Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Participatietraject RTHA LuchthavenbesluitEvaluatie van het participatietraject over nieuw luchthavenbesluit RTHA

In het kader van de aanvraag voor een nieuwe vergunning (Luchthavenbesluit) is een ‘participatietraject’ gevoerd waarop de BTV met enkele bewonersvertegenwoordigers een evaluatie over indiende.


Deze evaluatie is geadresseerd aan het ministerie van I&W, die de eindverantwoording hiervan had. De formulering is een gemeenschappelijk resultaat van de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam in samenwerking met de BTV-RotterdamAirport. De bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam hebben het traject in een eerder stadium verlaten omdat de onjuistheid van de gang van zaken toen al duidelijk werd. Enkele maanden daarvoor is de voorzitter van de BTV-Rotterdam uit het participatietraject gezet omdat de spelregels eenzijdig werden gewijzigd voor deelname. De voorzitter van de BTV had geen andere keuze dan de nieuwe spelregels af te wijzen en werd daarom van verdere deelname uitgesloten.

Toelichting

De evaluatie gaat in op tal van aspecten die in de beleving van de BTV niet juist zijn verlopen. Zo is de uitnodiging voor een informeel gesprek onder strikte geheimhouding met een delegatie van RTHA, WesselinkVanZijst en het ministerie van I&W afgeslagen op grond van de opzet van het gesprek. Reden is dat een vereniging open moet zijn over wat er namens en over de leden wordt besproken. Geheimhouding is daarom niet mogelijk.

Ongelijke behandeling

De evaluatie geeft aan dat er binnen het participatietraject een ongelijke behandeling was van de deelnemers. Het komt erop neer dat de luchtvaartbranche veel sterkere vertegenwoordiging had én meer stemrecht dan de bewonersvertegenwoordigers. Daarbij werden ook verschillende regels gehanteerd naar (Gemeentelijke) vertegenwoordigers en de BTV.

Strijdig met grondbeginselen

In deze brieven is uitgebreid toegelicht waarom het door RTHA en de procesbegeleiders georganiseerde Participatietraject strijdig is met de voorwaarden, grondbeginselen en spelregels van een (burger) participatieproces en de gekozen “mutual gains approach”. Wij herhalen hier kort de hoofdpunten.
Participatietraject voldoet niet aan eigen voorwaarden.
De evaluatie ligt toe waarom het Participatietraject niet voldoet aan de eigen voorwaarden. Door op meerdere punten af te wijken van de spelregels (in het voordeel van de luchtvaartbranche en dus in het nadeel van de bewoners) hebben de conclusies van dit Participatietraject geen rechtsgrond, stelt de BTV. Dit wordt met concrete voorbeelden onderbouwd.

Mislukt

Het ‘participatietraject’ is van een dusdanig slechte uitvoering dat vrijwel alle omliggende gemeentes die hierbij betrokken waren, het traject, danwel de uitkomsten van het participatietraject hebben verworpen. Provincie Zuid-Holland heeft in een motie het participatietraject als ‘mislukt’ verklaard.
Hiermee is alle wettelijk vereiste draagvlak voor de vergunningaanvraag verdwenen.

Samenvattend:

De fundamentele gebreken in de vormgeving en uitvoering van het Participatietraject en het gebrek aan regie door de overheid heeft geresulteerd in een EPP dat niet als uitgangspunt mag dienen voor de aanvraag van het luchthavenbesluit, omdat regionaal draagvlak ontbreekt, het EPP op wezenlijke punten strijdig is met de Luchtvaartnota, en de belangrijkste voorstellen in het EPP zijn gebaseerd op aantoonbaar onjuiste aannames. Dit is nader toegelicht in de zienswijzen opgenomen in bijlagen 9 en 10.

Bijlagen:

 1. 2023-04-11 Evaluatie Participatietraject RTHA BTV en Bewonersvertegenwoordigers Rdam
 2. Bijlage 1 - Brief aan projectleiders 15-12-2020 Spelregels
 3. Bijlage 2 - Email aan projectleiders 23-09-2022 Herintreden bewonersvertegenwoordigers
 4. Bijlage 3 - Brief minister Harbers aan BTV 06-01-2022 Klachten BTV
 5. Bijlage 4 - Brief aan Cie I&W 10-05-2022 VPP tussenresultaat LHB RTHA
 6. Bijlage 5 - Brief aan minister Harbers 14-11-2022 CRO en participatietraject
 7. Bijlage 6 - Brief aan Cie I&W 20-01-2023 CRO en participatietraject
 8. Bijlage 7 - Reflectie EPP bewonersvertegenwoordigers Rdam 17-01-2023
 9. Bijlage 8 - Reflectie EPP BTV 21-01-2023 (zonder bijlagen)
 10. Bijlage 9 - Zienswijze bewonersvertegenwoordigers Rdam 07-03-2023
 11. Bijlage 10 - Zienswijze BTV 06-03-2023 (zonder bijlagen)

Verzonden: 11 april 2023