Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Participatietraject RTHAHet debacle ‘Participatie traject’ – de stand van zaken.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) opereert al jaren zonder een ‘luchthavenbesluit’; dat is een wettelijk kader waar binnen een vliegveld mag handelen. Het bepaalt o.a. de grenzen van het aantal vluchten.

Teneinde deze wetteloosheid tot een eind te maken heeft de minister opdracht gegeven aan RTHA om een verzoek tot vergunningaanvraag in te dienen, hierbij is het hebben van een breed maatschappelijk draagvlak noodzakelijk. De luchtvaart industrie (en met name Schiphol en diens dochterondernemingen, waaronder RTHA) hanteert al decennia een strategie waarbinnen burgers mogen meepraten over de plannen, maar uiteindelijk moeten tekenen voor groeiplannen.

'Dit keer gaat het anders'

RTHA bezwoer dat het dit keer anders zou gaan. Nu werd op basis gelijkwaardigheid een participatietraject opgezet waarin iedereen zijn wensen kon noemen.

Helaas blijkt het in de praktijk dat de oude tactiek weer wordt toegepast. De wensen van de bewoners mogen worden genoemd, zoals beloofd. Vervolgens wordt er niets mee gedaan, of wordt het met een ongelijke stemverdeling weggestemd door de vergadering.

We maken de balans op per medio juli 2022, het zomerreces. 

Hier enkele cijfers die reeds vóór begin van het participatietraject bekend waren. Het behelst alleen groeiplannen

Eerdere groeiplannen 2016/2017

Bovenstaand fragment uit eerdere groeiplannen van RTHA. Deze kregen onder leiding van Verkenner Joost Schrijnen geen draagvlak.

p153 groei 2030

"Nieuw voorstel". Het oude groeiplan, dit keer met een sausje van participatieproces. De plannen lagen reeds klaar...bewoners hoefden alleen maar aanwezig te zijn om het besluit te legitimeren.

