Meten en rekenen vliegtuiggeluid; recente kamerbrieven luchtvaart.

Hieronder de tekst die mevrouw A. Bom - Lemstra namens Province Zuid-Holland zond aan de Statenleden van Zuid-Holland.

Geachte Statenleden,

 

ln de Statenvergadering van 14 november 2018 sprak ik met u over het meten van vliegtuiggeluid rond Rotterdam The Hague Airport, en over het gebruik van burgermeetnetten in het bijzonder.

De discussie over het meten van vliegtuiggeluid speelt zowel landelijk als lokaal. lk heb u gemeld dat ik in gesprek ga met DCMR over wat er landelijk speelt en over wat er op dit vlak in onze regio nog te doen is.
DCMR heeft een notitie opgesteld, waarin de vraag naar het uitvoeren van geluidsmetingen wordt geadresseerd. De notitie legt verbindingen tussen landelijke trends, internationale voorschriften voor het berekenen van geluid, de behoefte aan meetgegevens en lokale beleving. Op donderdag 10 januari j.l. besprak ik de notitie met DCMR.
DCMR laat weten dat zij in gesprek is met het ministerie over het landelijk programma vliegtuiggeluid. Daarnaast verkent DCMR de mogelijkheden om het meten van geluid dichter bij bewoners in de omgeving van de luchthaven te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een (groeiend) netwerk van geluidssensoren in de buurt van bestaande geluidmeetposten. Ook kijkt DCMR in hoeverre bewoners meer betrokken kunnen worden bij de uitvoering van de metingen, in combinatie met gerichte tekst en uitleg over wat gemeten wordt. Genoemde ontwikkelingen passen in het landelijk programma vliegtuiggeluid.
lk constateer dat er veel gebeurt, en dat DCMR en RTHA voorop lopen in de ontwikkelingen ten aanzien van het meten van vliegtuiggeluid.
ln relatie tot het luchtvaartdebat dat voorzien is op woensdag 16 januari bereikte mij vanuit Provinciale Staten een vraag over het delen van recente kamerbrieven over luchtvaart. Middels de bijgevoegde links ontvangt u de gevraagde informatie. Daarbij ga ik uit van het dossier Rotterdam The Hague Airport, zoals dat op de agenda van uw commissie staat.

1. 18/10/2018 Kamerbrief o.a. over het meten van vliegtuiggeluid
2. 28/11/2018 Kamerbrief over tijdspad besluitvorming RTHA

 

Een ander actueel luchtvaart-ondenrverp betreft de luchtvaartnota, de herinrichting van het
luchtruim en het participatietraject dat hiermee samenhangt. ln dit kader informeerde de minister
de kamer recent middels 3 brieven.

3. 18/10/2018 Kamerbrief o.a. over voortgang participatie

4. 28/11/2018 Kamerbrief o.a. over voortgang luchtvaartnota
5. 04/01/2019 Kamerbrief o.a. over opbrengst verkenningsfase luchtvaartnota

 

lk vertrouw er op u met deze informatie van dienst te zijn,
Mevrouw A. Bom - Lemstra


Bijlagen:
- Notitie DCMR - Meten en rekenen vliegtuiggeluid (documentnummer 22243461)