nlenfrde

BTV-Kieswijzer: Tweede Kamer 15 maart 2017Verkiezingen

Onderstaand een overzicht de op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) betrekking hebbende delen van de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen. Genoemd zijn de actuele partijen

Samenvatting treft u aan in onderstaande diagram. Verklaring: Groene Duim omhoog is in het voordeel van de belangen van BTV-leden, dus ook u. Rood is ongunstig. (0) = geen standpunt bekend.
De toelichting bestaat uit een passage, afkomstig uit het betreffende verkiezingsprogramma.

Stemadvies-2017


 

1.    VVD negatief stemadvies

Schiphol moet de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen, uiteraard met oog voor de overlast voor de omgeving. Dankzij bronbeleid worden vliegtuigen steeds schoner en stiller. De milieuruimte die dit biedt, moet kunnen worden ingezet voor de groei van het aantal vliegbewegingen. Een deel van de vluchten, die niet van belang zijn voor de hubfunctie, kan worden verplaatst naar andere locaties in Nederland, zoals Lelystad Airport. Ook dit biedt ruimte voor de groei van het vliegverkeer op Schiphol. Vliegverkeer van en naar alle luchthavens moet veilig zijn. De overheid moet daarom ingrijpen als drones de (vlieg)veiligheid bedreigen. Voor de veiligheid is het ook van belang dat er ruimte is voor effectief beheer van vogelpopulaties rondom luchthavens.
De luchtkwaliteit is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De concentraties schadelijke stoffen zoals stikstof en fijnstof zijn sterk gedaald en de Nederlandse lucht wordt dus steeds schoner. Europese normen voor luchtkwaliteit moeten worden nageleefd. Wij willen geen extra Nederlandse regels boven op die Europese normen.
Om normen te behalen, kiezen wij voor bronbeleid. Door fabrikanten steeds strengere uitstootnormen op te leggen, worden zij gestimuleerd om te innoveren en steeds schonere auto‘s, boten of vliegtuigen te produceren.

2.    PVDA 

Schiphol en KLM zijn vitale factoren in onze economie. Toch kan de groei van het vliegverkeer niet ongeclausuleerd zijn. Groei is alleen dan aanvaardbaar wanneer Schiphol de uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert. De tarieven van de luchthaven worden hierop aangepast. Schiphol moet blijvend werken aan voldoende draagvlak voor hun plannen met de omwonenden. Lelystad Airport willen wij uitbreiden, vooral om vakantieverkeer over te nemen van Schiphol. Het wordt met een goede OV-verbinding direct verbonden met het Noorden en de Randstad/ Schiphol. KLM is van groot belang voor Schiphol en de Nederlandse economie. Oneerlijke concurrentie voor de KLM willen we bestrijden door in EU-verband maatregelen te nemen tegen die maatschappijen die met staatssteun KLM dwarszitten. De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.
De grootste vervuiling vindt plaats op zee en in de lucht. Wij pleiten voor opname van lucht- en scheepvaart in het wereldwijde klimaatverdrag en voor wereldwijd geldende maximumeisen aan giftige stoffen in brandstof voor lucht- en scheepvaart. In Europees verband wensen wij een Europese kerosineheffing en voortschrijdende uitstootnormen voor schepen.

3.    SP 

We investeren in een duurzame economie, met een economie die meer dienstbaar wordt aan de mensen en aan het milieu.
We maken een aanvalsplan voor milieugerelateerde gezondheidsschade. We versterken de Inspectie Leefomgeving en Transport, zodat ook beter kan worden gehandhaafd.
Luchtvaart, scheepvaart en wegtransport belasten het milieu en klimaat flink. We streven naar een circulaire economie waarin veel meer producten lokaal worden geproduceerd, zodat minder transport nodig is. Het vervoer dat wel plaatsvindt, maken we zo duurzaam mogelijk.
De normen voor de luchtkwaliteit, zoals voor geur (ammoniak), de hoeveelheid en samenstelling van (ultra-)fijnstof en fijnstof van bio-industrie, stikstofoxiden en roet, worden aangescherpt tot het niveau dat is vastgelegd door de WHO (VN- Wereldgezondheidsorganisatie). Gemeenten hebben een belangrijke de taak bij de handhaving en geven inwoners inzicht in de controle
Normen op het gebied van geluid, trillingen, stank en andere overlastgevers worden altijd vastgesteld op basis van de beste (en meest recente) wetenschappelijke inzichten. Bedrijven die installaties vervangen krijgen geen nieuwe vergunning als zij niet de best beschikbare, duurzame technieken toe passen.
We verduurzamen de luchtvaart, door technische verbeteringen en door het aantal vluchten te beperken. We zetten in op snelle en betaalbare treinverbindingen vanuit Nederland, ter vervanging van korte vluchten vanaf Schiphol en regionale luchthavens. Het gebruik van minder vervuilende brandstoffen wordt bevorderd en het gebruik van oude vliegtuigen die veel overlast veroorzaken wordt extra belast.

4.    CDA. (0)

Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast. Dat is wat rentmeesterschap betekent.
Doorontwikkeling naar schonere luchtvaart en binnenvaart met nieuwe technologie is daarbij essentieel om het milieu en de luchtkwaliteit te beschermen.
Naast extra investeringen gaan wij ons komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. In de nabije toekomst wordt het mogelijk zijn om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats van bestemming reizen. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden.

5.    PVV (0)

Geen specifiek standpunt t.a.v. RTHA..