Participatie Project in vogelvlucht

 • Daarnaast heeft RTHA geen milieuvergunning en is daarom illegaal in bedrijf. Dit wordt door de politiek echter los gezien van de aanvraag van een ‘luchthavenbesluit’.
 • Om dit draagvlak te creëren heeft RTHA gekozen om een participatieproject te starten.
 • RTHA is de initiator, de opdrachtgever én belanghebbende van dit project. Daarbij bepaalt de luchthaven ook wie wel of niet mag meepraten aan de overlegtafel.
 • Opmerkelijk detail is dat één van de twee ‘onafhankelijke projectbegeleiders’ blijkt forse ervaring te hebben bij vliegmaatschappij TUI als promotor. De onafhankelijkheid is direct ter discussie.
 • De financiering van het participatietraject kwam mede van het ministerie I&W, maar ook Gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland betaalden mee; er werden enkele eisen gesteld. Hierover later meer.
 • Een participatieproject moet wettelijk voldoen aan verschillende eisen. Een belangrijk is dat allen gesprekspartners een gelijkwaardige stem hebben.
 • Van verschillende gemeentes rond de luchthaven werden vertegenwoordigers aangesteld en ook de BTV was gesprekspartner. Verdere relevante deelnemers zijn RTHA zelf en alle bedrijven die er zaken doen plus alle vliegmaatschappijen die er starten/landen.
 • Na enkele maanden werden specifiek voor de BTV als deelnemer door de organisatie de toegangseisen eenzijdig gewijzigd. Hierdoor werd de BTV als deelnemer uitgesloten. Op de projectwebsite van RTHA wordt de reden (uitsluiting) niet genoemd om de organisatie niet in discridiet te brengen.
 • Gemeente Rotterdam kwam tot de constatering dat bij het beschikbaar stellen van de financiële middelen de eis werd gekoppeld om uit te rekenen wat een krimpscenario van RTHA zou opleveren voor de regio. Dit werd botweg geweigerd door de directie van RTHA.
 • Ook kwamen de vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam terug met de melding dat hun inbreng consequent terzijde werd geschoven. Hierdoor kwam het mandaat van deelname van Rotterdam te vervallen en verliet ‘Rotterdam’ het traject. Hiermee geeft de gemeente aan geen steun te geven aan de inhoud van het plan dat uit het overleg zou voortvloeien.
 • Logisch zou zijn dat de twee overgebleven vertegenwoordigers van Schiedam en Lansingerland óók zouden terugtrekken, omdat ook hun input structureel terzijde wordt geschoven.
 • Het participatieproject werd gaandeweg omgedoopt tot een ‘onderhandelingstraject’. Overigens, nog steeds op ongelijke basis; een overmacht aan luchtvaart gerelateerde bedrijven en belanghebbenden tegenover nog maar 2 personen als bewoners.
 • In de media verschijnt de uitlating dat deze schijnvertoning, het Participatieproces moet worden beëindigd
 • In een lokaal overleg waarin de vertegenwoordigers voor het eerst konden terugkoppelen naar de burgers werden beide vertegenwoordigers nadrukkelijk opgeroepen de onderhandelingstafel te verlaten. Dan zou immers blijken dat alleen de luchtvaartindustrie zelf achter hun eigen plannen staan. De twee vertegenwoordigers blijven echter aan tafel.
 • De Provincie Zuid-Holland krijgt informatie over de bewuste achterstelling van bewoners in de overleg en ziet dat ook zij als eis hadden gesteld dat een krimpscenario moest worden berekend. De Provincie verwerpt het tussentijds verschenen ‘Voorlopig Pakket Participatieproject’ (VPP).
 • De bewonersvertegenwoordiger van Lansingerland en van Schiedam negeren dit zeer ernstige signaal en blijven aan de onderhandelingstafel. Tot nu toe hebben ze niets kunnen bereiken in het voordeel van de omwoners.
 • Begin juli 2022 verschijnt een brief van deze twee ‘eenlingen’ waarin ze stellen dat ze het plan niet goed vinden, maar blijven meepraten.
 • Betrokken burgers, de Gemeente Rotterdam en Provincie hebben aangegeven dat zij moeten stoppen. Deze signalen worde geneerd door de twee personen, waardoor ze op persoonlijke titel en zonder draagvlak deelnemen.
 • Een document komt ter sprake bij radio Lansingerland. Hieruit blijkt dat RTHA een voorstel naar de minister gaat sturen, die reeds jaren oud is. Het spreekt over een groeivariant naar de minister stuur met maar liefst 169,49% ten opzichte van 2018. Dit plan blijkt nu in het ‘participatietraject’ te zijn doorgedrukt. Dit plan was gemaakt voordat er ook maar 1 gesprek is gevoerd.
 • Op 15 juli spreekt de voorzitter van de BTV-Rotterdam met Omroep Lansingerland en legt nog eens uit dat de minister nu een plan aangereikt krijgt met alleen maar groei in het aantal vliegbewegingen. Daarbij komt dat het plan tot stand is gekomen in aanwezigheid van wat men ziet als ‘de bewonersvertegenwoordigers’. Door hun aanwezigheid wordt automatisch instemming gegeven. Een verklaring dat zij niet akkoord zijn, doet immers geen afbreuk van het feit dat deze twee personen tot het eind toe de plannen niet van tafel hebben gekregen en dus akkoord zijn. De minister (die pro-luchtvaart is) ziet alleen deze twee vertegenwoordigers als het beruchte ‘groene vinkje’ voor akkoord. Daarom sluit Alfred Blokhuizen af met de oproep aan de enig overgebleven 'bewonersvertegenwoordigers' deze schijnvertoning te verlaten voor het definitief te laat is.

Publicatiedatum: 15 juli 2022. (c) BTV-Rotterdam

Wie het betreffende document wil nalezen: Het volledige document is in dit kader van belang op hoofdstuk 7.1
Van dit document zijn bovenstaande afbeeldingen afkomstig.

 Dit artikel is gepubliceerd op 15 juli 2022.