Wijziging Bestemmingsplan RTHA 2014

Naast de uitbreidingsprocedure om meer vliegtuigherrie te mogen maken is ook een procedure gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan. Een wijziging van het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de luchthaven een wijziging wil aanbrengen aan de start- en landingsbaan.

De wijziging van het Bestemmingsplan staat procedureel welliswaar los van de MER betreffende de capaciteitsuitbreiding van het vliegverkeer op RTHA, alleen kunnen beide plannen - investeringstechnisch bezien - moeilijk los van elkaar worden bezien. Defacto is er naar onze mening weldegelijk een samenhang tussen beide plannen. 

De beoogde ruimtelijke ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt vallen onder de categorie ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ uit het Besluit m.e.r. Een dergelijke ontwikkeling is conform Besluit m.e.r. nooit rechtstreeks projectmer-plichtig, hooguit mer- beoordelingsplichtig. De beoogde ontwikkelingen voldoen formeel niet aan de plandrempels2 (waardoor alleen sprake is van een vormvrije mer-beoordeling). Tussen gemeente en RTHA is afgesproken dat in ieder geval een formele mer-beoordelingsprocedure doorlopen zal worden.

 

 

 MER stap
Deadline reactietermijn

Openbare kennisgeving opstellen planMER en bestemmingsplan

nvt / gepasseerd station

Raadpleging bestuursorganen & wettelijke adviseurs over reikwijdte en detailniveau planMER 

nvt / gepasseerd station 

Opstellen 'planMER'

nvt / gepasseerd station

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Hague Airport d.d. 24 maart 2014 (NRD) is opgesteld in opdracht van Rotterdam Airport Vastgoed. Teneinde te voldoen aan de geldende wetgeving is deze Notitie ter inzage gepubliceerd door de gemeente Rotterdam.
In dit document staat aangeven hoe RTHA voorsteld om de vervolgstappen van de MER procedure uit te voeren. Het is aan de gemeenteraad hier al dan niet (on-)voorwaardelijk mee in te stemmen. Onderwerpen die aan bod komen betreffen:

  • Wat zijn de beoogde ontwikkelingen?
  • Wat is de referentiesituatie (situatie waarmee de milieueffecten van de ontwikkeling wordt vergeleken)?
  • Worden er alternatieven onderzocht?
  • Welke milieuaspecten ten behoeve van het planMER worden onderzocht (oftewel, wat is de reikwijdte van het MER)?
  • Wat de onderzoeksomvang per milieuaspect is (oftewel, wat is het detailniveau van het MER)?

noot: in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Hague Airport (NRD) wordt verwezen naar het Masterplan Rotterdam The Hague Airport (2013).

  

Deadline: 23 april 2014 

Indien u BTV wilt bijstaan in het schrijven van een reactie op de Notitie reikwijdte en detailniveau voor 'planMER' neem dan z.s.m. contact met ons op, doch uiterlijk 9 april 2014 omwille van de tijdige afronding.

Startnotitie, verwacht media april