nlenfrde

Samenvatting standpunten politieke partijen Tweede Kamer verkiezing 2012

In aanloop op de Tweede kamer verkiezingen van 12 september 2012 heeft de BTV de standpunten van de verschillende politieke partijen verzameld betreffende de ontwikkeling van de luchtvaartsector, dus (impliciet) ook voor Rotterdam-The Hague Airport)!  

Op basis van de gepubliceerde verkiezingsprogramma’s hebben wij voor u een samenvatting gemaakt van de standpunten van de verschillende politieke partijen betreffende de luchtvaartsector. Omwille van de overzichtelijkheid hebben wij ons overzicht beperkt tot 10 partijen (lijst 1 t/m lijst 10). 

Lijst 1 – VVD
Onze luchtvaart draagt bij aan de economie van Nederland en moet zich kunnen ontwikkelen. Om demainportfunctie van Schiphol ook in de toekomst te behouden krijgt Schiphol de ruimte te groeien.Hierbij behouden we aandacht voor een goed woon- en leefklimaat: groei van Schiphol mag niet betekenen dat er in de omgeving geen plaats meer is voor woningen of bedrijven. Zo kan Schiphol concurreren met andere internationale luchthavens. De verdere ontwikkeling van rendabele regionale luchthavens juicht de VVD toe.

Lijst 2 – PvdA
De luchtvaart kan schoner en energie-efficiënter. De PvdA wil de subsidies op kerosine afbouwenen in Europees verband een kerosinebelasting invoeren. Schiphol is een van de motoren van onze economie. We kiezen voor kwalitatieve groei die veel bijdraagt aan de economie en nadrukkelijk rekening houdt met de leefbaarheid in de regio. Andere luchthavens in Nederland, zoals Lelystad, kunnen op termijn een deel van de kwantitatieve groei van Schiphol voor hun rekening nemen.

Lijst 3 – PVV
Er zijn de knettergekke CO2-maatregelen, die een ramp zijn voor Schiphol en de KLM en voor onze industrie.
Onze mainports Schiphol en de Rotterdamse haven moeten tot de wereldtop behoren. Dus geen Europese regels die de groei bemoeilijken. De bereikbaarheid van de haven van Rotterdam verbeteren is van cruciaal belang voor onze economie.
Schiphol moet groeien – daarom niet te moeilijk doen over regels.

Lijst 5 – SP
De overlast van Schiphol mag niet toenemen. Deze luchthaven blijft een publiek bedrijf. Ook bij andere vliegvelden moeten omwonenden beter beschermd worden tegen meer overlast.Er komt een heffing op het landen en opstijgen van vliegtuigen om de schadelijke milieugevolgen van het vliegverkeer terug te dringen, zolang er geen Europese kerosineheffing is.

Lijst 6 – D66
De havens van Rotterdam en Amsterdam en de luchthavens Schiphol en Eindhoven zijn vitale schakels in onze internationale handel en bereikbaarheid. Daarmee zijn zij een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Ten behoeve van de versterking van de mainports zijn ook de verbindingen met het achterland cruciaal, alsmede de samenwerking met de binnenhavens en het spoor. Groei van het goederenvervoer naar het achterland mag niet ten koste gaan van kwaliteit van de woon- en leefomgeving en natuur en landschap. D66 wil de mainportfunctie van Schiphol dan ook duurzaam versterken. Hiertoe dient Schiphol zich selectief te ontwikkelen en zich in te zetten voor het verduurzamen van de bedrijfsprocessen. D66 wil naar een meer duurzame luchtvaart en steunt daarom het emissiesysteem, internationale afspraken over het belasten van kerosine en het inrichten van één Europees luchtruim waarmee veel brandstof kan worden bespaard Ook de zeescheepvaart dient een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-emissies. D66 is voorstander van bindende Europese afspraken hierover.

Lijst 7 – Groen links
De groei van Schiphol en regionale vliegvelden wordt gestopt. Vliegveld Twente komt er niet. In navolging van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk komt er een belasting op vliegen. Nederland maakt zich in Europees verband sterk voor de invoering van een kerosinetax, vergelijkbaar met de accijns op benzine en andere brandstoffen. Er komt een verbod op nachtvluchten.
Om de overlast van ganzen te beperken wordt eerst en vooral geïnvesteerd in diervriendelijke alternatieve maatregelen, waarbij de nadruk ligt op weren of verjagen. In situaties waarin het wenselijk is de aantallen terug te dringen, zoals rondom luchthavens, wordt gekozen voor structurele maatregelen die minder dieronvriendelijk uitpakken, te weten het onaantrekkelijk maken van de omgeving, bijvoorbeeld door het wegnemen van foerageermogelijkheden.

Lijst 8 – ChristenUnie
De luchtvaart is van belang voor het intercontinentale vervoer. Binnen Europa wordt het netwerk van hogesnelheidslijnen echter een steeds beter en vooral ook duurzamer alternatief voor afstanden tot 600 km. Indien overtuigend kan worden aangetoond dat een uitbreiding van een regionale luchthaven rendabel is, kan deze plaatsvinden. Schiphol kan slechts ten dele de groei van het intercontinentale vervoer opvangen. De bescherming van de regio tegen geluidsoverlast heeft prioriteit. Het is niet meer dan redelijk dat de luchtvaart gaat bijdragen in de vervuilingskosten die zij veroorzaakt. Prettig wonen, ook in de buurt van Schiphol. Het nieuwe handhavingsstelsel om het vliegverkeer bij Schiphol binnen de perken te houden, het zogenaamde Vliegen Volgens Afspraak, is niet transparant en beschermt omwonenden onvoldoende. Uiterlijk in 2014 is er een nieuw transparant stelsel dat bewoners duidelijkheid geeft voor de toekomst. Er wordt spoed gezet achter het toepassen van glijvluchten zoals beloofd aan de omwonenden.

Strenge doelstellingen en normen. Nederland stelt samen met andere Europese landen (maar bij voorkeur op mondiaal niveau) strenge emissiereductiedoelstellingen (ETS) op en ontwikkelt strenge normen voor geluidsbelasting. Deze gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen die in het luchtruim van de Europese Unie willen vliegen.
Regionale luchthavens worden geen mini-Schiphol. De plannen voor uitplaatsing van vluchten van Schiphol naar regionale luchthavens worden geschrapt. Regionale luchthavens blijven gesloten tussen 23.00 en 07.00 uur. Om omwonenden zekerheid en bescherming te bieden worden bij deze luchthavens lokale geluidsnormen vastgesteld voor alle woonwijken waar een substantiële geluidsbelasting kan optreden.

Lijst 9 – SGP
De luchthaven Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. De aanleg van een luchthaven in zee moet tot de mogelijkheden blijven behoren. Onderzoek hiernaar moet doorgang vinden.
De invoering van accijns op kerosine moet Nederland in internationaal verband sterk bevorderen.

Lijst 10 – Partij voor de Dieren
Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol en luchthaven Lelystad worden niet verder uitgebreid, vliegveld Twente wordt niet aangelegd.