6.    D66 

De lucht- en scheepvaart vragen om mondiale afspraken die aansluiten bij de afspraken van de klimaattop in Parijs. In Nederland en Europa werken we samen met de lucht- en scheepvaartsector aan schonere motoren en biobrandstoffen en beperken we uitstoot door efficiënter vervoer. Dit kan onder andere via een Single European Sky: één Europees luchtruim waarin we niet meer omvliegen. Dat versterkt de concurrentiepositie van de Europese (en dus Nederlandse) luchtvaartsector en levert direct een substantiële besparing op van brandstof en dus van CO2-uitstoot en andere luchtverontreinigende stoffen.
Onze benzine en diesel auto’s, scooters, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen stoten nog steeds te veel roet, fijnstof, CO2 en andere viezigheid uit. Daarom moeten we afscheid nemen van vervuilende energiebronnen en toe naar duurzame bronnen.
We werken samen in Europa en daarbuiten om scheep- en luchtvaart schoner te maken en de uitstoot van CO2, roet, stikstof en andere vervuilende stoffen te verminderen. Bijvoorbeeld door samen normen op te stellen en te werken met gedifferentieerde havengelden.
Nederland heeft twee mainports: Schiphol en de Rotterdamse haven. Beide zijn cruciaal voor onze economische ontwikkeling. Duurzame groei, het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast en een gezonde relatie met de omgeving is daarbij noodzakelijk. Schiphol zorgt voor banen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de mogelijkheid voor iedere Nederlander om naar alle uithoeken van de wereld te vliegen. Maar Schiphol betekent ook overlast voor omwonenden en negatieve effecten op flora en fauna. D66 streeft naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur in de regio Schiphol. Dat geldt ook voor de vliegvelden Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven en Lelystad. D66 blijft zich inzetten om hinder voor omwonenden te beperken en effecten op natuur te minimaliseren.

7.    ChristenUnie 

Tegelijk staat het voor de ChristenUnie als een paal boven water dat het in de economie niet dient te draaien om groei, maar om het goede leven. Maar terwijl de meeste mensen verlangen naar een goed leven, lijkt het doel in de politiek maar al te vaak economische groei
Alle leven is Gods waardevolle gift. Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de Schepping. Vervuiling van de lucht en de natuur, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen zijn een grote bedreiging voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. De groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.
CO2-beprijzing luchtvaart en scheepvaart in Europees verband. Zo wordt vervuilende uitstoot tegengegaan, waarbij rekening wordt gehouden met de grenseffecten.
Voor lucht- en scheepvaart bij voorkeur mondiale, anders Europese emissiereductiedoelstellingen.

8.    GroenLinks 

Al dertig jaar regeert het economisme. Economische kortetermijnbelangen gaan boven welzijn, milieu en gezondheid. Het is tijd voor verandering. GroenLinks kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn voorop staat en we de welvaart delen. GroenLinks staat voor een breed begrip van welvaart: groene groei, binnen duurzame grenzen.
Prettig leven betekent zelf kiezen hoe en waar je woont, met een schone omgeving en bereikbare voorzieningen. Voor teveel mensen is dat nu niet zo. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang, huren zijn hoog, koophuizen zijn duur. Herrie en luchtvervuiling bedreigen onze gezondheid. Het landschap wordt lelijk door snelwegen, wilde bebouwing en grijze kantoren. Bij de inrichting van onze leefomgeving regeert het economisme. Dat willen we niet.
Reizen hoort bij het leven. Iedereen wil snel en gemakkelijk naar werk, vrienden of familie kunnen. Om dit niet ten koste te laten gaan van natuur en schone lucht, geven we ruim baan aan de fiets en schone vervoersmiddelen en investeren we in openbaar vervoer. Het stimuleren van vervuilend vervoer zoals de belastingvrijstelling voor kerosine pakken we aan.
Oneerlijke belastingvrijstellingen voor vliegverkeer worden beperkt door een belasting op vliegreizen te introduceren. Er komen geen nieuwe vliegvelden in Nederland. Verdere groei van Schiphol is niet nodig door snelle internationale treinverbindingen.

9.    SGP negatief stemadvies

Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. Verplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens ligt daarom voor de hand. Bij voldoende perspectief is uitbreiding van de luchthaven bij Lelystad wenselijk. Vliegreizen zorgen voor veel milieuvervuiling. Nederland dient zich in internationaal verband sterk te maken voor een accijns op kerosine. Zolang dit niet geregeld is, moet er een nationale vliegbelasting komen.

De aanpak van fijnstof dient in evenredigheid gericht te worden op alle relevante bronnen (zoals verkeer, industrie, veehouderij en particuliere houtkachels) en daarnaast dient nader onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van ultrafijnstof en de mate waarin ultrafijnstof al dan niet meer of minder gezondheidseffecten heeft dan fijnstof PM 2.5 en PM 10.

10.    Partij van de Dieren.

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere bewoners van deze planeet.
De negatieve milieueffecten van vliegverkeer worden in de prijs van vliegtickets verwerkt. Nederland voert deze accijns zelf in en gaat deze ook bepleiten in de Europese Unie.
De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.
De kwaliteitsnormen voor lucht, bodem en water worden op basis van het voorzorgsbeginsel vastgesteld en zo snel mogelijk gehaald.
Nederland investeert niet in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, Luchthaven Lelystad, Groningen Airport, Eelde en Maastricht Aachen Airport worden niet verder uitgebreid. Vliegveld Twente wordt niet aangelegd.
Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrij stellingen van btw en accijnzen, worden afgeschaft. De werkelijke kosten van reizen moeten in de prijs worden doorberekend: de vervuiler betaalt. Op vluchten naar en vanuit Europa wordt een CO2-belasting geheven.

10.   50Plus negatief stemadvies

Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid voor volgende generaties.
Groei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving regels geluidsbelasting.
Bestaande regionale luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving.