lawaai. Veel inwoners hebben hier last van. D66 wil niet dat Rotterdam The Hague Airport verder groeit en wil dat de overlast omlaag gaat. Daarnaast moet de provincie een actievere rol opeisen in de discussie over Schiphol en de herinrichting van het Nederlandse luchtruim. We steunen het onderzoeken van kansen voor een nationale luchthaven op de Noordzee."
BTV: dit is redelijk vrijblijvend en kan nog veel kanten op.

Netraal

CDA

"De geluidsnormen moeten blijven zoals ze zijn. Niet meer, niet minder. We weten dat de traumahelikopter die vanuit Rotterdam airport vliegt veel lawaai maakt. Aan de andere kant zijn wij ook weer heel blij met de dienst die de traumahelikopter levert. Voor snelle hulpverlening zijn zij gewoon nodig. "
BTV: Via https://bit.ly/2IU39B1 is te lezen dat CDA zich binnen de Provincie heeft herbezonnen en tegen uitbreiding van de luchthaven is. Dat betekent dat alleen de 2e Kamerfractie nog het regeringsbeleid uitvoert. Daarom een groen duimpje, met als commentaar dat vooralsnog de 2e Kamerfractie nog gebonden is aan het regeerakkoord waarin groei van de luchhaven niet wordt uitgesloten.

negatief stemadvies

PvdA

"De vliegtuigen bij Rotterdam The Hague Airport kunnen zorgen voor veel overlast van omwonenden. De PvdA luistert naar hen. Op dit moment worden hun klachten wel verzameld, maar er kunnen geen sancties worden opgelegd. Dit moet anders: de geluidsruimte van het vliegveld mag niet worden vergroot. De PvdA ziet liever schonere, stillere vliegtuigen. "
BTV: "Geluidsarme vliegtuigen" is een fictie. Hier is niet goed over nagedacht; de intentie is goed.

Netraal

SP

"Omwonenden van Rotterdam Airport hebben nu al te veel overlast van vliegtuigen en uitstoot, dit moet beperkt worden. Uitbreiding van het aantal vluchten op Zestienhoven, op de huidige start- en landingsbaan, kan alleen als de huidige totale geluidsoverlast en uitstoot vermindert."
BTV: "Geluidsarme vliegtuigen" is een fictie. De 'stille vliegtuigen zijn alleen op 10 km hoogte efficiënt. Bij vertrek is er meer uitstoot. Matig plan van SP, maar mogelijk goed bedoeld.

SGP

"Wij zijn zelfs voor onderzoek naar uitplaatsing van RTHA. De vrijkomende percelen zouden wij graag gebruiken voor verstedelijking. "
BTV: Goed initiatief. Helaas geen woord er over wat er ondertussen met het vliegveld moet gebeuren.

Christen Unie

"De ChristenUnie is een voorstander van strenge lucht- en geluidsnormen, zodat de luchtkwaliteit beter wordt en omwonenden minder overlast ervaren."
BTV: Goed plan, wel opletten dat niet de verantwoording naar Europa wordt verschoven en dat er jaren niets gebeurd.

GroenLinks  

"GroenLinks kiest voor de bewoners. Rotterdam The Hague Airport was een tijdelijke oplossing, maar ligt er nog en veroorzaakt steeds meer overlast: klimaatschade, luchtvervuiling en herrie. Vliegtuigen vliegen steeds vaker laag over woonwijken en geven meer overlast en veiligheidsrisico’s. Met de komst van de hogesnelheidstreinen ben je sneller met de trein dan met het vliegtuig op Schiphol, Brussel, Parijs en Londen. GroenLinks wil dan ook de voor- en nadelen van het vliegveld onderzoeken."
BTV: Goed plan, plus onderbouwd.

Partij voor de Dieren

"De Partij voor de Dieren vindt dat inwoners moeten worden beschermd tegen stankoverlast en geluidshinder, door strenge normen en goede handhaving. De PvdD wil dat de provincie zich inzet voor krimp van de luchtvaart en zich verzet zich tegen uitbreiding van de vliegvelden Schiphol en Rotterdam The Hague Airport (RTHA)."
BTV: Goed plan, plus goede motivatie nu RTHA alle vogels in de regio wil uitroeien.

50 plus

"De normen voor geluidsoverlast, luchtkwaliteit en natuurbeheer moeten gehandhaafd worden. 50PLUS zet zich in voor deze handhaving om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken."
BTV: Deze partij was voorheen voor groei. Nu is het: handhaven. Opletten of dit geen verkiezingspropaganda is,

Netraal

DENK

"'DENK is tegen de uitbreiding van het aantal vluchten op luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Daarnaast dienen de geldende geluids- en veiligheidscontouren gehandhaafd te blijven.''
BTV: Deze partij is in elk geval niet voor groei, ook niet voor krimp.

Nida

"NIDA is voor strengere handhaving van de huidige normen. Dit gebeurt nu onvoldoende. Daarnaast is betere afstemming tussen alle vliegvelden in Nederland en daaromheen nodig om niet alleen economische belangen, maar ook die van natuur en bewoners beter te waarborgen."
BTV: NIDA trekt de twijfels over commerciële vluchten breder dan alleen Rotterdam. Prima!

Code Oranje

"Een van de knelpunten die wij veel horen bij het ophalen van onze agenda van onderop is de wens om te stoppen met de overlast gevende uitbreiding van het (korte afstand-) vliegverkeer. Te lang is het belang van de inwoners hier ondergesneeuwd geweest. Nu is het tijd om hen te betrekken bij de toekomstplannen. Kijk verder dan het RTHA. Investeer bijvoorbeeld in duurzaam en innovatief transport, nationaal en Europees.
BTV: Hier wordt een vuist gemaakt en een alternatief geboden.

Forum voor Democratie

"FVD wil een nieuwe luchthaven in de Noordzee om de overlast voor iedereen in Nederland terug te dringen. "
BTV: Opletten dat je met deze stelling niet het probleem verplaatst naar 'niet in mijn tuin'.

Lokale Partijen Zuid-Holland

"De (over)last die wordt veroorzaakt door de aanvliegroutes van het luchtvaartverkeer moet scherp worden gemonitord. Gestreefd wordt naar minder overlast op meer locaties. Toename van hinder door het vliegverkeer mag niet gebeuren. Dit geldt extra voor gebieden waar de combinatie van luchtverkeer met HSL en/of met snelwegen zorgen voor een stapeling van geluid- en luchtvervuiling."
BTV: Hier wordt een vuist gemaakt en een alternatief geboden.

Jezus Leeft

"Milieu heeft voorrang."
BTV: goed gezegd, onderbouwing ontbreekt.