19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen Lansingerland.Stemwijzer Rotterdam

Hieronder de standpunten van politieke partijen LANSINGERLAND.

Klik hier voor de standpunten van politieke partijen ROTTERDAM.

Partij:

Standpunt betreffend Rotterdam The Hague Airport (RTHA):

 

Hoe hebben partijen gestemd bij de afgelopen uitbreiding van RTHA in 2009/2010?

01: Leefbaar 3B

Vanuit het integraal denken zet Leefbaar 3B vooral in op: o.a. Het bestrijden van alle vormen van geluidsoverlast.
Vliegveld. We hebben als gemeente weinig invloed op het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De nuttige functie van het vliegveld willen we zeker niet ontkennen. Maar daar waar elders vliegvelden verdwenen zijn en de intensiviteit van de luchtvaart toeneemt, komt de druk steeds meer te liggen op Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Leefbaar 3B is niet tegen het vliegveld maar wel tegen de geluidsoverlast.
Leefbaar 3B verzet zich tegen iedere verdere geluidsuitbreiding van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport
Geen nachtvluchten, alleen een beperkt aantal nachtvluchten die wettelijk bepaald zijn.

duim-op

duim-op
02:
CDA

Het CDA vindt dat de geluidscontouren en geluidslimieten van Rotterdam Airport niet verder mogen worden opgerekt. Ook de uitstoot van vliegtuigen boven Lansingerland mag niet verder toenemen. De “Alderstafel” met milieuwinst voor de omgeving moet z.s.m. worden ingevoerd. Het CDA zal er bij hogere overheden op blijven aandringen dat de wettelijke normen van geluid en fijnstof veroorzaakt door verkeer bij woningen, niet worden overschreden. Het CDA zal het Rijk houden aan de wettelijke normen van geluid- en milieubelasting van Rotterdam – The Hague Airport. Zie § 2. Boterdorp e.o. ⇒ Terugdringen overlast Rotterdam - The Hague Airport.
Noot: bovenstaande punten worden niet aangehaald in de 10 belangrijkste dingen voor het CDA.
Noot: uit de bestandsnaam blijkt dat het verkiezingsprogramma op de website van CDA/Lansingerland een concept versie is (waarneming d.d. 3-3-2014), bij ontbreken van een definitieve versie hebben wij de gepubliceerde concept-versie als bron voor deze samenvatting genomen.

duim-op   
duim-neer
03:
VVD

Een vliegveld in de buurt is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. Maar de overlast moet dan wel beperkt blijven. De VVD wil geen uitbreiding van het vliegverkeer. Hiervoor hebben wij ons sterk gemaakt in de gemeenteraad. Belangrijk hierbij is dat we zelf de mogelijkheid hebben deze geluidshinder te meten en te toetsen om zo de controle te houden. Een vliegveld in de regio mag niet ten koste gaan van ons woongenot dat al zo zwaar onder druk staat.


duim-op


duim-neer 
04:
Christen Unie 

Verkeer, vervoer en geluid: Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid. Een goede infrastructuur is een voorwaarde voor een snelle en veilige doorstroming van het verkeer en voor de bereikbaarheid van onze woonwijken. Maar het woon- en leefgenot in de wijken mag daaraan niet ondergeschikt worden gemaakt. Onze gemeente kent een cumulatie van geluid. We hebben het dan met name over de HSL, Rotterdam-The Hague Airport, de N209 en (straks) de A13/A16. We zullen ons blijven inzetten om met voortdurende aandacht voor de contouren en het maximale aantal vluchten de overlast van het vliegveld te beperken. 

duim-op

 
duim-neer
05:
PvdA

HERRIE IN LANSINGERLAND GAAT STOPPEN
Wat hebben zij er aangedaan?
- Herrie is het thema waar wij in onze weekverslagen de meeste aandacht aan hebben geschonken.
- Druk blijven houden op stillere aanvliegroutes naar Rotterdam The Hague Airport via de Rottemeren. Definitieve uitvoering via GPS-aanvliegprocedure wordt in 2014-2015 verwacht. Met deze aanpak schreven wij in 2010 nationale luchtvaartgeschiedenis.
Wat gaan zij er verder aan doen?
Standaardaanvliegroutes via GPS over Rottemeren worden in 2014-2015 praktijk.
Voorbereiding nieuw Luchthaven Besluit 2014 met burgerparticipatie. Nieuw Luchthaven Besluit (ministerie I&M is bevoegd gezag) moet veel geluidswinst voor omwonenden van de luchthaven met zich brengen. Meer vliegbewegingen alleen indien vliegtuigen geluidsarmer worden en economische betekenis van meer vliegverkeer helder is. Voortaan geen herrie vliegtuigen meer op Rotterdam Airport.
Goede samenwerking rond de geluidsdossiers met onze collega PvdA fracties in Tweede Kamer, Provinciale Staten, Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.


duim-op


duim-neer 
06:
D’66

D66 vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen. Inwoners moeten er zeker van zijn dat ze geen gezondheidsrisico’s lopen of veel overlast ondervinden van geluid of stank. D66 wil geen verdere aantasting van de nachtrust.
Er circuleren plannen voor uitbreiding van Rotterdam-The Hague Airport. Voor D66 is dit alleen acceptabel op basis van het zogenaamde 50-50 principe. Door de inzet van stillere vliegtuigen ontstaat ruimte binnen de huidige geluidsplafonds. Deze ruimte kan voor 50% gebruikt worden voor uitbreiding van de vliegoperatie en komt voor 50% ten goede aan de omgeving. Er mag niet getoornd worden aan het huidige nachtrustregime.

 duim-op  
07:
Groen Links

Rotterdam The Hague Airport moet een kleine luchthaven blijven. Als het vliegveld groeit, betekent dit ook meer geluidsover- last en meer milieuvervuiling. GroenLinks vindt dat de ruimte voor nachtvluchten op dit vliegveld niet verder mag groeien, zoals de afgelopen jaren is gebeurd. Vervuiling en geluidshinder door auto’s, het vliegveld en de HSL pakken we aan door nieuwe normen vast te stellen en bestaande normen te handhaven. In Lansingerland stapelen geluidshinder en luchtvervuiling door het verkeer zich op. De HSL, het vliegveld, de N209, de N470, de N471 en de toekomstige snelweg A13-A16 dragen hier allemaal aan bij. GroenLinks vindt dat de gemeente de overlast van dit verkeer moet terugbrengen. Wij pleiten voor een maximumnorm voor de totale geluidsoverlast. We willen daarnaast een algemeen meldpunt voor aantasting van de leefomgeving. Dit meldpunt is ook bedoeld om luchtvervuiling aan te geven; niet alleen door het verkeer maar ook door de industrie in het Rijnmondgebied.
Investeren in een goed leefklimaat en toegankelijke dienstverlening voor iedereen: dat maakt de gemeente aantrekkelijk voor bedrijven en bewoners.

duim-op

 
08:
Behoud Huis de Haas
Beperk overlast. In de gemeente Lansingerland moet continue worden gelet op de overlast. Een apart meldpunt moet er komen voor de geluidsoverlast van de HSL, N209 en Rotterdam-The Hague airport. Het geluid moet continue gemeten worden en bij overschrijding van de geluidsoverlast moet direct actie worden ondernomen.  duim-op

 
duim-neer
09:
Partij Neeleman
Geen verwijzingen naar RTHA aangetroffen.  duim-neer  
10:
Nieuwe Democraten
 Geen verwijzingen naar RTHA aangetroffen.

 

duim-neer   
11: WIJ Geen verwijzingen naar RTHA aangetroffen.  duim-neer